Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE - Kompleksowe usługi ochrony osób i mienia w obiektach będących we władaniu Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu.

Opole, 16 lipca 2020 r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

NA USŁUGI SPOŁECZNE na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U z 2020 poz. 1086)

Znak sprawy: MŚO.MAD.26.6.2020.JO

Przedmiotem zamówienia są usługi społeczne wymienione w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE

 

Kod CPV:

79710000-4 – usługi ochroniarskie
79711000-1 – usługi nadzoru przy użyciu alarmu
79714000-2 – usługi w zakresie nadzoru

 

Nazwa zamówienia: Kompleksowe usługi ochrony osób i mienia w obiektach będących we władaniu Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu.

Zamawiający przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy.

Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu:

Siedziba Zamawiającego - Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu, ul. Św. Wojciecha 13, Opole – tablica ogłoszeń w dniu: 16 lipca 2020 r.

Na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Muzeum Śląska Opolskiego www.bip.mso.opole.pl w dniu: 16 lipca 2020 r.

Wartość zamówienia jest niższa niż kwota określona w art. 138g. ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp.

 

1. Zamawiający:

Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu
ul. św. Wojciecha 13
45-023 Opole
Informacje w postępowaniu udzielane są w godzinach 8.00–15.00.

2. Tryb postępowania:

1) Zamawiający przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne, na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 1086).

2) W sprawach nie przewidzianych w ogłoszeniu, Zamawiający w celu ich rozstrzygnięcia zastosuje w drodze analogii przepisy Pzp.

3) W prowadzonym postępowaniu w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy.

4) Zamawiający udziela zamówienia w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący.

5) Zamawiający informuje, iż po wejściu w życie, tj. po dniu 25 maja 2018 r., przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, będzie przetwarzał dane osobowe uzyskane w trakcie postępowania, a w szczególności: dane osobowe ujawnione w ofertach i dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty.

6) Przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Zamawiającego i wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

7) W związku z tym Wykonawca przystępując do postępowania jest obowiązany do wyrażenia zgody na przetwarzanie informacji zawierających dane osobowe oraz do pisemnego poinformowania i uzyskania zgody każdej osoby, której dane osobowe będą podane w ofercie, oświadczeniach i dokumentach złożonych w postępowaniu. Na tę okoliczność Wykonawca złoży stosowne pisemne oświadczenie (jak we wzorze Formularza ofertowego – załącznik nr 1 do ogłoszenia).

8) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający:

Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu
ul. Św. Wojciecha 13
45-023 Opole

b) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;

c) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych kontakt: tel. 77 443 17 64 e-mail: iod@muzeum.opole.pl;

d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 1086) dalej „ustawa Pzp”; 

e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp przez okres nie krótszy niż 4 lata od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;

f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

h) posiada Pani/Pan:

 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących z zastrzeżeniem, iż w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych z zastrzeżeniem, iż skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO oraz z zastrzeżeniem iż, wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu; 
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

i) nie przysługuje Pani/Panu:

 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3. Opis przedmiotu zamówienia:

1) Nazwa zamówienia: Kompleksowe usługi ochrony osób i mienia w obiektach będących we władaniu Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu.

2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 1 do wzoru umowy.

3) Zamawiający określa wymagania związane z realizacją zamówienia stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych:

a) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę (w pełnym wymiarze godzin) - osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia tj. fizycznej ochrony osób i mienia wymienionych w ust. 1, polegających na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, z wyłączeniem grupy interwencyjnej.

b) w dniu podpisania umowy Wykonawca złoży oświadczenie, że wszyscy pracownicy którzy będą wykonywać czynności ochrony fizycznej osób i mienia u zamawiającego, są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę.

c) dokument, o których mowa pkt. b) należy aktualizować w każdym przypadku zmiany pracowników, najpóźniej w dniu podjęcia u Zamawiającego czynności stanowiących przedmiot niniejszej umowy.

d) Zamawiający ma prawo w każdym okresie realizacji zamówienia zwrócić się do Wykonawcy o przedstawienie dokumentacji zatrudniania wskazanej osoby, natomiast Wykonawca ma obowiązek przedstawić ją Zamawiającemu w terminie 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

4) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapoznał się z Planami ochrony obiektów MŚO, znajdującymi się w siedzibie Zamawiającego. Ze względu na bezpieczeństwo i poufność Planów dokumenty te nie są upublicznione i będą udostępnione Wykonawcom tylko podczas wizji lokalnej. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedstawił w formie pisemnej stosowne oświadczenie o zapoznaniu się z Planami ochrony obiektów MŚO – treść oświadczenia zawarta jest w formularzu oferty.

