Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na wolne stanowisko pracy - Adiunkt w Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny.

Nabór na wolne stanowisko pracy w Muzeum Śląska Opolskiego

                                                                                                       

                                                                                                                 

A. DANE PODSTAWOWE

1. Nazwa stanowiska:

 • Adiunkt w Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny.

2. Komórka organizacyjna:

 • Muzeum Czynu Powstańczego / Dyrektor Muzeum Śląska Opolskiego.

3. Wymiar czasu pracy: 

 • 1/1 etatu.

4. Miejsce pracy:

 • MCzP ul. Leśnicka 28, 47-154 Góra Św. Anny.

 

B. WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE

1. Wykształcenie (charakter lub typ szkoły)

 • Wyższe magisterskie  humanistyczne potwierdzone tytułem zawodowym magistra.

2. Wymagany profil (specjalność)

 • Historia z uwzględnieniem historii XX wieku.

3. Obligatoryjne uprawnienia

 • posiadanie specjalności pedagogicznej/nauczycielskiej,
 • znajomość przepisów ustaw związanych z działalnością muzealną oraz upowszechnianiem kultury,
 • znajomość zagadnień związanych z historią oraz kulturą regionu,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieposzlakowana opinia.

4. Doświadczenie zawodowe

 • co najmniej 2-letni staż pracy w instytucjach kultury,
 • doświadczenie w organizacji imprez, wystaw lub koncertów,
 • znajomość obsługi ruchu turystycznego,
 • posiadanie wiedzy w zakresie realizacji projektów kulturalnych i edukacyjnych oraz w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na ten cel.

5. Umiejętności zawodowe

 • wysoko rozwinięte umiejętności organizacyjne i społeczne: komunikatywność, inicjatywa, dynamika w działaniu,
 • umiejętność pracy samodzielnej i zespołowej,
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
 • biegła znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office.

 

C. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU

1. Zadania główne

 • współdziałanie nad organizacją planu pracy MCzP,
 • organizacja i nadzór nad stałymi i czasowymi ekspozycjami w oddziale, oprowadzanie grup po wystawach,
 • organizacja i realizacja oferty kulturalnej i turystycznej promującej charakter placówki i regionu (konferencje, warsztaty i lekcje muzealne),
 • dokumentacja muzealiów zgromadzonych zgodnie z profilem kolekcjonerskim oddziału,
 • prowadzenie badań naukowych związanych z posiadanymi muzealiami,
 • zabezpieczanie zbiorów,
 • realizacja działań promocyjnych w zakresie informacji i reklamy działalności oddziału,
 • opracowanie i publikowanie wydawnictw (katalogi, informatory, przewodniki),
 • współpraca z instytucjami kultury, ośrodkami, towarzystwami, fundacjami i innymi placówkami w kraju i za granicą o profilu działania zbieżnym z zadaniami oddziału,
 • praca według harmonogramu, również w soboty i niedziele.

2. Zadania pomocnicze

 • wykonywanie innych dodatkowych poleceń służbowych nieobjętych niniejszym zakresem czynności, a pozostających w związku z nim oraz w sytuacjach szczególnych innych poleceń służbowych przełożonych

3. Zadania okresowe

 • pozyskiwanie grantów zewnętrznych na działalność wystawienniczą oraz edukacyjną oddziału
 • planowanie i organizowanie innych form działalności kulturalnej związanej z profilem oddziału (koncerty, konkursy, przeglądy)

 

D. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACOWNIKA

 • służbowa za rzetelne i należyte wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów regulaminu pracy
 • prawna i materialna za skutki wynikające z niedopełnienia obowiązków albo przekroczenia swoich uprawnień służbowych
 • materialna za powierzone składniki majątkowe

 

E. WYMAGANE DOKUMENTY

 • list motywacyjny oraz CV zawierające oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji a wynikające z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Oświadczenie powinno mieć brzmienie:

„Zgadzam się na przetwarzanie przez Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu danych osobowych zawartych w moim CV lub w innych dokumentach dołączonych do CV, dla celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę.

 • kserokopie dokumentów poświadczające wykształcenie (potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata),
 • kserokopie zaświadczeń o odbytych kursach, szkoleniach (potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata),
 • kserokopie świadectw pracy, dokumenty potwierdzające posiadanie doświadczenia zawodowego (potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy),
 • kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie według obowiązującego wzoru,
  DOCKwestionariusz osobowy.doc (38,50KB)
 • oświadczenie kandydata stwierdzające, iż nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne.
  DOCXOswiadczenie.docx (13,05KB)
 • inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

 

F. TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko: adiunkt w oddziale Muzeum Czynu Powstańczego”, osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Muzeum), na adres: Muzeum Śląska Opolskiego, ul. Św. Wojciecha 13, 45-015 Opole w terminie do 15 stycznia 2020 r. do godz. 13:00
 • dokumenty doręczone po upływie powyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane

 

G. MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Muzeum Śląska Opolskiego (sekretariat)
ul. Św. Wojciecha 13, 45-015 Opole

 

H. DODATKOWE INFORMACJE

 • oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane
 • z Regulaminem Naboru można zapoznać się w siedzibie Muzeum (sekretariat)
 • dodatkowe informacje można uzyskać po numerem telefonu 77 453 66 77 (sekretariat) lub 77 443 17 66 (kadry)
 • zatrudnienie od 1 lutego 2020 r.