Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu, którego wartość nie przekracza 130 000 zł bez podatku od towarów i usług (netto) na: Realizację zamówień publicznych w Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu w 2022 r.

             Opole, dnia 17.12.2021 r.
(miejscowość, data złożenia wniosku)

 

 

Zaproszenie do składania ofert
w postępowaniu, którego wartość nie przekracza 130 000 zł bez podatku od towarów i usług (netto)
Realizacja zamówień publicznych w Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu w 2022 r.

(nazwa zamówienia)

Rodzaj zamówienia: usługa

 

 1. Zamawiający: Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu, ul. św. Wojciecha 13, 45-023 Opole.
 2. Opis przedmiotu zamówienia: Realizacja zamówień publicznych w Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu w 2022 zgodnie z warunkami określonymi we wzorze formularza oferty oraz wzorze umowy, stanowiących załączniki nr 1 i 2 do niniejszego zaproszenia.
 3. Termin związania ofertą: 30 dni
 4. Kryterium oceny ofert: cena 100%.
 5. Termin wykonania zamówienia: do 26.12.2022 r
 6. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych: tak / nie.
 7. Sposób przygotowania ofert oraz miejsce i termin ich składania:
  Ofertę należy złożyć wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia w formie:
  a) osobiście w siedzibie: Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu, ul. św. Wojciecha 13, 45-023 Opole w godzinach od pon.-pt. od 8:00-15:30.
  b) przesłać na adres: Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu, ul. św. Wojciecha 13, 45-023 Opole.
  c) faksem pod numer: 77 44 31 778
  d) w wersji elektronicznej (skan dokumentu) na e-mail: sekretariat@muzeum.opole.pl,
  w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 27.12.2021 r. do godziny 15:00, decyduje data i godzina wpływu.
 8. Szczegółowych informacji w zakresie w/w zamówienia udziela: dr Joanna Ojdana – Zastępca Dyrektora Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu
 9. Załączniki:
  1) Zał. nr 1 Formularz oferty
  DOCXzał. nr 1 Formularz oferty.docx (18,13KB)
  2) Zał. nr 2 Wzór umowy
  PDFzał. nr 2 Wzór umowy na 2022.pdf (229,60KB)

 

 

PDFZaproszenie do składania ofert.pdf (309,12KB)


Opole, 27.12.2021 r.

 

Pytania i odpowiedzi na zadane pytania

 

Pytanie
We wzorze umowy załączonym na stronie prowadzonego postępowania w § 3. widnieje zapis: Termin zakończenie realizacji zlecenia strony ustaliły sukcesywnie do 26.12.2021 r. zgodnie z terminami wynikającymi z ustawy Pzp.

Rozumiem, że rok 2021 r. jest oczywistą omyłką pisarską i właściwa treść tego paragrafu w umowie powinna brzmieć: Termin zakończenie realizacji zlecenia strony ustaliły sukcesywnie do 26.12.2022 r. zgodnie z terminami wynikającymi z ustawy Pzp?

Odpowiedź
Tak, wspomniany fragment jest oczywistą omyłką pisarską i powinien brzmieć: Termin zakończenia realizacji zlecenia strony ustaliły sukcesywnie do 26.12.2022 r. zgodnie z terminami wynikającymi z ustawy Pzp.