Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie na wykonanie usługi społecznej dotyczącej ochrony osób i mienia, monitoringu lokalnego syste-mu alarmowego oraz zdalnej weryfikacji wizyjnej w obiektach będących we władaniu Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu od 1.01.2019 r. do 31.12.2020 r.

Opole, 19 grudnia 2018 r.
Nasz znak: MAD.26.19.2018

 

Ogłoszenie
na wykonanie usługi społecznej dotyczącej ochrony osób i mienia, monitoringu lokalnego systemu alarmowego oraz zdalnej weryfikacji wizyjnej w obiektach będących we władaniu Muzeum Śląska Opolskiego
w Opolu od 1.01.2019 r. do 31.12.2020 r.

 

I. Zamawiający:

Muzeum Śląska Opolskiego, ul. Św. Wojciecha 13, 45-023 Opole, reprezentowane przez Dyrektora:
dr hab. Monikę Ożóg

przeprowadza zamówienie na ochronę osób i mienia, monitoringu lokalnego systemu alarmowego oraz zdalnej weryfikacji wizyjnej w obiektach Muzeum Śląska Opolskiego, z siedzibą w Opolu, ul. Św. Wojciecha 13.

Adres do korespondencji:
Muzeum Śląska Opolskiego, ul. Św. Wojciecha 13, 45-023 Opole
Strona internetowa: www.muzeum.opole.pl
Strona internetowa BIP: www.bip.mso.opole.pl

 

II. Sposób porozumiewania się w postępowaniu

 1. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem zamawiającego:
  - przy użyciu poczty elektronicznej e-mail j.ojdana@muzeuml.opole.pl; sekretariat@muzeum.opole.pl
  - za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830) na adres tj. Muzeum Śląska Opolskiego, ul. Św. Wojciecha 13, 45-023 Opole.
  - osobiście,
  - za pośrednictwem posłańca.
 2. Wszelkie oświadczenia i dokumenty, jakie Wykonawcy obowiązani są dostarczyć Zamawiającemu, a wymienione w Ogłoszeniu, przekazywane są pisemnie wraz z Ofertą.
 3. Informacje w postępowaniu udzielane są w godzinach 8.00 – 15.00.
 4. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
  1) w Muzeum Śląska Opolskiego: Joanna Ojdana, Kierownik Działu Administracyjnego i Projektów, nr tel. 519 726 898, adres e-mail: j.ojdana@muzeum.opole.pl

 

III. Określenie trybu udzielenia zamówienia

 1. Zamawiający prowadzi niniejsze postępowanie na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.).
 2. Wartość zamówienia na usługę społeczną stanowiącą przedmiot zamówienia, jest mniejsza niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 PZP (tj. poniżej 750 000 EURO), stąd Zamawiający mogą udzielić zamówienia stosując przepisy ust. 2-4 art. 138o Prawa zamówień publicznych.
 3. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów dot. środków odwoławczych, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych.
 4. Zamawiający udziela zamówienia w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący.
 5. Zamawiający wszczyna postępowanie zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu na stronie podmiotowej Muzeum w Biuletynie Informacji Publicznej.
 6. Ogłoszenie zawiera minimalne wymagane informacje, o których mowa w art. 138 o ust. 3 PZP (termin składania ofert uwzględniający czas niezbędny do przygotowania i złożenia oferty; opis przedmiotu zamówienia oraz określenie wielkości lub zakresu zamówienia; kryteria oceny ofert). 
 7. Niezwłocznie po udzieleniu zamówienia Zamawiający zamieszczą odpowiednio na swoich stronach podmiotowych w Biuletynie Informacji Publicznej, informację o udzieleniu zamówienia, podając nazwę albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego.
 8. W razie nieudzielenia zamówienia Zamawiający niezwłocznie zamieszczą na swoich stronach podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej, informację o nieudzieleniu zamówienia.
 9. W sprawach nie przewidzianych w ogłoszeniu, Zamawiający w celu ich rozstrzygnięcia zastosuje w drodze analogii przepisy PZP.
 10. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

 