5) Ze względu na specyfikę obiektów Zamawiającego Wykonawcy zobowiązani są dokonać wizji lokalnej w obiektach Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu (45–023 Opole, ul. Św. Wojciecha 13) oraz Galerii Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu (Opole, ul. Ozimska 10) oraz Oddziale Góra Św. Anny – Muzeum Czynu Powstańczego, ul. Leśnicka 28), po uprzednim skontaktowaniu się pod nr tel. 519 726 898. Koszty wykonania wizji ponosi Wykonawca.

4. Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 31.12.2022 r.

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia:

1) Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

a) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

b) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

 • o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
 • o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
 • skarbowe,
 • o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

c) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w ppkt 2;

d) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

e) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne
i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji” lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

f) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

g) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

h) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział
w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

i) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

j) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

k) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

i) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów a złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2) Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający również wykluczy wykonawcę:

a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe; 

b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

c) jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w pkt 1 - ppkt 3, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają z zamawiającym lub  osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego, w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia pozostawały w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą - chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

d) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał
w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym co doprowadziło, do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

e) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3 000 złotych;

f) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w ppkt 5;

g) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3 000 złotych;

h) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa
w pkt. 1 ppkt 4, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

3) O udzielenie zamówienia może ubiegać się każdy wykonawca, który posiada:

a) uprawniania do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie ochrony mienia i osób wynikające z Ustawy z dnia 22.08.1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jedn.: Dz.U.2020 poz. 838).

b) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (ochrona osób i mienia), na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 2.000.000,00 złotych

c) doświadczenie zdobyte w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, polegające na należytym wykonaniu/wykonywaniu usługi ochrony osób i mienia na podstawie max. 3 kontraktów/umów o łącznej ich sumie 600.000,00 zł brutto i o czasie obowiązywania tych kontraktów min. 12 a max 24 miesiące.

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

1) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w 5 ppkt. 1 i 2 ogłoszenia, Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania zobowiązany jest złożyć oświadczenie zawarte w Treści oferty.

2) W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w pkt. 5 ppkt. 3 ogłoszenia o zamówieniu Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania zobowiązany jest złożyć oświadczenie zawarte w Treści oferty.

3) Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą w wyniku przeliczenia punktów w kryterium oceny ofert, zostanie wezwany do złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia wykazanych poniżej:

a) Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:

 • aktualną na dzień składania ofert koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia wydaną na podstawie Ustawy z dnia 22.08.1997r. o ochronie osób i mienia (tekst jedn.: Dz.U.2020 poz. 838),
 • aktualną na dzień składania ofert polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,
 • wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości brutto, przedmiotu (rodzaju wykonanych usług), dat wykonania (dat dziennych rozpoczęcia i zakończenia realizacji) i podmiotów, na rzecz których usługi zostały/są wykonane - wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia,
 • dowody, że wskazane przez wykonawcę usługi w wykazie usług zostały (zał. nr 2 do ogłoszenia) wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były/są wykonywane należycie.

b) Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia:

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie pkt 5.2.1 ogłoszenia – jeżeli Zamawiający nie będzie wstanie ze względów technicznych pobrać samodzielnie wydruku z elektronicznej bazy dokumentów;
 • zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie pkt. 5.2.8 ogłoszenia;
 • zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie pkt. 5.2.8;
 • oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wg wzoru stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie pkt. 5.1.12,

Dokumenty wskazane powyżej Wykonawca będzie obowiązany złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni, określonym w wezwaniu wystosowanym przez Zamawiającego do Wykonawcy po otwarciu ofert.
Dokumenty wskazane powyżej mają być aktualne na dzień ich złożenia wyznaczony przez Zamawiającego co oznacza, że dla zaświadczeń wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert wymagane będzie złożenia od Wykonawcy oświadczenia że zaświadczenie/zaświadczania jest/są ważne na dzień jego/ich złożenia.

