Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: starszy specjalista ds. kadrowo-płacowych

Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

starszy specjalista ds. kadrowo-płacowych

DANE PODSTAWOWE

1. Nazwa stanowiska pracy:

Starszy specjalista ds. kadrowo-płacowych

2. Komórka organizacyjna:

Muzeum Śląska Opolskiego – samodzielne stanowisko

3. Wymiar etatu:

1 (praca w pełnym wymiarze godzin - pełny etat)

4. Liczba stanowisk pracy:

1

5. Miejsce wykonywania pracy:

Muzeum Śląska Opolskiego ul. Św. Wojciecha 13 45-023 Opole

6Rodzaj pracy:

praca w systemie jednozmianowym 

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE

1. Wykształcenie:

wyższe o kierunku ekonomicznym lub administracyjnym

2. Wymagania:

- 5 letni staż pracy w obszarze związanym z zagadnieniami kadrowo-płacowymi,
- znajomość ustawy kodeks pracy,
- znajomość ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,
- znajomość ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,
- znajomość ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
- znajomość rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej,
- komunikatywność,
- umiejętność nawiązywania kontaktów,
- otwartość,
- dyspozycyjność,
- samodzielność,
- sumienność i rzetelność w wykonywaniu zadań.

3. Doświadczenie:

- Doświadczenie w pracy związanej z zagadnieniami kadrowo-płacowymi.

4. Wymagania dodatkowe:

- Praktyczna umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office.

 

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU

 

1. Ogólny zakres obowiązków:

 1. Prowadzenie spraw pracowniczych, płacowych, socjalnych i szkoleniowych muzeum, a w szczególności:
  a) w zakresie kadrowym:
  - załatwianie formalności związanych z przyjmowaniem do pracy, zwalnianiem, przeszeregowaniem, nagradzaniem i karaniem, jak również z wnioskowaniem o wyróżnienia i odznaczenia, udzielaniem urlopów oraz prowadzi dokumentację w wymienionych dziedzinach,
  - prowadzenie akta osobowych pracowników,
  - sporządzanie sprawozdań wynikających z przepisów,
  - czuwanie nad dyscypliną pracy,
  - prowadzenie ewidencji urlopów oraz zwolnień od pracy,
  b) w zakresie płac:
  - naliczanie wynagrodzeń dla osób, z którymi zawarto umowę o pracę, umowę zlecenie i umowę o dzieło,
  - naliczanie podatków od osób fizycznych, składek na ubezpieczenie społeczne od w/w wynagrodzeń,
  - naliczanie zasiłków: chorobowych, opiekuńczych, wychowawczych,
  - rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz wypłacone przez ZUS świadczenia z ubezpieczenia społecznego,
  - prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem społecznym pracowników i członków ich rodzin,
  - prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem społecznym osób zatrudnianych na podstawie umów cywilnoprawnych,
  c) w zakresie socjalnym:
  - prowadzenie organizacyjną obsługę Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
  d) w zakresie szkolenia:
  - zaznajamianie pracowników z podstawowymi przepisami prawa pracy oraz wewnętrznymi regulaminami Muzeum,
  - gromadzenie i kierowanie do zainteresowanych pracowników wpływające do Muzeum oferty w zakresie szkolenia, dokształcania, kursów, itp.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACOWNIKA

 

1. Zasady odpowiedzialności pracownika na stanowisku:

- służbowa za rzetelne i należyte wykonywanie obowiązków,
- prawna i materialna za skutki wynikające z niedopełnienia obowiązków, za powierzone składniki majątkowe.

 

SPOSÓB APLIKOWANIA

 

1. Wymagane dokumenty niezbędne :

- list motywacyjny oraz CV podpisane własnoręcznie przez kandydata oraz zawierające podpisane oświadczenie kandydata o treści:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).",
- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia ( potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata)
- Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
- Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
- Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 - Oświadczenie o nie byciu prawomocnie skazanym.docx
- Podpisane własnoręcznie: Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz  Klauzula informacyjna dla kandydata/ki do pracy w Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu według obowiązującego wzoru (załącznik nr 1.)
Kwestionariusz osobowy - osoba ubiegająca się o pracę z RODO.doc

2. Dokumenty dodatkowe :

- Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach przydatnych na oferowanym stanowisku potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata.

3. Termin, do którego należy składać dokumenty:

- Dokumenty aplikacyjne można składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Muzeum Śląska Opolskiego ul. Św. Wojciecha 13, 45-023 Opole od dnia 22.12.2021 r. do dnia 29.12.2021 r. godz.  15.00,  lub przesłać pocztą na wskazany  adres z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko starszego specjalisty ds. kadrowo-płacowych”
- Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Muzeum Śląska Opolskiego po terminie, nie będą rozpatrywane (decyduje data faktycznego wpływu do Muzeum).
- Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami
- Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Muzeum Śląska Opolskiego
- Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 77 44 31 750 osoba upoważniona do kontaktu: Joanna Ojdana