Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na wolne stanowisko pracy - Starszy asystent konserwatorski

Nabór na wolne stanowisko pracy w Muzeum Śląska Opolskiego

 

A. DANE PODSTAWOWE

1. Nazwa stanowiska pracy 
Starszy Asystent Konserwatorski

2. Komórka organizacyjna: 
Pracownia Konserwacji Zabytków w MŚO

3. Praca w pełnym wymiarze godzin:
pełny etat,

4. Miejsce pracy:
Opole

 

B. WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE

1. Wykształcenie (charakter lub typ szkoły)

Wykształcenie wyższe magisterskie o profilu konserwacji i restauracji dzieł sztuki

2. Wymagany profil (specjalność)

Specjalizacja  papier i skóra.

3. Obligatoryjne uprawnienia

Konserwacja i renowacja zabytków w specjalizacji papier i skóra

4. Doświadczenia zawodowe:

 •  doświadczenia zawodowe poza instytucjami kultury przy wykonywaniu podobnych czynności:

Udział w konferencjach, dydaktyka.

 •  doświadczenie w pracy w instytucjach kultury, w tym na pokrewnych stanowiskach:

Praktyki zawodowe, wolontariat.

5. Umiejętności zawodowe

 • umiejętność pracy samodzielnej i w zespole
 • bardzo dobra organizacja pracy
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • znajomość języka obcego

 

C. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU

1. Zadania główne

 • prowadzenie pełnego zakresu prac konserwatorskich zgodnie ze specjalizacją
 • prowadzenie prac konserwatorskich przy obiektach zabytkowych wymagających oczyszczenia, naprawy, przygotowania do ekspozycji lub użyczeń itp.
 • tworzenie dokumentacji opisowej i fotograficznej  konserwowanych obiektów
 • prowadzenie pełnej dokumentacji wszelkich wykonywanych czynności konserwatorskich,

2. Zadania pomocnicze

 • udzielanie zaleceń konserwatorskich Działom w Muzeum
 • pozyskiwanie grantów na konserwację zabytków i  zakup sprzętu  dla Pracowni Konserwacji w MŚO
 • zakup niezbędnych materiałów do konserwacji

3. Zadania okresowe

 • prowadzenie analiz stanu zachowania obiektów zabytkowych
 • prowadzenie czynności profilaktycznych dotyczących zbiorów, magazynów, sal wystawowych i transportu muzealiów
 • kwalifikowanie zabytków papierowych do konserwacji
 • sporządzanie ocen konserwatorskich zabytków papierowych użyczanych i pozyskiwanych (np. w ramach wystaw czasowych)
 • kontrola warunków przechowywania i eksponowania zabytków

 

D. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACOWNIKA

Zasady odpowiedzialności pracownika na stanowisku

 • odpowiedzialność służbowa za rzetelne i należyte wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów regulaminu pracy.
 • odpowiedzialność prawna i materialna za skutki wynikające z niedopełnienia obowiązków  albo przekroczenia swoich uprawnień służbowych.
 • odpowiedzialność  materialna za powierzone składniki majątkowe.

 

E. WYMAGANE DOKUMENTY:

 • list motywacyjny oraz CV zawierające oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji a wynikające z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Oświadczenie powinno mieć brzmienie:
  „Zgadzam się na przetwarzanie przez Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu danych osobowych zawartych w moim CV lub w innych dokumentach dołączonych do CV, dla celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę. Dodatkowo zgadzam się na przetwarzanie przez Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.”
 • kserokopie świadectw pracy potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata (jeżeli takowe posiada) lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,
 • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata,
 • kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie według obowiązującego wzoru,
  DOCKwestionariusz osobowy.doc (38,50KB)
 • oświadczenie kandydata stwierdzające, iż nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne.
  DOCXOswiadczenie.docx (13,05KB)

 

F. TERMIN, DO KTÓREGO NALEŻY SKŁADAĆ DOKUMENTY:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać (decyduje data rzeczywistego wpływu do Muzeum, a nie stempla pocztowego) w terminie do dnia 25 listopada 2019 r. do godz. 13:00 pod adresem: Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu, ul. Św. Wojciecha 13,
45-023 Opole. Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

G. MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu - sekretariat
ul. św. Wojciecha 13, 45-023 Opole

 

H. DODATKOWE INFORMACJE:

 • oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane,
 • z Regulaminem Naboru można zapoznać się w siedzibie Muzeum (sekretariat),
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 77 443 17 63 (Kierownik Pracowni Konserwacji Zabytków)
  lub 77 443 17 66 (Kadry).