Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - Zapytanie ofertowe w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro na Modernizację sal edukacyjno-wystawienniczych – prace remontowo-budowlane w obiekcie MŚO w Górze św. Anny

Bioróżnorodność - logo z znazwa projektu - KOL.jpeg

Bioróżnorodność - góra - KOL.jpeg

 

Uwaga pomyłka w informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Dotyczy: Zapytanie ofertowe w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na Modernizację sal edukacyjno-wystawienniczych – prace remontowo-budowlane w obiekcie Muzeum Śląska Opolskiego w Górze św. Anny

Znak sprawy: MŚO/MAD/2921/2/2016

Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu prowadząc postępowanie, o którym mowa wyżej informuje, że w podanej 5 kwietnia 2016 r. Informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej w punkcie 2) nastąpiła pomyłka dotycząca wskazanej daty upływu terminu składania ofert, tj.: podano: 23.03.2016 r. do godz. 8:00 podczas gdy powinno być: 22.03.2016 r. do godz. 23:59:59.

Pozostała treść informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej pozostaje bez zmian.

 


 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Dotyczy: Zapytanie ofertowe w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na Modernizację sal edukacyjno-wystawienniczych – prace remontowo-budowlane w obiekcie Muzeum Śląska Opolskiego w Górze św. Anny

Znak sprawy: MŚO/MAD/2921/2/2016

 

            Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu prowadząc postępowanie, o którym mowa wyżej zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –  Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) oraz Regulaminem udzielania zamówień publicznych, wyłączonych zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych spod jej rygorów, tj. zamówień, których wartość szacunkowa nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro w skali roku budżetowego, wprowadzonym Zarządzeniem Dyrektora Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu nr 7/2015 z 6 maja 2015 r., Zarządzeniem Dyrektora Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu nr 12/2015 z 28.08.2015 r. w sprawie: Udzielania zamówień publicznych, realizowanych w ramach projektu partnerskiego pn. „Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności w województwie opolskim”, a także aktualnymi, na dzień wszczęcia postępowania, Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020 informuje, że:

1)  z udziału w postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy na podstawie zapisów część VI pkt. 5 i 6 przedmiotowego zapytania ofertowego;

2)  do upływu terminu składania ofert, tj. 23.03.2016 r. do godz. 8:00 wpłynęło 6 ofert, z których:

  • Oferta PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWLANO-USŁUGOWEGO FORBUD S.C. NIP: 754-19-95-653, REGON: 531177760, 45–083 Opole, ul. Barlickiego 13, została odrzucona na podstawie części X pkt. 12 przedmiotowego zapytania ofertowego.

    Uzasadnienie: Cena złożonej ofert budziła wątpliwości Zamawiającego, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego. Cena oferty jest niższa o 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Wobec powyższego Zamawiający zwrócił się do Wykonawcy pismem  25.03.2016 r., przesłanym pocztą elektroniczną (opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym) oraz faksem na wskazane w ofercie adres poczty i numer, m.in. o udzielenie wyjaśnień i złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wartość ceny. Wykonawca w złożonym 29.03.2016 r. piśmie wyjaśnił, że w wyliczeniach kosztorysowych nastąpiła omyłka pisarska w związku z czym zaoferowana cena powinna być wyższa niż faktycznie podana w złożonej w postępowaniu ofercie. Dokonana przez Wykonawcę zmiana ceny nie mieści się ani w kryteriach oczywistej omyłki pisarskiej, ani też nie może być potraktowana jako umotywowanie swojego dotychczasowego stanowiska odnośnie zaoferowanej ceny. Zmiana ceny jest nową ofertą, która została złożona po terminie i nie może być brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu.
     
  • Oferta ZAKŁADU OGÓLNOBUDOWLANYEGO ADAM PŁACZEK, NIP: 753-105-61-03, REGON: 530523704, 48–385 Otmuchów, ul. Ligota Wielka 16a, została odrzucona na podstawie części X pkt. 12 przedmiotowego zapytania ofertowego.

