Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na wolne stanowisko pracy - grafik, specjalista ds. wizerunku

Nabór na wolne stanowisko pracy w Muzeum Śląska Opolskiego

 

A. DANE PODSTAWOWE

1. Nazwa stanowiska pracy: grafik, specjalista ds. wizerunku – pełny etat

2. Komórka organizacyjna: Dyrektor Muzeum Śląska Opolskiego

 

B. WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE

1. Wykształcenie (charakter lub typ szkoły): potwierdzone wykształcenie wyższe

2. Wymagany profil (specjalność): kierunek sztuka, grafika komputerowa lub marketing

3. Obligatoryjne uprawnienia:

 • biegłe posługiwanie się pakietem MS Office (Excel i Word);
 • bardzo dobra znajomość narzędzi graficznych (np. Canva, GIMP, Adobe - Photoshop, Illustrator, Design);
 • znajomość programów do montażu filmów i dźwięku ( Soundtrack Pro, Motion)

4. Doświadczenia zawodowe:

1) Doświadczenia zawodowe poza instytucjami kultury przy wykonywaniu podobnych czynności:

 • doświadczenie w projektowaniu graficznym (znaczące nagrody w konkursach artystycznych bądź dotyczących systemu identyfikacji wizualnych)

2) Doświadczenie w pracy w instytucjach kultury, w tym na pokrewnych stanowiskach:

 • doświadczenie w pracy w marketingu lub promocji (preferowana znajomość specyfiki działań placówki kultury)

5. Umiejętności zawodowe:

 • znajomość zasad content marketingu
 • zaangażowanie w powierzone zadania i kreatywność
 • bardzo dobra organizacja pracy
 • dokładność i systematyczność, samodzielność w działaniu
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • umiejętność ustanawiania priorytetów
 • otwartość oraz bardzo dobre umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne
 • wysoka kultura osobista oraz zdolność do motywowania innych
 • znajomość języka angielskiego

 

C. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU

1. Zadania główne:

 • projekty materiałów promocyjnych, pamiątek i handlowej oferty muzealnej;
 • planowanie i koordynacja imprez oraz przedsięwzięć we wszystkich obiektach Muzeum;
 • wspieranie sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Muzeum;
 • budowanie wizerunku Muzeum i budowanie więzi między Muzeum a odbiorcami oferty muzealnej, rozpowszechnianie i promowanie działalności Muzeum;
 • współpraca z działami Muzeum w zakresie przygotowywania projektów druków promocyjnych;
 • współpraca z działami Muzeum w zakresie działalności wystawienniczej (projekty, aranżacje);
 • dystrybucja materiałów reklamowych zgodnie z założeniami promocyjnymi;
 • koordynacja zakupu oraz innych form pozyskiwania zewnętrznej powierzchni reklamowej (reklama outdoorowa);
 • pozyskiwanie sponsorów i darczyńców na rzecz Muzeum;
 • nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z partnerami zewnętrznymi;
 • koordynowanie elementów oferty komercyjnej Muzeum

2. Zadania pomocnicze.
Mile widziane umiejętności:
      

 • robienia profesjonalnych zdjęć;
 • nagrywania i montażu materiałów wideo;
 • a także doświadczenie w prowadzeniu stron internetowych (system zarządzania treścią WordPress)

3. Zadania okresowe

 • udział w wernisażach, imprezach wizerunkowych oraz eventach Muzeum

 

D. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACOWNIKA

1. Zasady odpowiedzialności pracownika na stanowisku:

a) służbowa:

 • za rzetelne i należyte wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów regulaminu pracy

b) prawna i materialna:

 • za skutki z niedopełnienia obowiązków albo przekroczenia swoich uprawnień służbowych
 • za jakość i terminowość wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku
 • za ścisłe przestrzeganie tajemnicy państwowej, służbowej i gospodarczej w zakresie działalności na swoim stanowisku pracy
 • za powierzone składniki majątkowe

 

E. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. List motywacyjny oraz CV zawierające oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w dokumentach składanych w związku
  z naborem dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji a wynikające z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Oświadczenie powinno mieć brzmienie:
  „Zgadzam się na przetwarzanie przez Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu danych osobowych zawartych w moim CV lub w innych dokumentach dołączonych do CV, dla celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę.
  Dodatkowo zgadzam się na przetwarzanie przez Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.”
 2. Kserokopie świadectw pracy potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata (jeżeli takowe posiada) lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,
 3. Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata,
 4. Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie według obowiązującego wzoru,
  http://bip.mso.opole.pl/download//835/kwestionariusz-osobowy.doc
 5. Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne.
  http://bip.mso.opole.pl/download//835/kwestionariusz-osobowy.doc

 

F. TERMIN, DO KTÓREGO NALEŻY SKŁADAĆ DOKUMENTY:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać (decyduje data rzeczywistego wpływu do Muzeum, a nie stempla pocztowego) w terminie do dnia 19 grudnia 2019 r.do godz. 14:00 pod adresem: Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu, ul. Św. Wojciecha 13,
45-023 Opole. Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

G. MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu – sekretariat, ul. św. Wojciecha 13, 45-023 Opole

 

H. DODATKOWE INFORMACJE:

 • oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane,
 • z Regulaminem Naboru można zapoznać się w siedzibie Muzeum (sekretariat),
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 77 443 17 50 (sekretariat).