Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Opolskich Instytucji Kultury

Ogłoszenie nr 510132478-N-2020 z dnia 21-07-2020 r.

Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu: „Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów
Opolskich Instytucji Kultury”


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 544642-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

tak

Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

PREDA Jacek Walski - Korczaka 4/8, 46-040 Ozimek, NIP 7560010003

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

tak
Należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzali postępowanie oraz podać
adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do
kontaktów:
Muzeum Śląska Opolskiego 45-023 Opole Wojciecha 13 NIP 7542527629
Centralne Muzeum Jeńców Wojennych 45-017 Opole Minorytów 3 NIP 7542465897
Muzeum Wsi Opolskiej 45-835 Opole Wrocławska 174 NIP 7541110175
Teatr im. Jana Kochanowskiego 45-056 Opole Pl. Teatralny 12 NIP 7540339881
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smołki w Opolu 45-081 Opole Piastowska 18-19-20
NIP 7541138050

I. 1) NAZWA I ADRES:

Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu, Krajowy numer identyfikacyjny 27704900000000, ul. Św.
Wojciecha 13, 45-023 Opole, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 077 5436677, 4544611,
4532200, e-mail sekretariat@muzeum.opole.pl, faks 774 532 200.
Adres strony internetowej (url): http://muzeum.opole.pl/
Adres profilu nabywcy: http://bip.mso.opole.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: samorządowa instytucja kultury
 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w
tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z
zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z
zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych
zamawiających w sekcji I należy wskazać, który z zamawiających zawarł umowę):
Strony porozumienia wyrażają wolę wspólnego przeprowadzenia postępowania na wybór
dostawcy energii elektrycznej do swoich obiektów, w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia
2021 r. wyznaczając spośród siebie Zamawiającego upoważnionego, którym jest Muzeum Śląska
Opolskiego, do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia w ich imieniu i na ich
rzecz. Porozumienie zawiera się na czas określony, tj. od dnia jego zawarcia do dnia wyboru
Dostawcy energii elektrycznej. W związku z wyborem podmiotu, na skutek przeprowadzonego
postępowania, każda ze stron porozumienia podpisze indywidualnie umowy na realizację
zamówienia. Żaden z uczestników porozumienia nie jest uprzywilejowany w stosunku do
pozostałych uczestników w zakresie zawarcia umowy z wykonawcą wybranym w procesie
postępowania.
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Opolskich Instytucji Kultury”

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:

Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną - 22. Szacunkowe zużycie
w okresie obowiązywania umowy [MWh] - 879. Umowy nie wymagają wypowiedzenia.
Pełnomocnictwo i jego zakres jest integralną częścią umowy i stanowi do niej załącznik nr 2.
Ilość umów jakie zawrze Wykonawca z Zamawiającym w ramach tego postępowania - 1. W
związku z charakterem zamówienia nie można określić dokładnego zużycia energii elektrycznej
objętej przedmiotem zamówienia. Z tego powodu Zamawiający przedstawił przewidywalną ilość
zużycia energii elektrycznej. Zamawiający przewiduje, iż rzeczywista ilość zużycia energii
elektrycznej może ulec zmianie, tj. zwiększeniu bądź zmniejszeniu przy zachowaniu
zaoferowanych cen jednostkowych. Tym samym opisane prognozowane zużycie energii
elektrycznej nie stanowi dla Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii elektrycznej w
podanej wysokości. Sprzedaż energii elektrycznej odbywać się będzie za pośrednictwem sieci
dystrybucyjnej należącej do Operatora Systemu Dystrybucyjnego TAURON Dystrybucja SA.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:
nie

II.5) Główny Kod CPV: 09310000-5

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 244186.20
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 6
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 6

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ENERGIA i GAZ sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Obornicka 330
Kod pocztowy: 60-689
Miejscowość: Poznań
Kraj/woj.: wielkopolskie


Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 300349.03
Oferta z najniższą ceną/kosztem 300349.03
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 312998.72
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
-

IV.8) Informacje dodatkowe:

-

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
-


Załączniki:

PDFOgłoszenie nr 510132478-N-2020 z dnia 21-07-2020 r..pdf (109,80KB)