    Uzasadnienie: Cena złożonej ofert budziła wątpliwości Zamawiającego, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego. Cena oferty jest niższa o 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Wobec powyższego Zamawiający zwrócił się do Wykonawcy pismem  25.03.2016 r., przesłanym pocztą elektroniczną (opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym) na wskazane w ofercie adres poczty, m.in. o udzielenie wyjaśnień i złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wartość ceny. Wykonawca w złożonym 29.03.2016 r. piśmie (faks) wyjaśnił, że ceny zawarte w ofercie są wynikiem długoletniej współpracy Wykonawcy z hurtowniami materiałów budowlanych, gdzie uzyskuje odpowiednie rabaty. Do tego wyjaśnienia Wykonawca nie dołączył żadnych dowodów dotyczących elementów oferty, mających wpływ na wartość ceny. Wobec powyższego Zamawiający ponownie, 30.03.2016 r. (pismo opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przesłano pocztą na wskazany w ofercie adres) wezwał Wykonawcę m.in. do dostarczenia dowodów dotyczących przyjętych stawek w stosunku do poszczególnych elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Otrzymana 31.03.2016 r. faksem odpowiedz Wykonawcy  jest niewystarczająca w stosunku do dokonanego już powtórnego wezwania do dostarczenia dowodów dotyczących przyjętych w ofercie stawek. Ze względu, iż to na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, Zamawiający uznał, iż pomimo dwukrotnego wezwania Wykonawcy do złożenia dowodów dotyczących przyjętych stawek w stosunku do poszczególnych elementów oferty, mających wpływ na wysokość ceny, pod rygorem odrzucenia oferty, Wykonawca nie wykazał w sposób dostateczny, że złożona przez niego oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny. Wobec braku złożenia dowodów w tej kwestii Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy, jako zawierającą rażąco niską cenę.
  • Pozostałe oferty, nie podlegające odrzuceniu uzyskały następującą punktację na podstawie przyjętych kryteriów tj.: cena – 80 %, okres gwarancji* – 20%

Lp.

Dane Wykonawcy/ów

Data wpływu oferty

Cena oferty brutto

Okres gwarancji

Liczba pkt. wg kryterium cena

Liczba pkt. wg kryterium okres gwarancji

Łączna liczba pkt. wg obu kryteriów

1

„BUDOPAP Sp. z o.o.

NIP: 756-000-49-42, REGON: 004503583, KRS: 0000116543

47-300 Krapkowice, ul. Opolska 103a

22.03.
2016 r.

146.957,42

60 m-cy

59,81 pkt.

20 pkt.

79,81 pkt.

2

ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY JOACHIM GASZ

NIP 749-160-92-56 REGON: 531230878

47 – 330 Zdzieszowice, ul. Miśliwca 34

22.03.
2016 r.

109.861,73

60 m-cy

80 pkt.

20 pkt.

100 pkt.

3

ZAKŁAD USŁUGOWO-PRODUKCYJNY TAKAR ANDRZEJ KARAŚ

NIP: 747-000-16-21, REGON: 530571620

49 – 340 Lewin Brzeski, ul. Dąbrowskiego 28

22.03.
2016 r.

112.208,69

60 m-cy

78,33 pkt.

20 pkt.

98,33 pkt.

4

FIRMA CIACH-PRIM Mirosław Ciach

NIP: 754-125-55-31, REGON: 532415456

45 – 304 Opole, ul. Piotrkowska 5/3

21.03.
2016 r.

118.264,03

60 m-cy

74,32 pkt.

20 pkt.

94,32 pkt.

 

W związku z powyższym nie zachodzi przesłanka unieważnienia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o której mowa w części XIV pkt. 2 zapytania ofertowego;

3)  jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 2 złożoną przez firmę ZAKŁAD REMON-TOWO-BUDOWLANY JO-ACHIM GASZ, NIP 749-160-92-56 REGON: 531230878, 47–330 Zdzieszowice, ul. Miśliwca 34.

Cena ryczałtowa brutto wybranej oferty wynosi: 109.861,73 zł i nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Złożona oferta uzyskała w ostatecznej ocenie 100 pkt. Jest tym samym najkorzystniejsza wg kryteriów podanych w  zapytaniu ofertowym tj. cena 80%, okres gwarancji 20% oraz  spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega odrzuceniu. W związku z powyższym zaproponowano podpisanie umowy na realizację zamówienia z ww. Wykonawcą. Od decyzji Zamawiającego pozostałym Wykonawcom, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, nie podlegające odrzuceniu, nie przysługuje odwołanie.

4)  umowa z ww. Wykonawcą zostanie zawarta z uwzględnieniem warunków określonych w zapytaniu ofertowym w terminie do 7 dni licząc od dnia upublicznienia niniejszej informacji;

 

 

 

Bioróżnorodność - dół - KOL.jpeg