IV. Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa ochrony osób i mienia w Muzeum Śląska Opolskiego z siedzibą w Opolu, ul. Św. Wojciecha 13, w Galerii MSO przy ul. Ozimskiej 10 w Opolu oraz w Oddziale Góra Św. Anny – Muzeum Czynu Powstańczego, ul. Leśnicka 28, monitoringu lokalnego systemu alarmowego w obiektach MSO oraz zdalnej weryfikacji wizyjnej w obiektach MŚO.
 2. Szczegółowy opis przedmiot zamówienia:
  1) Dla usługi ochrony osób i mienia w Muzeum Śląska Opolskiego z siedzibą w Opolu, ul. Św. Wojciecha 13, w Galerii Muzeum Śląska Opolskiego przy ul. Ozimskiej 10 w Opolu oraz w Oddziale Góra Św. Anny – Muzeum Czynu Powstańczego, ul. Leśnicka 28 – zawiera załącznik nr 1A do Ogłoszenia;
  2) Dla usługi monitoringu lokalnego systemu alarmowego w obiektach Muzeum Śląska Opolskiego – zawiera załącznik nr 1B do Ogłoszenia;
  3) Dla usługi zdalnej weryfikacji wizyjnej w obiektach Muzeum Śląska Opolskiego zawiera załącznik nr 1C do Ogłoszenia.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 4. Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
  79.71.00.00-4 – usługi ochroniarskie
  98.34.11.20-2 – usługi portierskie
  79.71.10.00-1 – usługi nadzoru przy użyciu alarmu
 5. Zamawiający określa wymagania związane z realizacją zamówienia stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych:
  1) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę - osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia tj. fizycznej ochrony osób i mienia wymienionych w ust. 1, polegających na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666), z wyłączeniem grupy interwencyjnej.
  2) W dniu podpisania umowy Wykonawca złoży oświadczenie, że pracownicy którzy będą wykonywać czynności ochrony fizycznej osób i mienia u zamawiającego, są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę.
  3) Dokument, o których mowa pkt. 2) należy aktualizować w każdym przypadku zmiany pracowników, najpóźniej w dniu podjęcia u Zamawiającego czynności stanowiących przedmiot niniejszej umowy.
  4) Zamawiający ma prawo w każdym okresie realizacji zamówienia zwrócić się do Wykonawcy o przedstawienie dokumentacji zatrudniania wskazanej osoby, natomiast Wykonawca ma obowiązek przedstawić ją Zamawiającemu w terminie 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia.
 6. Wymagania dotyczące zamawianych usług, zawierają istotne postanowienia, które zostaną zawarte w umowie stanowiące Załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
 7. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapoznał się z Planami ochrony obiektów MŚO, znajdującymi się w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedstawił w formie pisemnej stosowne oświadczenie o zapoznaniu się z Planami ochrony obiektów MŚO.
 8. Wykonawcy mogą dokonać wizji lokalnej w obiektach Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu (45–023Opole,ul. Św. Wojciecha 13) oraz Galerii Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu (Opole, ul. Ozimska 10) oraz Oddziale Góra Św. Anny – Muzeum Czynu Powstańczego, ul. Leśnicka 28), po uprzednim skontaktowaniu się  pod nr tel. 519 726 898. Koszty wykonania wizji ponosi Wykonawca.
 9. Ponadto Zamawiający nie przewiduje:
  1) rozliczeń w walutach obcych,
  2) udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia,
  3) zwrotu kosztów udziału Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem postanowień art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.
 10. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na usługę tj. fizyczną - bezpośrednią ochronę obiektów odnośnie osób i mienia (z wyjątkiem grupy interwencyjnej).

 

V. Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji umowy od 01.01.2019 r.(a w przypadku części 1B od 13.01.2018 r.) do 31.12.2020 r. od godzin ustalonych przez strony, jako początek wykonywania obowiązków wynikających z umowy.

