Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na sprzedaż i dostarczanie ciepła na cele centralnego ogrzewania do obiektów Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu

Opole, 12.10.2015 r.

Znak sprawy: MŚO/MAD/293/1/2015

 

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY – Dostawy

Opole: Sprzedaż i dostarczanie ciepła na cele centralnego ogrzewania do obiektów Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu

Numer ogłoszenia: 269632 - 2015; data zamieszczenia: 12.10.2015


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu, ul. Św. Wojciecha 13, 45-023 Opole, woj. opolskie, tel. 077 5436677, 4544611, 4532200, faks 077 4532200 , strona internetowa http://muzeum.opole.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa instytucja kultury.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Sprzedaż i dostarczanie ciepła na cele centralnego ogrzewania do obiektów Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Sprzedaż i dostarczanie ciepła do obiektów Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu na cele centralnego ogrzewania w sezonie grzewczym, tj. w okresie, w którym warunki atmosferyczne powodują konieczność dostarczania ciepła w celu ogrzewania obiektów, w ilości wynikającej z mocy zamówionej przez Muzeum. Wykaz zasilanych obiektów, których dotyczy zamówienie wraz z parametrami dotyczącymi realizacji dostawy ciepła na cele centralnego ogrzewania: Opole, ul. Oleska 127 - Moc zamówiona [MW]: 0,035, Szacunkowe roczne zużycie ciepła [GJ/m3]: 150; Opole, ul. Gminna 3 - Moc zamówiona [MW]: 0,035, Szacunkowe roczne zużycie ciepła [GJ/m3]: 240; Opole, ul. św. Wojciecha 9 - Moc zamówiona [MW]: 0,025, Szacunkowe roczne zużycie ciepła [GJ/m3]: 120; Opole, ul. św. Wojciecha 13 - Moc zamówiona [MW]:0,07, Szacunkowe roczne zużycie ciepła [GJ/m3]: 420; Opole, ul. Mały Rynek 7 i 7a - Moc zamówiona [MW]: 0,2, Szacunkowe roczne zużycie ciepła [GJ/m3]: 540.

Termin realizacji umowy: dla obiektów zlokalizowanych w Opolu, ul. św. Wojciecha 9 i 13, Mały Rynek 7 i 7a - od 23.12.2015 r. na czas nieoznaczony, zgodnie z art. 143 ust. 1, pkt 4 ustawy PZP; dla obiektu zlokalizowanego w Opolu, ul. Oleska 127 - od 1.11.2015 r. na czas nieoznaczony, zgodnie z art. 143 ust. 1, pkt 4 ustawy PZP; dla obiektu zlokalizowanego w Opolu, ul. Gminna 3 - od 1.11.2015 r. na okres 4 lat, zgodnie z art. 142 ust. 1 ustawy PZP. Sprzedaż odbywać się będzie w oparciu o postanowienia Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (teks. jedn.: Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348 z późn. zm.) oraz akty wykonawcze do tej ustawy i posiadane przez Wykonawcę koncesje.

 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.30.00.00-2, 50.72.10.00-5.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

 

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

  • 1. Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i sprzedaż energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania do obiektów Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu. Na terenie miasta Opola istnieje tylko jeden wykonawca zdolny do zrealizowania przedmiotowego zamówienia. Dostawa ta z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze może być zrealizowana tylko przez jednego Wykonawcę tj. Energetykę Cieplną Opolszczyzny S.A. (ul. Harcerska 15, 45-118 Opole), zajmującą się wytwarzaniem ciepła w eksploatowanych przez to przedsiębiorstwo źródłach ciepła, przesyłaniem i dystrybucją oraz sprzedażą ciepła. W związku z istnieniem na rynku opolskim monopolu naturalnego, nie możliwe jest udzielenia zamówienia w trybie konkurencyjnym. Ponadto nie ma możliwości zastosowania rozwiązań równoważnych, które odpowiadałyby Zamawiającemu, gdyż obiekty Muzeum nie posiadają obecnie technicznej możliwości zastosowania innego sposobu ich ogrzewania - są podłączone do miejskiej sieci ciepłowniczej, obsługiwanej, eksploatowanej i będącej własnością ECO S.A. w Opolu. Stąd spełniona zostaje przesłanka art. 67 ust.1 pkt 1 lit. a ustawy PZP, umożliwiająca zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki - dostawa może być świadczona tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Zastosowanie trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki zgodnie z powołaną podstawą prawną pozostaje w zgodzie z poszanowaniem zasad celowego, efektywnego a przede wszystkim oszczędnego wydatkowania środków publicznych.

 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

  • Energetyka Cieplna Opolszczyzny S. A., ul. Harcerska 15, 45-118 Opole, kraj/woj. opolskie.