Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu

Biuletyn Informacji Publicznej

Statut Muzeum Śląska Opolskiego XXXII-402-2013

Uchwała Nr XXXII/402/2013
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 27 sierpnia 2013 r.
Zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu

 

Na podstawie art. 218 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2013r. poz. 596), art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996r. o muzeach (Dz.U. z 2012r. poz. 987), Sejmik Województwa Opolskiego uchwala , co następuje:

§ 1

W statucie Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu, stanowiacym załącznik nr 1 do uchwały Nr XVIII/121/2000 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie nadania statutu Muzeum Śląska Opolskiego wraz ze zmianami dokonanymi na podstawie uchwał Sejmiku Województwa Opolskiego Nr XXVIII/210/2001 z dnia 25 kwietnia 2001r., Nr XII/109/2003 z dnia 23 września 2003r., Nr LI/517/2006 z dnia 25 lipca 2006r., Nr XXXVI/375/2009 z dnia 29 września 2009r., wprowadza się następujące zmiany:

 1. w § 1 pkt 1-3 otrzymują brzmienie:

  "1) ustawy z dnia 21 listopada 1996r. o muzeach (Dz.U. z 2012r. poz. 987),
  2) ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012r. poz. 406), 3) postanowień statutu.";

 2. w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

  "2. Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, a bezpośredni Zarząd Województwa Opolskiego";

 3. § 3 otrzymuje brzmienie:

  "§ 3
  1. Muzeum posiada osobowość prawną.

  2. Muzeum wpisane jest pod pozycją 5 do Rejestru Instytucji Kultury, prowadzonego przez Zarząd Województwa Opolskiego.
  3. Muzeum wpisane jest pod pozycją 50 do Państwowego Rejestru Muzeów, prowadzonego przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego i upoważnione jest od używania nazwy "muzeum rejestrowane".";

 4. § 4 otrzymuje brzmienie:

  "§ 4.
  Siedzibą Muzeum jest Opole, a terenem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem województwa opolskiego.";

 5. § 5 otrzymuje brzmienie:

  "§ 5.
  Muzeum używa pieczęci okrągłej z wizerunkiem orła ustalonym dla godła Rzeczypospolitej Polskiej oraz napisem w otoku "Muzeum Śląska Opolskiego".";

 6. § 6 otrzymuje brzmienie:

  "§ 6.
  Do zakresu działania Muzeum należy gromadzenie, przechowywanie, konserwowanie, udostępnianie i upowszechnianie zbiorów z zakresu:
  1. 1) pradziejów i historii Śląska Opolskiego,
  2. 2) powstań śląskich i tradycji powstańczych,
  3. 3) rzemiosła artystycznego i sztuki, polskiej i regionalnej,
  4. 4) kultury Śląska Opolskiego z uwzględnieniem wielokulturowości regionu,
  5. 5) przyrody Śląska Opolskiego.";

 7. § 7 otrzymuje brzmienie:

  "§ 7.
  Muzeum realizuje cele określone w § 6 przez:
  1. 1) gromadzenie, inwentaryzowanie, katalogowanie i naukowe opracowanie zgromadzonych zbiorów,
  2. 2) przechowywanie gromadzonych zabytków w warunkach zapewniajacych im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych,
  3. 3) zabezpieczenie i konserwowanie zbiorów oraz w miarę możliwości, zabezpieczanie stanowisk archeologicznych i innych nieruchomych obiektórw kultury materialnej,
  4. 4) udostępnianie zbiorów dla celów naukowych oraz prac wykopaliskowych,
  5. 5) udostępnianie i prowadzenie badań naukowych oraz prac wykopaliskowych,
  6. 6) orpacowywanie i organiozowanie wystaw i ekspozycji stałych i czasowych,
  7. 7) organizowanie i prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej,
  8. 8) opracowywanie, wydawanie i rozpowszechnianie katalogów, przewodników, wyników badań oraz publikacji popularnonaukowych z zakresu swojej działalności,
  9. 9) współpracowanie z osobami fizycznymi, instytucjam, organizacjami i stowarzyszeniami realizującymi cele i zadania związane z ochroną oraz prezentowaniem dziedzictwa kulturowego i przeszłością Śląska Opolskiego.";

 8. § 8 otrzymuje brzmienie:

  "§ 8.
  1) Dyrektora Muzeum, zwanego dalej "Dyrektorem" powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Opolskiego.
  2) Dyrektor kieruje muzeum przy pomocy zastępcy dyrektora. Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z zastępcą dyrektora należy do Dyrektora, po uzyskaniu akceptacji Zarządu Województwa Opolskiego.";