 

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

 1. W postępowaniu mogą wyłącznie wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i warunki określone w niniejszym ogłoszeniu oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1b ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące:
  1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej Wykonawcy, o ile wynika to z odrębnych przepisów, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego (art. 22 ust. 1b i art. 25 ust 1 pkt 1); tj. uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej Wykonawcy.
  Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualną Koncesję wydaną przez Ministra właściwego do Spraw Wewnętrznych, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2213)
  2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że  jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (ochrona osób i mienia), na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 2.000.000,00 złotych (oryginał lub kopia potwierdzona „za zgodność z oryginałem”),
  3) zdolności technicznej i zawodowej - Zamawiający uzna przedmiotowy warunek za spełniony w stosunku do Wykonawcy, który przedstawi wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

  Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że zrealizował, lub realizuje usługi polegające na wykonaniu usługi ochrony osób i mienia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert tj.: co najmniej trzy usługi o łącznej wartości zrealizowanych usług minimum 300.000,00 zł brutto.

 

VII. Wykaz pozostałych wymaganych dokumentów i dodatkowe informacje

 1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć:
  1.1. aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie (Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu) w zakresie wskazanym w załączniku do ogłoszenia.
  1.2. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
  1.3. Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
  1.4. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
  1.5. Oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy.
 2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp - Wykonawca przekazuje Zamawiającemu, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, (..) zawartych w ofertach,

  Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

  Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp - stanowi Załącznik nr 5 do ogłoszenia.
 3. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
 4. Jeżeli wykonawca nie złożył Oświadczenia,o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
 5. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
 6. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust 1 ustawy PZP.
 7. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w Punkcie VII, 2. niniejszej SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw do wykluczenia.
 8. Wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na wykonawcę, w miejscu np. nazwa i adres wykonawcy w przypadku składania oferty przez konsorcjum należy wpisać dane dotyczące wszystkich członków konsorcjum (a nie tylko pełnomocnika konsorcjum), natomiast w przypadku spółki cywilnej dane wszystkich wspólników oraz nazwę, siedzibę i adres spółki.

 

VIII. Forma dokumentów

 1. Oświadczenia, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.
 2. Dokumenty, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
 3. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
 4. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.

 

IX. Opis sposobu przygotowania Ofert

 1. Wykonawcy przedstawią Ofertę sporządzoną na formularzu Oferty, którego wzór stanowi Załącznik Nr 3 do Ogłoszenia, wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami tj. oświadczeniami wymienionymi w Punkcie VI i VII niniejszego Ogłoszenia.
 2. Oferta powinna być napisana w języku polskim.
 3. Oferta oraz składane z nią oświadczenia, zaświadczenia, dokumenty winny być podpisane i opatrzone pieczęcią przez osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy, zgodnie z zapisami Krajowego Rejestru Sądowego lub wypisu z ewidencji działalności gospodarczej lub ich uprawnionego przedstawiciela (w tym przypadku należy załączyć odpowiednie pełnomocnictwo).
 4. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście Oferty powinny być parafowane przez osobę(y) upoważnioną do podpisywania Oferty.
 5. Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli własnoręczny znak jest nieczytelny lub nie zawiera imienia i nazwiska to musi być on uzupełniony napisem (np. w formie odcisku stempla), z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego.
 6. Wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na wykonawcę, w miejscu np. nazwa i adres wykonawcy w przypadku składania oferty przez konsorcjum należy wpisać dane dotyczące wszystkich członków konsorcjum (a nie tylko pełnomocnika konsorcjum), natomiast w przypadku spółki cywilnej dane wszystkich wspólników oraz nazwę, siedzibę i adres spółki.
 7. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia Wykonawców występujących wspólnie (dotyczy również spółki cywilnej) – pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (oryginał lub poświadczona notarialnie kopia).
 8. Pełnomocnictwo określające jego zakres – w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik (oryginał lub poświadczona notarialnie kopia).
 9. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia w wyznaczonym terminie do wyjaśnień dotyczących dokumentów lub uzupełnienia brakujących lub zawierających błędy dokumentów, w tym pełnomocnictw.
 10. Ofertę sporządzoną na formularzu Oferty, którego wzór stanowi Załącznik Nr 3 do Ogłoszenia wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w pojedynczej kopercie zamkniętej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia.
 11. Opakowanie winno zostać opatrzone:
  - adresem Wykonawcy: imieniem i nazwiskiem (nazwą/firmą), dokładnym adresem (siedzibą), numerem telefonu i faksu (DOPUSZCZA SIĘ ODCISK STEMPLA)
  - napisem:

