Przejdź do treści strony
Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnianie informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112 poz. 1198) udostępnianie informacji publicznych następuje w drodze:

 1. Ogłaszania informacji publicznych w Biuletynie Informacji Publicznej.
 2. Wstępu na posiedzenia Sejmiku Województwa Opolskiego i udostępniania materiałów, w tym audiowizualnych i teleinformatycznych dokumentujących te posiedzenia.
 3. Wyłożenia, wywieszenia informacji w urzędzie w miejscu ogólnie dostępnym.
 4. Udostępnienia na wniosek osoby żądającej informacji (dotyczy informacji, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej).

Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej można pobrać z niniejszej strony.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeśli nie może być udostępniona w tym terminie, należy powiadomić o powodach opóźnienia i wskazać termin, w którym informacja będzie udostępniona. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od złożenia wniosku.


Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Muzeum Śląska Opolskiego nie umożliwiają udostępnienia w takiej formie. W takim przypadku powiadamia się pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje sposób, w jaki informacja może być udostępniona. Jeśli wnioskodawca w terminie 14 dni od powiadomienia nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób wskazany w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.


Odmowa udostępniania informacji oraz umorzenie postępowania następują w drodze decyzji, do których stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni, a uzasadnienie takiej decyzji zawiera także dane (imiona, nazwiska i funkcje) osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania i oznaczenie podmiotów, ze względu na dobra których (prywatność osoby fizycznej, tajemnica przedsiębiorcy) wydano decyzję o odmowie dostępu do informacji publicznej.


Jeśli w wyniku udostępniania informacji publicznej na wniosek Muzeum Śląska Opolskiego poniesienie dodatkowe koszty, może on pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. Należy wówczas w terminie 14 dni od złożenia wniosku powiadomić wnioskodawcę o wysokości opłaty; udostępnienie informacji następuje wówczas w terminie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że dokona on w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępniania informacji albo wycofa wniosek.

Pobierz:

 
 
Metryczka
 • wytworzono:
  03-12-2007
  przez: Dariusz Bajno
 • opublikowano:
  03-12-2007 12:55
  przez: Joanna Wąsek
 • zmodyfikowano:
  05-04-2019 14:47
  przez: Sebastian Hałka
 • podmiot udostępniający:
  Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu
  odwiedzin: 3011
Dane jednostki:

Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu
45-023 Opole
ul. św. Wojciecha 13
NIP: 754-25-27-629
Numer konta: 07 1090 2138 0000 0001 2177 4729

Dane kontaktowe:

tel.: 77 454 46 11
fax: 77 453 66 77
e-mail: muzeum@mso.opole.pl
strona www: muzeum.opole.pl