Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Deklaracja dostępności

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego (12.03.2021):
PDFMŚO Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego.pdf (105,61KB)

 

Deklaracja dostępności serwisu Biuletyn Informacji Prasowej Muzeum Śląska Opolskiego

Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Biuletynu Informacji Prasowej Muzeum Śląska Opolskiego  http://bip.mso.opole.pl/7/strona-glowna-bip.html

Data publikacji strony internetowej: 22.01.2015

Data ostatniej dużej aktualizacji: nigdy.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Na stronie internetowej znajdują się grafiki, do których nie dodano tekstów alternatywnych dla osób Niedowidzących. Teksty są dodawane sukcesywnie do starszych grafik,

Oświadczenie sporządzono dnia 10.05.2022. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Ludmiła Kubisa, adres poczty elektronicznej eduko@muzeum.opole.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 77 443 17 83. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Muzeum Śląska Opolskiego nie posiada możliwości komunikacji w języku migowym.

INFORMACJA DLA OSÓB

DOŚWIADCZAJĄCYCH TRWALE LUB OKRESOWO

TRUDNOŚCI W KOMUNIKOWANIU SIĘ

 

Z dniem 1 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się, która daje prawo osobom doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie. Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).

W związku z powyższym osoby, zainteresowane pomocą tłumacza powinny zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem (z wyłączeniem sytuacji nagłych) poprzez złożenie WNIOSKU O ZAPEWNIENIE TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO LUB TŁUMACZA -  PRZEWODNIKA (wzór do pobrania) w sekretariacie Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu, ul. św. Wojciecha 13, 45-023 Opole, od pon.-pt. w godz. 08:00-15:30 w przypadku dostarczenia osobiście, pocztą tradycyjną do siedziby Muzeum – adres jak powyżej lub drogą elektroniczną na skrzynkę e-mail: (skan wypełnionego wniosku).

WNIOSEK:

DOCWniosek o zapewnienie tlumacza jezyka migowego.doc (35,50KB)


Dostępność architektoniczna

Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu dysponuje pięcioma budynkami:

Muzeum Śląska Opolskiego, budynek administracyjny, ul. św. Wojciecha 13, 45-023 Opole

Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. św. Wojciecha i ul. Muzealnej przez parking wewnętrzny. Do obu wejść prowadzą schody. Schody przy wejściu od ul. Muzealnej są bardziej dostępne dla osoby z niepełnosprawnością fizyczną. Uprzejmie prosimy o zgłoszenie ochronie lub osobie odpowiedzialnej za dostępność potrzeby wejścia od ul. Muzealnej.

Nad wejściami nie ma głośników naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Ten budynek wyposażony jest w windę dla osób niepełnosprawnych oraz toaletę dla niepełnosprawnych na 1 piętrze.

W budynku administracyjnym Muzeum nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku administracyjnym Muzeum nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

__________________________________________________________________

Muzeum Śląska Opolskiego, budynek sal wystawowych, ul. Mały Rynek (przy schodach do kościoła na Górce)

Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Mały Rynek i ul. Muzealnej przez szklane drzwi. Do wejścia od ul. Mały Rynek prowadzą schody. Do wejścia od ul. Muzealnej prowadzi brukowana droga. Uprzejmie prosimy o zgłoszenie ochronie lub osobie odpowiedzialnej za dostępność potrzeby wejścia od ul. Muzealnej.

Nad wejściami nie ma głośników naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Ten budynek wyposażony jest w windę dla osób niepełnosprawnych oraz toalety dla niepełnosprawnych na parterze i drugim piętrze.

W sali odczytowej znajduje się pętla indukcyjna.

W budynku sal wystawowych Muzeum nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

___________________________________________________________________

Galeria Muzeum Śląska Opolskiego, ul. Ozimska 10

Do budynku prowadzi jedno wejście po schodach.

Galeria posiada schodołaz do użytku zewnętrznego i wewnętrznego. Uprzejmie prosimy o zgłoszenie ochronie lub osobie odpowiedzialnej za dostępność potrzeby użycia schodołaza.

Nad wejściami nie ma głośników naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku galerii Muzeum nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku galerii ze względów budowlanych nie ma toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.

Przy budynku galerii Muzeum nie ma wydzielonych miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

Aby wejść do Galerii należy wcześniej kupić bilet w kasie w budynku sal wystawowych i zgłosić obsłudze pragnienie zwiedzenia Galerii.

W budynku Galerii Muzeum nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

______________________________________________________________________

Kamienica czynszowa, Muzeum Śląska Opolskiego, ul. Św. Wojciecha 9

Do budynku prowadzi jedno wejście po schodach bez dostosowania dla niepełnosprawnych.

Nad wejściami nie ma głośników naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku kamienicy Muzeum nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku kamienicy ze względów budowlanych nie ma toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.

W okolicy Kamienicy Czynszowej Muzeum nie ma wydzielonych miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

Aby wejść do Kamienicy czynszowej należy wcześniej kupić bilet w kasie w budynku sal wystawowych i zgłosić obsłudze pragnienie zwiedzenia Kamienicy.

W budynku kamienicy Muzeum nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

______________________________________________________________________

Muzeum Czynu Powstańczego, ul. Leśnicka 28, Góra Św. Anny

Do budynku prowadzi jedno wejście po schodach bez dostosowania dla niepełnosprawnych.

Nad wejściami nie ma głośników naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku Muzeum Czynu Powstańczego nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku Muzeum Czynu Powstańczego nie ma toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.

W okolicy budynku Muzeum Czynu Powstańczego nie ma wydzielonych miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

W budynku Muzeum Czynu Powstańczego nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących