Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Specjalista / starszy specjalista ds. zamówień publicznych

Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

DANE PODSTAWOWE

1. Nazwa stanowiska pracy:

Specjalista / starszy specjalista ds. zamówień publicznych

2. Komórka organizacyjna:

Muzeum Śląska Opolskiego – samodzielne stanowisko.

3. Wymiar etatu:        

0,5 etatu (praca na pół etatu)

4. Liczba stanowisk pracy:            

1

5. Miejsce wykonywania pracy:

Muzeum Śląska Opolskiego ul. Św. Wojciecha 13, 45-023 Opole

6. Rodzaj pracy:

praca w systemie jednozmianowym.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE

1. Wykształcenie:

 • wykształcenie wyższe

2. Wymagania:

 • udokumentowane minimum 2 lata doświadczenia w samodzielnej obsłudze zamówień publicznych zgodnie z ustawą z 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych;
 • udokumentowane minimum 2 letnie doświadczenie w samodzielnej obsłudze zamówień publicznych zgodnie z ustawą z 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych;
 • doświadczenie w monitorowaniu realizacji procesu zamówień oraz koordynacji procesu ofertowania poniżej progu;
 • dobra znajomość Ms Office, w szczególności MS Word i MS Excel;
 • biegła znajomość obowiązujących przepisów prawa z zakresu zamówień publicznych i umiejętność ich praktycznego zastosowania;
 • umiejętność samodzielnego planowania i organizowania pracy;
 • umiejętność współpracy;
 • umiejętności negocjacyjne.

3. Wymagania dodatkowe:

 • ukończone studia podyplomowe lub kursy z zakresu zamówień publicznych;
 • doświadczenie w pracy w instytucji kultury;
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok pracy w administracji publicznej;
 • komunikatywność;

4. Doświadczenie mile widziane:

 • doświadczenie w pracy przy projektach inwestycyjnych w branży budowlanej;

5. Umiejętności:

 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność prowadzenia negocjacji,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • umiejętność organizacji własnej pracy,
 • umiejętność planowania i organizacji.                                                                                                         

6. Ogólny zakres obowiązków:

 • Przygotowywanie kompleksowe dokumentacji zamówień publicznych zamówieniami poniżej i powyżej progu ustawowego, w tym:
  • samodzielne prowadzenie postępowań na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych w pełnym zakresie m.in. tworzenie specyfikacji warunków zamówienia, projektowanych postanowień umowy, ogłaszanie postępowań, korespondencja z wykonawcami, prowadzenie obsługi sekretariackiej prac komisji, ocena formalna ofert, tworzenie wezwań do uzupełnień, wyjaśnień, wykluczeni, ogłaszanie wyników, przygotowywanie wszelkich dokumentów wymaganych przepisami prawa oraz regulacjami wewnętrznymi;
  • tworzenie rocznego planu zamówień publicznych dot. wydatków powyżej i poniżej progu zamówień publicznych oraz bieżąca jego korekta;
  • weryfikacja trybu postępowania wraz z opiniowaniem wyboru trybu;
  • weryfikacja opisu przedmiotu zamówienia pod kątem zgodności z Prawem Zamówień Publicznych;
  • weryfikacja sposobu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  • udzielanie wyjaśnień w zakresie obowiązujących przepisów prawnych dotyczących zamówień publicznych;
  • udział w komisjach przetargowych w roli sekretarza lub członka komisji;
  • akceptacja projektów umów pod względem ich zgodności z przepisami dot. zamówień publicznych;
  • przygotowywanie odpowiedzi na odwołania oraz innych dokumentów związanych z wniesionymi środkami ochrony prawnej;
  • weryfikacja i akceptacja wydatków i protokołów udzielanych zamówień pod względem zgodności z prawem zamówień publicznych;
  • tworzenie sprawozdań z zamówień publicznych na potrzeby Muzeum oraz Urzędu Zamówień Publicznych;
  • opracowywanie, wdrażanie i nadzorowanie przestrzegania regulacji wewnętrznych dot. zamówień publicznych;
  • prowadzenie, gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z przeprowadzanymi postępowaniami, przygotowywanie projektów umów, opinii w zakresie prowadzonego postępowania oraz aktów wewnętrznych muzeum dot. zamówień publicznych;
  • przygotowanie pism i wystąpień do właściwych instytucji kontrolujących oraz audytujących przebieg postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
  • współpraca z Głównym Księgowym, Radcą Prawnym oraz pracownikami pionu administracyjnego i merytorycznego muzeum w zakresie zamówień publicznych;
  • prowadzenie rejestrów zamówień publicznych;
  • archiwizacja dokumentów dot. zamówień publicznych.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACOWNIKA 

 

1. Zasady odpowiedzialności pracownika na stanowisku:

 • służbowa za rzetelne i należyte wykonywanie obowiązków;
 • prawna i materialna za skutki wynikające z niedopełnienia obowiązków, za powierzone składniki majątkowe.

 

SPOSÓB APLIKOWANIA

 

 1. Wymagane dokumenty niezbędne :
 • list motywacyjny oraz CV podpisane własnoręcznie przez kandydata/ kandydatkę oraz zawierające podpisane oświadczenie kandydata/ kandydatki o treści:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).";

2. Dokumenty dodatkowe :

 • Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach przydatnych na oferowanym stanowisku.

3. Termin, do którego należy składać dokumenty:

 • Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Muzeum Śląska Opolskiego ul. Św. Wojciecha 13, 45-023 Opole do dnia 09 października 2023r. do godz. 15.30, lub przesłać pocztą na wskazany wyżej adres z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Specjalista/ starszy specjalista ds. zamówień publicznych”.
 • Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Muzeum Śląska Opolskiego po terminie, nie będą rozpatrywane (decyduje data faktycznego wpływu do Muzeum).
 • Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami/kandydatkami.
 • Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Muzeum Śląska Opolskiego.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 77 443 17 66 osoba upoważniona do kontaktu: Ewa Kozłowska – Starszy specjalista ds. kadr w sprawach proceduralnych lub 77 443 17 72 osoba upoważniona do kontaktu: Pani Joanna Ojdana– z-ca dyrektora MŚO – w sprawach dotyczących wymagań kwalifikacyjnych i zakresu zadań.