Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Starszy specjalista ds. promocji

Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

 

DANE PODSTAWOWE

1. Nazwa stanowiska pracy:

Starszy specjalista ds. promocji

2. Komórka organizacyjna:         

Muzeum Śląska Opolskiego – samodzielne stanowisko.

3. Wymiar etatu:        

1 (praca w pełnym wymiarze godzin - pełny etat)

4. Liczba stanowisk pracy:              

1

5. Miejsce wykonywania pracy:      

Muzeum Śląska Opolskiego ul. Św. Wojciecha 13 45-023 Opole

6. Rodzaj pracy:             

praca w systemie jednozmianowym. 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE

1. Wykształcenie:

 • wykształcenie wyższe, szczególnie z obszaru kultury, marketingu, dziennikarstwa lub pokrewnych;

2. Wymagania:

 • zaangażowanie w powierzone zadania i kreatywność;
 • bardzo dobra organizacja pracy;
 • dokładność i systematyczność, samodzielność w działaniu;
 • umiejętność pracy w zespole, zdolność do motywowania innych;
 • umiejętność pracy pod presją czasu i stresu;
 • otwartość oraz bardzo dobre umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne.

3. Doświadczenie

 • doświadczenie pracy w promocji lub marketingu (preferowana znajomość specyfiki działań placówki kultury);
 • doświadczenie w prowadzeniu i zarządzaniu profilem instytucji/marki w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, Twitter);
 • doświadczenie w prowadzeniu stron internetowych;
 • praca z programami graficznymi (tworzenie i edycja grafik rastrowych oraz wektorowych).

4. Umiejętności

 • umiejętność redagowania tekstów informacyjnych i promocyjnych;
 • umiejętność analizowania, zarządzania i kontrolowania efektywności prowadzonych kampanii marketingowych.

 

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU 

 • planowanie, organizacja i koordynacja imprez i przedsięwzięć realizowanych w Muzeum;
 • budowanie wizerunku Muzeum i budowanie relacji między Muzeum a odbiorcami oferty muzealnej,
 • upowszechnianie i promowanie działalności Muzeum;
 • kontakt i współpraca z mediami;
 • tworzenie tekstów informacyjnych (gromadzenie materiałów przy współpracy działów Muzeum, redakcja, tłumaczenia, uzyskiwanie akceptacji, tworzenie pakietów informacyjnych) – teksty internetowe, druki, katalogi, wywiady, artykuły, info press, materiały inne;
 • współpraca z działami Muzeum w zakresie przygotowywania materiałów dla mediów oraz przy tworzeniu wystaw i wydarzeń towarzyszących
 • analiza działalności Muzeum, szczególnie w obszarze odbiorców oferty muzealnej;
 • wspieranie sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Muzeum;
 • koordynowanie przygotowywania materiałów promocyjnych, pamiątek i komercyjnej oferty muzealnej;
 • opracowywanie i koordynacja dystrybucji materiałów promocyjnych;
 • koordynacja wydarzeń organizowanych w MŚO przez podmioty zewnętrzne;
 • pozyskiwanie sponsorów i darczyńców na rzecz Muzeum;
 • nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z partnerami zewnętrznymi;
 • obsługa wynajmu powierzchni muzealnych.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACOWNIKA 

Zasady odpowiedzialności pracownika na stanowisku:

 • służbowa za rzetelne i należyte wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów regulaminu pracy;
 • prawna i materialna za skutki wynikające z niedopełnienia obowiązków albo przekroczenia swoich uprawnień służbowych;
 • materialna za powierzone składniki majątkowe.

SPOSÓB APLIKOWANIA 

1. Wymagane dokumenty niezbędne :

 • list motywacyjny oraz CV podpisane własnoręcznie przez kandydata oraz zawierające podpisane oświadczenie kandydata o treści:
  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).";
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i zdobyte kwalifikacje zawodowe oraz kserokopie świadectw pracy;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  DOCXZałącznik 2. Oświadczenie o nie byciu prawomocnie skazanym.docx (12,22KB)
 • Podpisane własnoręcznie: Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz  Klauzula informacyjna dla kandydata/ki do pracy w Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu według obowiązującego wzoru (załącznik nr 1.)
  DOCZałącznik 1. Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o pracę.doc (36,50KB)

2. Dokumenty dodatkowe :

 • Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach przydatnych na oferowanym stanowisku.

3. Termin, do którego należy składać dokumenty:

 • Dokumenty aplikacyjne można składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Muzeum Śląska Opolskiego ul. Św. Wojciecha 13, 45-023 Opole do dnia 11 lutego 2022r. godz.  15.00,  lub przesłać pocztą na wskazany  adres z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko starszy specjalista ds. promocji”;
 • Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Muzeum Śląska Opolskiego po terminie, nie będą rozpatrywane (decyduje data faktycznego wpływu do Muzeum);
 • Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami;
 • Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Muzeum Śląska Opolskiego;
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 77 44 31 766 osoba upoważniona do kontaktu: Ewa Kozłowska