 9. § 9 otrzymuje brzmienie:

  "§ 9.
  1. Dyrektor zarządza działalnością Muzeum, reprezentuje je na zewnątrz i odpowiada za jego mienie. 2. Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:
  1. 1) kierownictw w sprawach działalności podstawowej, finansowej i administracyjnej Muzeum,
  2. 2) nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz majątkiem Muzeum,
  3. 3) przedstawianie właściwym organom nadzoru i upoważnionym instytucjom planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków finansowo-inwestycyjnych,
  4. 4) wydawanie zarządzeń,
  5. 5) wykonywanie zadań z zakresu kontroli zarządczej,
  6. 6) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Muzeum oraz podejmowanie decyzji wynikających ze stosunku pracy,
  7. 7) stwarzanie warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników,
  8. 8) udzielanie wszelkich informacji Zarządowi Województwa Opolskiego.";

 10. w § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

  "2. Rada Muzeum działa w zakresie i na zasadach określonych w art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 1996r. o muzeach.";

 11. § 11 otrzymuje brzmienie:

  "§ 11.
  1. W muzeum działają, utworzone przez Dyrektora, kolegia doradcze zwane dalej "Kolegium":
  1. 1) Kolegium ds. merytorycznych w składzie pięcioosobowym,
  2. 2) Kolegium ds. pozyskiwania muzealiów w składzie czteroosobowym,
  2. Członków Kolegium, na okres 4 lat, wybiera i odwołuje Dyrektor spośród pracowników Muzeum.
  3. Kolegium wybiera przewodniczącego ze swojego grona.
  4. Kolegium ds. pozyskiwania muzealiów wybiera ze swojgo grona sekretarza, który prowadzi dokumentację z posiedzenia Kolegium.
  5. Posiedzenia Kolegium zwoływane są przez Dyrektora w miarę potrzeb.
  6. Kolegium wyraża opinie w formie uchwał.
  7. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, przy obecności conajmniej połowy składu członków Kolegium. W przypadku równej liczby o podjęciu uchwał decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.
  8. Protokoły z posiedzenie Kolegium wraz z uchwałami są przekazywane Dyrektorowi.
  9. Obsługę techniczn-biurową Kolegium zapewnia Muzeum.";

 12. uchyla się § 12

 13. § 14 otrzymuje brzmienie:

  "§ 14.
  Majątek Muzeum wykorzystuje się do realizacji działalności statutowej Muzeum.";

 14. § 15 otrzymuje brzmienie:

  "§ 15.
  Muzeum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalnośći kulturalnej.";

 15. § 16 otrzymuje brzmienie:

  "§ 16.
  1. Muzeum pokrywa koszty bieżącej działalnośći i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.
  2. Źródłami finansowania działalnośći Muzeum są:
  1. 1) dotacje organizatora:
   1. a) podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych w tym na utrzymanie i remonty obiektów,
   2. b) celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,
   3. c) celowe na realizację wskazanych zadań i programów
  2. 2) przychody z prowadzonej działalności,
  3. 3) inne przychody, w tym m.in. inne dotacje, środki uzyskane w ramach pomocy zagranicznej, środki uzyskane z funduszy Unii Europejskiej, darowizny, spadki i zapisy, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,
  4. 4) przychody ze sprzedaż majątku ruchomego.";

 16. § 17 otrzymuje brzmienie:

  "§ 17.
  1. Muzeum prowadzi, jako dodatkową, działalność gospodarczą w zakresie:
  1. 1) sprzedaży usług kserograficznych i konserwatorskich;
  2. 2) sprzedaży publikacji i pamiątek,
  3. 3) wynajmu pomieszczeń i gruntów oraz udostępniania ich do celów komercyjnych,
  4. 4) udzielania zleconych konsultacji i wydawania opinii naukowych i konserwatorskich,
  5. 5) prowadzenie zleconych nadzorów archeologicznych,
  6. 6) udostępniania zbiorów do celów innych niż zwiedzanie.
  2. Przychody uzyskane z działalności gospodarczej wykorzystuje się w celu finansowania działalności wynikajćacej z zakresu działania Muzeum.";

 17. § 18 otrzymuje brzmienie:

  "§ 18.
  1. DO dokonywania czynności prawnych w imieniu Muzeum uprawniony jest Dyrektor.
  2. Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do dokonywania określonych czynności prawnych w imieniu Muzeum, określając zakres pełnomocnictwa.";

 18. w § 19 ust. 2. otrzymuje brzmienie:

  "2. Zmian w statucie dokonuje się w trybie określonym dla jego nadania.";

 

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Opolskiego.