7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów

1) Oferty w przedmiotowym postępowaniu składa się w formie pisemnej (oryginał podpisany przez Wykonawcę lub pełnomocnika).

2) Wszelkie oświadczenia (inne niż oferta wraz z załącznikami), wnioski, zawiadomienia, merytoryczny program szkolenia oraz informacje będą przekazywane drogą elektroniczną.

3) Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały informację za pomocą poczty elektronicznej.

4) Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji nie może ograniczać konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ogłoszeniu o zamówieniu.

5) Dane adresowe do korespondencji:

Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu,
ul. św. Wojciecha 13
45–023 Opole
e-mail
: dyrekcja@muzeuml.opole.pl;

Na każdym etapie postępowania a przed terminem składania ofert Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający może udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później przed upływem terminu składania ofert, jeżeli będzie to możliwe.

6) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu wpłynie po upływie terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

7) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert w wyniku złożonych zapytań.

8) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępniana na stronie internetowej, prowadzonego postępowania.

9) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść ogłoszenia o zamówieniu. Dokonaną zmianę Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

10) Jeżeli w wyniku zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert oraz zamieszcza tą informację na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

8. Wadium

Nie jest wymagane wniesienie wadium.

9. Termin związania ofertą:

1) Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni.

2) Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, na oznaczony okres.

10. Opis sposobu przygotowywania ofert:

1) Ofertę należy sporządzić zgodnie z załącznikiem do ogłoszenia pn.: TREŚĆ OFERTY.

2) Treść oferty musi odpowiadać treści ogłoszenia o zamówieniu.

3) Oferta zawiera wszystkie dokumenty, oświadczenia i informacje, zawarte w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu.

4) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

5) Oferta stanowi oświadczenie woli Wykonawcy. Składając ofertę w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie Wykonawca przyjmuje warunki ogłoszenia o zamówieniu, postanowienia zawarte we wzorze umowy, akceptuje bez zastrzeżeń przedmiot zamówienia oraz 30-dniowy termin związania ofertą.

6) Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty oraz innych dokumentów w języku innym niż język polski.

7) Ofertę wraz z załącznikami składa się pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.

8) Oferta wraz z załącznikami i oświadczeniami powinna być napisana na komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką.

9) Oferta oraz wszystkie wymagane oświadczenia Wykonawcy muszą być podpisane, w sposób pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą (np. czytelnie lub parafowane i opatrzone imienną pieczęcią), przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG). Jeżeli osoba-osoby podpisująca-e ofertę nie wynika z KRS lub z ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG) to należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo dla tej osoby. Pełnomocnictwo to musi w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienia tej osoby do składania oświadczeń woli w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (np. do podpisania oferty).

10) Przy sporządzaniu oferty, oświadczeń i dokumentów, dla których Zamawiający przygotował druki należy kierować się tymi drukami.

11) Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc., musi być parafowane przez Wykonawcę (uprawnione do reprezentacji osoba/y, które podpisały ofertę).

12) Zamawiający zaleca, by strony oferty były trwale ze sobą połączone.

13) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia – jako konsorcjum.

14) W przypadku, konsorcjum wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

15) Zapisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, będących uczestnikami konsorcjum.

16) Jeżeli oferta konsorcjum została wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

17) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

18) W przypadku ustanowienia przez Wykonawcę swojego pełnomocnika do reprezentowania podczas prowadzonego postępowania Wykonawca musi złożyć pełnomocnictwo (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie) osoby/osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy składającego ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów, oraz stosowne pełnomocnictwo wystawione dla pełnomocnika reprezentującego uczestników konsorcjum (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie), gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia.

19) Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

20) Wykonawca powinien zabezpieczyć składaną ofertę we własnym interesie tak, aby nie uległa przypadkowemu zniszczeniu lub rozproszeniu, uniemożliwiała dostęp osób niepowołanych do jej treści.

21) W celu umożliwienia Zamawiającemu zwrotu oferty złożonej po terminie lub w przypadku wniosku Wykonawcy o zmianę lub wycofanie oferty proszę o wskazanie na kopercie dokładnych danych teleadresowych Wykonawcy.

