Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na wolne stanowisko pracy - Asystent w Dziale Przyrody

Nabór na wolne stanowisko pracy
w Dziale Przyrody Muzeum Śląska Opolskiego

 

A. DANE PODSTAWOWE

1. Nazwa stanowiska:

 • Asystent w Dziale Przyrody Muzeum Śląska Opolskiego w Górze św. Anny

2. Komórka organizacyjna:

 • Dział Przyrody w Górze św. Anny

3. Wymiar czasu pracy:

 • 1/1 etatu

4. Miejsce pracy:

 • Siedziba Działu Przyrody MŚO – Muzeum Czynu Powstańczego w Górze św. Anny, ul. Leśnicka 28, 47-154.

 

B. WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE

1. Wykształcenie (charakter lub typ szkoły)

 • Wyższe magisterskie o kierunku biologia lub kierunkach pokrewnych o zbliżonym profilu (ochrona środowiska, leśnictwo) potwierdzone tytułem zawodowym magistra.

2. Preferowany profil (specjalność)

 • Zoologia, botanika.

3. Obligatoryjne uprawnienia

 • posiadanie uprawnień pedagogicznych lub specjalność nauczycielska,
 • znajomość przepisów ustaw związanych z działalnością muzealną oraz upowszechnianiem kultury,
 • znajomość przepisów ustaw ochrony przyrody, roślin i zwierząt,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieposzlakowana opinia.

4. Doświadczenie zawodowe

 • co najmniej roczny staż pracy w instytucjach kultury lub ośrodkach edukacji przyrodniczej i innych o zbliżonym profilu,
 • doświadczenie w organizacji imprez, wystaw lub koncertów,
 • posiadanie wiedzy w zakresie realizacji projektów naukowych, kulturalnych i edukacyjnych oraz w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na ten cel.

5. Umiejętności zawodowe

 • wysoko rozwinięte umiejętności organizacyjne i społeczne: komunikatywność, inicjatywa, dynamika w działaniu,
 • umiejętność pracy samodzielnej i zespołowej,
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • znajomość języka angielskiego, niemieckiego lub czeskiego w stopniu komunikatywnym,
 • biegła znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office.

6. Dodatkowe kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie

 • uprawnienia obrączkarskie i wszelkie inne pozwalające na prowadzenie specjalistycznych badań naukowych,
 • doświadczenie w terenowej pracy badawczej, monitoringach i ekspertyzach,
 • wszelkie wolontariaty przy projektach badawczych i edukacyjnych o tematyce przyrodniczej.

 

C. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU

1. Zadania główne

 • współdziałanie nad realizacją planu pracy Działu Przyrody MŚO,
 • organizacja i nadzór nad stałymi i czasowymi ekspozycjami Działu Przyrody MŚO, oprowadzanie grup po wystawach,
 • organizacja i realizacja oferty edukacyjnej promującej zbiory Działu Przyrody MŚO oraz walory przyrodnicze regionu (konferencje, warsztaty terenowe i stacjonarne oraz lekcje muzealne),
 • dokumentacja muzealiów gromadzonych zgodnie z profilem kolekcjonerskim Działu Przyrody MŚO,
 • prowadzenie badań naukowych związanych z posiadanymi muzealiami,
 • pozyskiwanie, ochrona i zabezpieczanie zbiorów,
 • realizacja działań promocyjnych w zakresie informacji i reklamy działalności Działu Przyrody MŚO,
 • opracowanie i publikowanie wydawnictw (katalogi, informatory, przewodniki),
 • współpraca z instytucjami kultury, ośrodkami naukowymi, samorządami, towarzystwami, fundacjami i innymi placówkami w kraju i za granicą o profilu działania zbieżnym z zadaniami Działu Przyrody MŚO,
 • praca według harmonogramu, również w soboty i niedziele.

2. Zadania pomocnicze

 • wykonywanie innych dodatkowych poleceń służbowych nieobjętych niniejszym zakresem czynności, a pozostających w związku z nim oraz w sytuacjach szczególnych innych poleceń służbowych przełożonych.

3. Zadania okresowe

 • pozyskiwanie grantów zewnętrznych na działalność wystawienniczą oraz edukacyjną Działu Przyrody MŚO.
 • planowanie i organizowanie innych form działalności kulturalnej związanej z profilem Działu Przyrody MŚO (koncerty, konkursy, eventy).

 

D. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACOWNIKA

 • służbowa za rzetelne i należyte wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów regulaminu pracy,
 • prawna i materialna za skutki wynikające z niedopełnienia obowiązków albo przekroczenia swoich uprawnień służbowych,
 • materialna za powierzone składniki majątkowe.

 

E. WYMAGANE DOKUMENTY

 • list motywacyjny oraz CV zawierające oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji a wynikające z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Oświadczenie powinno mieć brzmienie:

„Zgadzam się na przetwarzanie przez Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu danych osobowych zawartych w moim CV lub w innych dokumentach dołączonych do CV, dla celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę. Dodatkowo zgadzam się na przetwarzanie przez Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.”

 • kserokopie dokumentów poświadczające wykształcenie (potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata),
 • kserokopie zaświadczeń o odbytych kursach, szkoleniach (potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata),
 • kserokopie świadectw pracy, dokumenty potwierdzające posiadanie doświadczenia zawodowego (potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy),
 • oświadczenie o niekaralności,
  DOCKwestionariusz osobowy.doc (38,50KB)
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
  DOCXOswiadczenie.docx (13,05KB)
 • inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

F. TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko: asystent w Dziale Przyrody Muzeum Śląska Opolskiego”, osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Muzeum), na adres: Muzeum Śląska Opolskiego, ul. Św. Wojciecha 13, 45-015 Opole w terminie do 14 lutego 2020 r. do godz. 13:00,
 • dokumenty doręczone po upływie powyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

 

G. MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Muzeum Śląska Opolskiego (sekretariat)
ul. Św. Wojciecha 13, 45-015 Opole

 

H. DODATKOWE INFORMACJE

 • oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane,
 • z Regulaminem Naboru można zapoznać się w siedzibie Muzeum (sekretariat),
 • dodatkowe informacje można uzyskać po numerem telefonu 77 453 66 77 (sekretariat) lub 77 443 17 66 (kadry),
 • zatrudnienie od 1 marca/ 1 kwietnia 2020 r.