 

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W uzgodnieniu:

Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
Załącznik do uchwały Nr XXXII/402/2013
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 27 sierpnia 2013r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S T A T U T

M U Z E U M Ś L Ą S K A O P O L S K I E G O
W O P O L U

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1

Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu, zwane dalej „Muzeum” działa w szczególności na podstawie:

 1. 1) ustawy z dnia 21 listopada 1996r. o muzeach (Dz.U. z 2012r. poz. 987),
 2. 2) ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012r. poz. 406),
 3. 3) postanowień statutu.

 

 

§ 2

 

 1. Organizatorem Muzeum jest Województwo Opolskie.
 2. Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, a bezpośredni Zarząd Województwa Opolskiego.

 

 

§ 3

 

 1. Muzeum posiada osobowość prawną.
 2. Muzeum wpisane jest pod pozycją 5 do Rejestru Instytucji Kultury, prowadzonego przez Zarząd Województwa Opolskiego.
 3. Muzeum wpisane jest pod pozycją 50 do Państwowego Rejestru Muzeów, prowadzonego przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego i upoważnione jest od używania nazwy "muzeum rejestrowane".

 

 

§ 4

Siedzibą Muzeum jest Opole, a terenem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem województwa opolskiego.

 

§ 5

Muzeum używa pieczęci okrągłej z wizerunkiem orła ustalonym dla godła Rzeczypospolitej Polskiej oraz napisem w otoku "Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu”.

 

II. CELE I ZADANIA MUZEUM

 

§ 6

Do zakresu działania Muzeum należy gromadzenie, przechowywanie, konserwowanie, udostępnianie i upowszechnianie zbiorów z zakresu:

 1. 1) pradziejów i historii Śląska Opolskiego,
 2. 2) powstań śląskich i tradycji powstańczych,
 3. 3) rzemiosła artystycznego i sztuki, polskiej i regionalnej,
 4. 4) kultury Śląska Opolskiego z uwzględnieniem wielokulturowości regionu,
 5. 5) przyrody Śląska Opolskiego.

 

 

§ 7

Muzeum realizuje cele określone w § 6 przez:

 1. 1) gromadzenie, inwentaryzowanie, katalogowanie i naukowe opracowanie zgromadzonych zbiorów,
 2. 2) przechowywanie gromadzonych zabytków w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych,
 3. 3) zabezpieczenie i konserwowanie zbiorów oraz w miarę możliwości, zabezpieczanie stanowisk archeologicznych i innych nieruchomych obiektów kultury materialnej,
 4. 4) udostępnianie zbiorów dla celów naukowych oraz prac wykopaliskowych,
 5. 5) udostępnianie i prowadzenie badań naukowych oraz prac wykopaliskowych,
 6. 6) opracowywanie i organizowanie wystaw i ekspozycji stałych i czasowych,
 7. 7) organizowanie i prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej,
 8. 8) opracowywanie, wydawanie i rozpowszechnianie katalogów, przewodników, wyników badań oraz publikacji popularnonaukowych z zakresu swojej działalności,
 9. 9) współpracowanie z osobami fizycznymi, instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami realizującymi cele i zadania związane z ochroną oraz prezentowaniem dziedzictwa kulturowego i przeszłością Śląska Opolskiego.

 

 

III. ORGANY ZARZĄDZAJACE I NADZORUJACE

 

§ 8

 

 1. 1) Dyrektora Muzeum, zwanego dalej "Dyrektorem" powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Opolskiego.
 2. 2) Dyrektor kieruje muzeum przy pomocy zastępcy dyrektora. Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z zastępcą dyrektora należy do Dyrektora, po uzyskaniu akceptacji Zarządu Województwa Opolskiego.

 

 

§ 9

 

 1. Dyrektor zarządza działalnością Muzeum, reprezentuje je na zewnątrz i odpowiada za jego mienie.
 2. Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:
  1. 1) kierownictw w sprawach działalności podstawowej, finansowej i administracyjnej Muzeum,
  2. 2) nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz majątkiem Muzeum,
  3. 3) przedstawianie właściwym organom nadzoru i upoważnionym instytucjom planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków finansowo-inwestycyjnych,
  4. 4) wydawanie zarządzeń,
  5. 5) wykonywanie zadań z zakresu kontroli zarządczej,
  6. 6) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Muzeum oraz podejmowanie decyzji wynikających ze stosunku pracy,
  7. 7) stwarzanie warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników,
  8. 8) udzielanie wszelkich informacji Zarządowi Województwa Opolskiego.