22) Na kopercie lub opakowaniu oferty należy umieścić napis, który można wyciąć z ogłoszenia:

 

Nazwa i adres Wykonawcy:

……………………………

……………………………

Muzeum Śląska Opolskiego,
ul. św. Wojciecha 13,
45–023 Opole

 

Dotyczy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE
(zgodnie z art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych)
Znak sprawy: MŚO.MAD.26.6.2020.JO

OFERTA na zamówienie pn.: Kompleksowe usługi ochrony osób i mienia w obiektach
będących we władaniu Muzeum Śląska
Opolskiego w Opolu.

 

Nie otwierać przed: godz. 12:00 dnia 24 lipca 2020 r.

 

 

10. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1) Miejsce składania ofert: 45–023 Opole, ul. św. Wojciecha 13, pok. nr 11 – Sekretariat;

2) Miejsce otwarcia ofert: 45–023 Opole, ul. św. Wojciecha 13, pok. 13.

3) Termin składania ofert do godz. 11:00 dnia: 24 lipca 2020 r.

4) Termin otwarcia ofert o godz. 12:00 w dniu: 24 lipca 2020 r.

5) Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

6) Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.

7) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

8) Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące kryteriów oceny ofert zawarte w treści oferty.

9) Informacje, o których mowa w ust. 7 i 8, przekazuje się niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni na otwarciu ofert na ich wniosek.

11. Opis sposobu obliczenia ceny:

1) Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę ofertową za wykonanie zamówienia tak, aby obejmowała wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunki stawiane przez Zamawiającego.

2) W ofercie składanej dla ochrony osób i mienia w obiektach Muzeum Śląska Opolskiego należy podać również cenę za 1 roboczogodzinę (brutto) w tym VAT 23%.

12. Kryteria oceny oferty: 

1) Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował kryterium:

Cena – waga 100/100 pkt.,

Kryterium cena będzie obliczane wg wzoru:

                                               najniższa cena
Liczba punktów  =     ------------------------------------------------------ x 100 pkt.
                                               cena badanej oferty

2) Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą łączną ilość punktów w kryterium oceny ofert oraz spełniającą jednocześnie warunki udziału w postępowaniu.

3) Zamawiający poprawi w złożonych ofertach:

a) oczywiste omyłki pisarskie,

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

4) Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, może zwracać się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

5) Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, będzie brał pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów (a także przedstawione dowody).

6) Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny oferty z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę,w przypadku gdy zaoferowana cena przewyższa możliwości finansowe przewidziane w budżecie Projektu.

7) Zamawiający może wezwać Wykonawcę do uzupełnienia niekompletnej oferty w przypadku gdy zostanie złożona tylko jedna oferta.

13. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie do przedstawienia:

1) harmonogram płatności i miesięcznych kwot ryczałtowych z uwzględnieniem okresów realizacji umowy,

2) wykaz osób które będą wykonywać czynności ochrony fizycznej osób i mienia u zamawiającego i oświadczenie, że wszyscy Ci pracownicy, są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę.

14. Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami:

Joanna Ojdana e-mail: dyrekcja@muzeuml.opole.pl

15. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania w przypadku gdy:

1) nie wpłynie żadna oferta,

2) wszystkie złożone oferty będą podlegać odrzuceniu,

3) wszyscy Wykonawcy będą podlegać wykluczeniu,

4) oferta najkorzystniejsza przewyższy możliwości finansowe Zamawiającego,

5) postępowanie obaczone będzie wadą.

16. Zamawiający przewiduje zmiany w treści zawartej umowy na zasadach określonych we wzorze umowy - stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia.

17. Niezwłocznie po udzieleniu zamówienia zamawiający zamieści na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, informację o udzieleniu zamówienia, podając nazwę albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego.

18. W razie nieudzielenia zamówienia zamawiający niezwłocznie zamieści na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, informację o nieudzieleniu zamówienia.

19. Z przeprowadzonego i zakończonego postępowania zostanie sporządzony protokół, który jest jawny.

20. Informacja dodatkowa:

Niezwłocznie po podpisaniu umowy na świadczenie usługi Wykonawca będzie zobowiązany do zawarcia z Zamawiającym odrębnej umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych.

21. Środki ochrony prawnej: Wykonawca na każdym etapie postępowania ma możliwość złożenia pisemnych zastrzeżeń do podjętych działań lub zaniechanych działań przez pracowników Zamawiającego kierując pisemną informację w tym zakresie do Kierownika Zamawiającego.