Muzeum Śląska Opolskiego,
ul. Św. Wojciecha 13,
45–023 Opole

Usługa ochrony osób i mienia, monitoringu lokalnego systemu alarmowego oraz zdalnej weryfikacji wizyjnej w obiektach będących we władaniu Muzeum  Śląska Opolskiego w Opolu,

 

Nie otwierać przed dniem ………………….. godz.……………

(wpisać datę i godzinę wyznaczoną na otwarcie ofert)

 

X. Miejsce i termin składania i otwarcia Ofert

 1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Muzeum Śląska Opolskiego, ul. Św. Wojciecha 13, 45–023 Opole, I piętro sekretariat, do dnia 24.12.2018 r. do godz. 10:00.
 2. Oferty nadesłane lub dostarczone po wyznaczonym terminie zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania, niezwłocznie.
 3. Otwarcie Ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 24.12.2018 r. o godzinie 10:15
  w siedzibie Muzeum w Opolu, ul. św. Wojciecha 13, pok. nr 13.
 4. Otwarcie Ofert jest jawne i nastąpi w obecności przybyłych Wykonawców lub osób upoważnionych do ich reprezentowania.
 5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.bip.mso.opole.pl  informacje dotyczące:
  a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
  b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
  c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

 

XI. Termin związania Ofertą

 1. Wykonawca będzie związany złożoną Ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania Ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania Ofert (art. 85 ust. 5 ustawy Pzp).
 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

 

XII. Sposób obliczania ceny ofertowej

 1. W formularzu oferty cenę brutto należy podać cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku:
  Ponadto w ofercie składanej dla ochrony osób i mienia w obiektach Muzeum Śląska Opolskiego należy podać również cenę za 1 roboczogodzinę (brutto) w tym VAT 23%.
 2. Wykonawca musi uwzględnić w oferowanej cenie wszystkie wymagania niniejszego ogłoszenia a także ewentualne upusty oraz wszelkie inne koszty pośrednie i bezpośrednie, jakie poniesie z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
 3. Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Nie prowadzi się negocjacji w sprawie ceny. 
 4. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
 5. Podana w ofercie cena jest stała i nie może ulec zmianie w okresie obowiązywania umowy, za wyjątkiem ustawowych zmian wysokości podatku VAT.
 6. Wykonawca winien kalkulować cenę swojej oferty mając na uwadze także wysokość minimalnej stawki godzinowej oraz wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązujące od 1 stycznia 2018 roku.

XIII. Kryteria wyboru Oferty oraz ich znaczenie

 1. Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty to:
  a) cena –   100 %
  (1% = 1 pkt)
 2. Sposób oceny kryteriów wyboru Oferty
  Przy dokonywaniu oceny ofert Zamawiający będzie stosował następujące zasady:
  1) w kryterium „Cena”:
  Ilość punktów dla każdej oferty w tym kryterium zostanie wyliczona wg poniższego wzoru:
            C min.
  C =  ---------------  x 100 %                                            1 % - 1 punkt
            C bad.
  gdzie:
  C – ilość punktów oferty badanej
  C min. – cena minimalna spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu
  C bad. – cena oferty badanej

  Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania przez Wykonawcę: 100 pkt. (Oferta z najniższą ceną otrzymuje 100 pkt).

  Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszym ogłoszeniu.
  Łączna ilość punktów, które oferta może otrzymać, wynosi 100,00 pkt.
  Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego.

  Zamawiający informuje, iż w sytuacjach nie przewidzianych w niniejszym ogłoszeniu będzie korzystał, w drodze analogii, z przepisów ustawy Prawo Zamówień publicznych.