 

 

§ 10

 

 1. Przy Muzeum działa Rada Muzeum, której członków powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Opolskiego.
 2. Rada Muzeum działa w zakresie i na zasadach określonych w art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 1996r. o muzeach.
 3. Rada Muzeum składa się z 10 osób.

 

 

IV. KOLEGIA DORADCZE

 

§ 11

 

 1. W muzeum działają, utworzone przez Dyrektora, kolegia doradcze zwane dalej "Kolegium":
  1. 1) Kolegium ds. merytorycznych w składzie pięcioosobowym,
  2. 2) Kolegium ds. pozyskiwania muzealiów w składzie czteroosobowym.
 2. Członków Kolegium, na okres 4 lat, wybiera i odwołuje Dyrektor spośród pracowników Muzeum.
 3. Kolegium wybiera przewodniczącego ze swojego grona.
 4. Kolegium ds. pozyskiwania muzealiów wybiera ze swojego grona sekretarza, który prowadzi dokumentację z posiedzenia Kolegium.
 5. Posiedzenia Kolegium zwoływane są przez Dyrektora w miarę potrzeb.
 6. Kolegium wyraża opinie w formie uchwał.
 7. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, przy obecności co najmniej połowy składu członków Kolegium. W przypadku równej liczby o podjęciu uchwał decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.
 8. Protokoły z posiedzenie Kolegium wraz z uchwałami są przekazywane Dyrektorowi.
 9. Obsługę techniczno-biurową Kolegium zapewnia Muzeum.

 

 

V. ORGANIZACJA MUZEUM

 

§ 12

uchylony

 

§ 13

Szczegółową organizację wewnętrzną Muzeum oraz zakres zadań komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii organizatora oraz opinii działających w nim organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

 

VI. MAJĄTEK I FINANSE MUZEUM

 

§ 14

Majątek Muzeum wykorzystuje się do realizacji działalności statutowej Muzeum.

 

§ 15

Muzeum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

 

§ 16

 

 1. Muzeum pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.
 2. Źródłami finansowania działalności Muzeum są:
  1. 1) dotacje organizatora:
   1. a) podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych w tym na utrzymanie i remonty obiektów,
   2. b) celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,
   3. c) celowe na realizację wskazanych zadań i programów,
  2. 2) przychody z prowadzonej działalności,
  3. 3) inne przychody, w tym m.in. inne dotacje, środki uzyskane w ramach pomocy zagranicznej, środki uzyskane z funduszy Unii Europejskiej, darowizny, spadki i zapisy, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,
  4. 4) przychody ze sprzedaży majątku ruchomego.

 

 

§ 17

 

 1. Muzeum prowadzi, jako dodatkową, działalność gospodarczą w zakresie:
  1. 1) sprzedaży usług kserograficznych i konserwatorskich,
  2. 2) sprzedaży publikacji i pamiątek,
  3. 3) wynajmu pomieszczeń i gruntów oraz udostępniania ich do celów komercyjnych,
  4. 4) udzielania zleconych konsultacji i wydawania opinii naukowych i konserwatorskich,
  5. 5) prowadzenie zleconych nadzorów archeologicznych,
  6. 6) udostępniania zbiorów do celów innych niż zwiedzanie.
 2. 2. Przychody uzyskane z działalności gospodarczej wykorzystuje się w celu finansowania działalności wynikającej z zakresu działania Muzeum.

 

 

§ 18

 

 1. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Muzeum uprawniony jest Dyrektor.
 2. Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do dokonywania określonych czynności prawnych w imieniu Muzeum, określając zakres pełnomocnictwa.

 

 

VII. PRZEPISY KOŃCOWE

 

§ 19

 

 1. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Muzeum uprawniony jest Dyrektor.
 2. Zmian w statucie dokonuje się w trybie określonym dla jego nadania.

 


 

 

Podmiot udostępniający: Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sebastian Hałka
Data wytworzenia: 2015-01-12
 
Metryczka
 • wytworzono:
  09-02-2006
  przez: Dariusz Bajno
 • opublikowano:
  09-02-2006 09:43
  przez: Joanna Wąsek
 • zmodyfikowano:
  12-10-2015 14:20
  przez: Sebastian Hałka
 • podmiot udostępniający:
  Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu
  odwiedzin: 2325
Dane jednostki:

Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu
45-023 Opole
ul. św. Wojciecha 13
NIP: 754-25-27-629
Numer konta: 07 1090 2138 0000 0001 2177 4729

Dane kontaktowe:

tel.: 77 454 46 11
fax: 77 453 66 77
e-mail: muzeum@mso.opole.pl
strona www: muzeum.opole.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×