Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na wolne stanowisko pracy - Specjalista ds. finansowo-księgowych

Nabór na wolne stanowisko pracy
w  Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu

 

A. DANE PODSTAWOWE

1. Nazwa stanowiska:

 • Specjalista ds. finansowo-księgowych

2. Komórka organizacyjna:

 • Dział Ekonomiczny

3. Wymiar czasu pracy:

 • 1/1 etatu

4. Miejsce pracy:

 • Muzeum Śląska Opolskiego ul. Św. Wojciecha 13, 45-023 Opole

 

B. WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE

1. Wykształcenie (charakter lub typ szkoły)

 • Minimum średnie, preferowane ekonomiczne specjalność rachunkowość i finanse,

2. Obligatoryjne uprawnienia    

 • Znajomość przepisów : podatkowych, płacowych, ustawy o rachunkowości, mile widziana znajomość specyfiki finansowo-księgowej instytucji kultury,
 • Dobra obsługa komputera (pakiet Office w tym szczególnie Excel)
 • Samodzielność, obowiązkowość, umiejętność pracy w zespole

3. Doświadczenie zawodowe

 • Doświadczenie zawodowe w księgowości, znajomość obsługi programów księgowych mile widziane doświadczenie w pracy na oprogramowaniu INFRA,
 • co najmniej 3-letni staż pracy

 

C. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU

1. Zadania główne

 • dokonywanie wstępnej kontroli formalno-rachunkowej dokumentów wpływających do Działu Ekonomicznego,
 • dekretowanie dokumentów zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości w muzeum,
 • dokonywanie ewidencji- księgowania dokumentów w systemie komputerowym,
 • klasyfikacja i ewidencja dokumentów księgowych od strony podatku VAT,
 • rozliczanie i ewidencja sprzedaży prowadzonej w punktach kasowych,
 • wystawianie faktur VAT sprzedaży,
 • prowadzenie rejestrów VAT,
 • rozliczenie podatku VAT wraz z wypełnieniem deklaracji i złożeniem jej we właściwym Urzędzie Skarbowym,
 • bieżąca analiza sald wszystkich kont rozrachunkowych oraz ich uzgadnianie z kontrahentami,
 • naliczanie odsetek i kar od nieterminowych wpłat,
 • przygotowanie i przekazanie deklaracji do PFRON,
 • przygotowywanie danych do sprawozdań finansowych i statystycznych sporządzanych przez Głównego Księgowego,

2. Zadania pomocnicze

 • wykonywanie innych dodatkowych poleceń służbowych nieobjętych niniejszym zakresem czynności, a pozostających w związku z nim oraz w sytuacjach szczególnych innych poleceń służbowych przełożonych

3. Zadania okresowe

 • współpraca z instytucjami zewnętrznymi wynikającymi ze specyfiki pracy w księgowości,

 

D. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACOWNIKA

 • służbowa za rzetelne i należyte wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów regulaminu pracy,
 • prawna i materialna za skutki wynikające z niedopełnienia obowiązków albo przekroczenia swoich uprawnień służbowych,
 • materialna za powierzone składniki majątkowe.

 

E. WYMAGANE DOKUMENTY

 • list motywacyjny oraz CV zawierające oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji a wynikające z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Oświadczenie powinno mieć brzmienie:

„Zgadzam się na przetwarzanie przez Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu danych osobowych zawartych w moim CV lub w innych dokumentach dołączonych do CV, dla celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę.”

 • kserokopie dokumentów poświadczające wykształcenie,
 • kserokopie świadectw pracy, dokumenty potwierdzające posiadanie doświadczenia zawodowego lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,
 • kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie według obowiązującego wzoru,
  DOCKwestionariusz kandydata do pracy.doc (54,50KB)
 • oświadczenie kandydata stwierdzające, iż nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne,
  DOCXOswiadczenie.docx (13,05KB)
 • inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

F. TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko: specjalista ds. finansowo-ksiegowych”, osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Muzeum), na adres: Muzeum Śląska Opolskiego, ul. Św. Wojciecha 13, 45-023 Opole w terminie do 6 lipca 2020 r. do godz. 10:00
 • dokumenty doręczone po upływie powyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

 

G. MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Muzeum Śląska Opolskiego (sekretariat)
ul. Św. Wojciecha 13, 45-023 Opole

 

H. DODATKOWE INFORMACJE

 • oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane,
 • z Regulaminem Naboru można zapoznać się w siedzibie Muzeum (sekretariat),
 • dodatkowe informacje można uzyskać po numerem telefonu 77 453 66 77 (sekretariat) lub 77 443 17 66 (kadry),