 

 

DYREKTOR
dr hab. Monika Ożóg

 

 

Załączniki do Ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu społecznym - MAD.26.19.2018
PDFOgłoszenie o zamówieniu społecznym - MAD.26.19.2018.pdf (353,25KB)

Opisy przedmiotu zamówienia:
Załącznik nr 1A-1C do Ogłoszenia
PDFZałącznik nr 1A - Opis przedmiotu zamowienia ochrona obieków i mienia.pdf (479,09KB)
PDFZałącznik nr 1B - Opis przedmiotu zamowienia monitorowanie lokalnego systemu alarmowego.pdf (438,89KB)
PDFZałącznik nr 1C - Opis przedmiotu zamowienia zdalna weryfikacja wizyjna.pdf (437,82KB)

Istotne postanowienia umowy:
Załącznik nr 2 do Ogłoszenia
PDFZałącznik nr 2 - Istotne postanowienia umowy.pdf (587,75KB)

Formularz Ofertowy:
Załącznik nr 3 do Ogłoszenia
DOCXZałącznik nr 3 - Formularz oferty.docx (24,07KB)

Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania i spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Załącznik nr 4 do Ogłoszenia
DOCXZałącznik nr 4 - Oswiadczenia wykonawcy.docx (23,30KB)

Wykaz usług:
Załącznik  nr 5 do Ogłoszenia
DOCXZałącznik nr 5 - Wykaz uslug.docx (17,27KB)

Oświadczenie dot. grupy kapitałowej:
Załącznik nr 6 do Ogłoszenia
DOCXZałącznik nr 6 - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej.docx (17,22KB)

Oświadczenie o wypełnieniu obowiązków informacyjnych przewidzianych w art 13 lub 14 RODO:
Załącznik nr 7 do Ogłoszenia
DOCXZałącznik nr 7 - Oświadczenie o wypełnieniu obowiązków inforacyjnych przewidzianych w art 13 lub 14 RODO.docx (19,59KB)

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO.
Załącznik nr 8 do Ogłoszenia
PDFZałącznik nr 8 - Klauzula informacyjna RODO.pdf (469,59KB)

 


Znak sprawy: MAD.26.19.2018
Opole, dnia 21.12.2018 r.

 

Wykonawcy
www.bip.mso.opole.pl

 

Sprawa: Zamówienia na usługi społeczne dotyczące ochrony osób i mienia, monitoringu lokalnego systemu alarmowego oraz zdalnej weryfikacji wizyjnej w obiektach będących we władaniu Muzeum  Śląska Opolskiego w Opolu (Znak sprawy: MAD.26.19.2018)


Zamawiający zamieszcza poniżej odpowiedzi na zapytania Wykonawcy otrzymane w ramach postępowania w trybie zamówienia na usługi społeczne dotyczące ochrony osób i mienia, monitoringu lokalnego systemu alarmowego oraz zdalnej weryfikacji wizyjnej w obiektach będących we władaniu Muzeum  Śląska Opolskiego w Opolu (Znak sprawy: MAD.26.19.2018):

 

Zapytanie nr 1:

Czy Zamawiający pod pojęciem „grupa interwencyjna” ma na myśli partol interwencyjny składający się z pracowników posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej wyposażonych w środki przymusu bezpośredniego, czy też chodzi o grupę interwencyjną w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 października 2011 r. w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji (tj. grupa interwencyjna — co najmniej dwóch uzbrojonych pracowników ochrony, którzy po uzyskaniu za pośrednictwem uzbrojonego stanowiska interwencyjnego informacji z urządzeń lub systemów alarmowych sygnalizujących zagrożenie chronionych osób lub mienia wspólnie udają się na teren obszaru, obiektu lub urządzenia podlegającego obowiązkowej ochronie na podstawie art. 5 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia lub innego podmiotu chronionego z bronią palną, na podstawie zawartej umowy, w celu sprawdzenia stanu ich bezpieczeństwa lub realizacji zadań ochrony osób lub mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej)?

Odpowiedź:

Tak.

 

Zapytanie nr 2:

Czy obiekt Zamawiającego jest obiektem podlegającym obowiązkowej ochronie (figurującym w ewidencji obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie, znajdujących się na terenie województwa prowadzonym przez Wojewodę)?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż obiekty Zamawiającego: w Opolu przy ul. Św. Wojciecha 13 i przy ul. Ozimskiej 10 oraz na Górze Św. Anny przy ul. Leśnickiej 28, zostały umieszczone przez Wojewodę Opolskiego w wykazie obszarów, obiektów i urządzeń ważnych dla obronności interesu gospodarczego, bezpieczeństwa publicznego i innych ważnych interesów państwa. Informacja ta jest również zawarta w Planach Ochrony Obiektów MŚO.