22. Załączniki do ogłoszenia:

1) Treść oferty,
DOCXzalacznik-nr-1-formularz-oferty.docx (26,34KB)

2) Wykaz usług,
DOCXzalacznik-nr-2-wykaz-uslug.docx (17,73KB)

3) Oświadczenie o grupie kapitałowej,
DOCXzalacznik-nr-3-oswiadczenie-dot-grupy-kapitalowej.docx (31,86KB)

4) Wzór umowy wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.
PDFzalacznik-nr-4-wzór umowy.pdf (934,02KB)

 


Znak sprawy: MŚO.MAD.26.6.2020.JO
Opole, 23.07.2020 r.

 

Do Wykonawców

Nazwa zamówienia: Kompleksowe usługi ochrony osób i mienia w obiektach będących we władaniu Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu.

Na podstawie punktu 7 ppkt. 8 ogłoszenia z dnia 16.07.2020 r. Zamawiający udostępniana na stronie internetowej, prowadzonego postępowania odpowiedzi na zadane pytania tj.:

-----------------------------

Pytanie nr 1. Czy obiekty wskazane przez Zamawiającego do ochrony są obiektami wpisanymi na listę wojewody, jako obiekty podlegające obowiązkowej ochronie?

Odpowiedź: W ewidencji obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie dla województwa opolskiego prowadzonej przez Wojewodę Opolskiego figurują następujące obiekty:

 • w Opolu: ul. św. Wojciecha 13 (decyzja z dn. 21 grudnia 1998 r., nr.OC.I-2036/15/1/98), Ozimska 10 (decyzja z dn. 21 grudnia 1998 r., nr.OC.I-2036/15/1a/98);
 • w Górze św. Anny, ul. Leśnicka 28 (decyzja z dn. 21 grudnia 1998 r., nr.OC.I-2036/15/1b/98).

-----------------------------

Pytanie nr 2. Czy Zamawiający udostępnia pomieszczenia socjalne nieodpłatnie? Jeśli nie, to jaki jest koszt miesięcznego wynajmu pomieszczeń.

Odpowiedź: Muzeum nie ma dodatkowych przestrzeni socjalnych dla pracowników ochrony, pracownicy korzystają ze wspólnych przestrzeni socjalnych w Muzeum. Korzystanie z przestrzeni wspólnych socjalnych jest bezkosztowe w takim przypadku po stronie Wykonawcy.

-----------------------------

Pytanie nr 3. Czy Zamawiający wyraża zgodę na ingerencję w Jego systemy SSWiN oraz CCTV celem podłączenia do stacji monitorowania alarmów Wykonawcy? Jeśli tak, to proszę o podanie specyfikacji posiadanych systemów bezpieczeństwa (CCTV, SSWiN).

Odpowiedź: Muzeum zleci serwisantowi, który odpowiada za elektroniczne systemy zabezpieczeń obiektów Muzeum, zaprogramowanie urządzeń, których jest właścicielem, celem podłączenia urządzeń do stacji monitorowania alarmów.

-----------------------------

Pytanie nr 4. Proszę o wskazanie marki i modelu rejestratorów i kamer telewizji dozorowej.

Odpowiedź: W Obiektach Muzeum Śląska Opolskiego zainstalowane są rejestratory marki HIKVISION.

-----------------------------

Pytanie nr 5. Czy Zamawiający stworzy konto administratora dla Wykonawcy w celu obsługi systemów CCTV w swoich lokalnych systemach telewizji dozorowej?

Odpowiedź: Zamawiający stworzy konto w rejestratorach z uprawnieniami niezbędnymi do obsługi systemów telewizji dozorowej.

-----------------------------

Pytanie nr 6. Czy Zamawiający zapewnia pomieszczenia do przechowywania broni?

Odpowiedź: Tak, obiekty Muzeum, które tego wymagają są wyposażone w takie pomieszczenia.

-----------------------------

Pytanie nr 7. Czy wyposażenie pomieszczeń do przechowywania broni, lub magazynu broni, leży po stronie Zamawiającego?

Odpowiedź: Obiekty Muzeum, które tego wymagają są wyposażone w sejfy i pomieszczenia, będące również magazynami broni.