 

 

Zapytanie nr 3:

Czy Zamawiający wymaga, aby pracownicy byli zatrudnieni u Wykonawcy na podstawie umowy o pracę na pełny etat, czy Zamawiający nie narzuca jego wymiaru oraz czy Zamawiający potwierdza, że każda roboczogodzina usług ochrony ma być wypracowana wyłącznie w ramach umowy o pracę? Pragniemy nadmienić, iż sam wymóg zatrudnienia przez Wykonawcę pracowników na podstawie umowy o pracę, bez uszczegółowienia powyższych kwestii prowadzi do sytuacji, w której Wykonawcy, aby spełnić ww. wymóg, zatrudniają pracowników na ułamkowe części etatu (np. na 1/4 etatu i od takiego wymiaru pracy odprowadzane są składki), tym samym wypełniając postawiony warunek, który jednak stoi w sprzeczności z zamysłem ustawodawcy.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami pkt. IV ppkt. 5 ogłoszenia o zamówieniu oraz § 3 ust. 13 załącznika nr 2 (istotnych postanowień umowy), cyt.: „Zamawiający wymaga, zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę - osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia tj. fizycznej ochrony osób i mienia”. Zamawiający nie narzuca wymiaru czasu pracy.

 

 

Zapytanie nr 4:

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę pracowników stanowiących załogi patroli/grup interwencyjnych? Czynności wykonywane w przedmiotowym postępowaniu przez ww. zespoły nie noszą znamion czynności wykonywanych w rozumieniu KP.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami pkt. IV ppkt. 5 ogłoszenia o zamówieniu oraz § 3 ust. 13 załącznika nr 2 (istotnych postanowień umowy), cyt.: „Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę - osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia tj. fizycznej ochrony osób i mienia wymienionych w ust. 1, polegających na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666), z wyłączeniem grupy interwencyjnej

 

 

Zapytanie nr 5:

Czy Wykonawca, który rozważa powierzenie części zamówienia podwykonawcy (niebędącemu podmiotem, na zasoby którego Wykonawca powołuje się celem spełnienia warunków udziału w postępowaniu), powinien złożyć wraz z ofertą jakieś dodatkowe dokumenty (a jeżeli tak, to jakie?), czy też wystarczy, że Wykonawca dołączy do oferty własne oświadczenie o zamiarze skorzystania z podwykonawcy w ww. zakresie (w formularzu oferty nie ma miejsca na wpisanie takiej informacji)?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami ogłoszenia o zamówieniu, powołując się na art. 36a ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, cyt.: „Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy”.
Jednocześnie, zgodnie z zapisami pkt. IV ppkt. 10 ogłoszenia o zamówieniu, cyt.: „Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na usługę tj. fizyczną - bezpośrednią ochronę obiektów odnośnie osób i mienia (z wyjątkiem grupy interwencyjnej)”.

 

 

Zapytanie nr 6:

Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na usługę tj. fizyczną - bezpośrednią ochronę obiektów odnośnie osób i mienia (z wyjątkiem grupy interwencyjnej). Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w części zamówienia dotyczącej monitorowania sygnałów alarmowych.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami ogłoszenia o zamówieniu, powołując się na art. 36a ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, cyt.: „Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy”.
Jednocześnie, zgodnie z zapisami pkt. IV ppkt. 10 ogłoszenia o zamówieniu, cyt.: „Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na usługę tj. fizyczną - bezpośrednią ochronę obiektów odnośnie osób i mienia (z wyjątkiem grupy interwencyjnej)”.

 

 

 

Jednocześnie, Zamawiający uszczegóławia zapisy Załącznika nr 1A do Ogłoszenia o zamówieniu, w pkt. 2 ppkt. 1 lit. c oraz pkt. 2 ppkt. 2 lit. c, poprzez wykreślenie zapisu: cyt.: „(za wyjątkiem stycznia, lutego i grudnia)”. Ilość godzin pozostaje bez zmian.

 

Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część postępowania i należy je uwzględnić w składanych ofertach.

 

 

Odpowiedzi na zapytania - 21.12.2018

PDFOdpowiedzi na zapytania - 21.12.2018.pdf (550,25KB)