Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - Zapytanie ofertowe w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na Dostawę sprzętu multimedialnego wraz z osprzętem

Bioróżnorodność - logo z znazwa projektu - KOL.jpeg

Bioróżnorodność - góra - KOL.jpeg

 

                Opole, 6.04.2016 r.

 

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

 

Dotyczy: Zapytanie ofertowe w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na Dostawę sprzętu multimedialnego wraz z osprzętem

 

Znak sprawy: MŚO/MAD/2921/5/2016

 

            Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu prowadząc postępowanie, o którym mowa wyżej zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –  Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) oraz Regulaminem udzielania zamówień publicznych, wyłączonych zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych spod jej rygorów, tj. zamówień, których wartość szacunkowa nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro w skali roku budżetowego, wprowadzonym Zarządzeniem Dyrektora Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu nr 7/2015 z 6 maja 2015 r., Zarządzeniem Dyrektora Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu nr 12/2015 z 28.08.2015 r. w sprawie: Udzielania zamówień publicznych, realizowanych w ramach projektu partnerskiego pn. „Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności w województwie opolskim”, a także aktualnymi, na dzień wszczęcia postępowania, Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020 informuje, że :

1)  z udziału w postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy na podstawie zapisów część VI pkt. 3 i 4 przedmiotowego zapytania ofertowego;

2) do upływu terminu składania ofert, tj. 29.03.2016 r. do godz. 23:59:59 wpłynęły 3 oferty, z których żadna nie została odrzucona na podstawie części VII pkt. 8, X pkt. 12 przedmiotowego zapytania ofertowego. Uzyskały one następującą punktację na podstawie przyjętych kryteriów tj.: cena – 60 %, okres gwarancji* – 20%, termin wykonania zamówienia – 20%

 

Lp.

Dane Wykonawcy/ów

Data wpływu oferty

Cena oferty brutto

Okres gwarancji

Termin wykonania zamówienia

Liczba pkt. wg kryterium cena

Liczba pkt. wg kryterium okres gwarancji

Liczba pkt. wg kryterium termin realizacji zamówienia

Łączna liczba pkt. wg trzech kryteriów

1

KOBIS Paweł Wojtanowski

NIP: 993-029-09-59, REGON: 120181299

33-170 Tuchów,
ul. Widok 16

24.03.
2016 r.

22.970,99

36 m-cy

 7 dni 

41,72 pkt.

20 pkt

11,43  pkt

73,15 pkt

2

SHADOK AV Piechuła Sp. K.

NIP: 829-162-98-52, REGON: 731643048

41-806 Zabrze,
ul. Wolności 404

25.03.
2016 r.

21 142,99

12 m-cy

14 dni

45,32 pkt.

6,67 pkt.

5,71 pkt.

57,70 pkt

3

PHPU ZUBER Andrzej Zuber

NIP: 895-001-52-62, REGON: 005950893,

ul. Krakowska 29 C,
50–424 Wrocław

29.03.
2016 r.

15 971,55

36 m-cy

4 dni

60 pkt.

20 pkt.

20 pkt.

100 pkt.

 

 

W związku z powyższym nie zachodzi przesłanka unieważnienia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o której mowa w części XIV pkt. 2 zapytania ofertowego;

3)  jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 2 złożoną przez firmę PHPU ZUUBER Andrzej Zuber NIP: 895-001-52-62, REGON: 005950893, ul. Krakowska 29C, 50–424 Wrocław
Cena brutto wybranej oferty wynosi: 15 971,55 zł i nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Złożona oferta uzyskała w ostatecznej ocenie 100 pkt. Jest tym samym najkorzystniejsza wg kryteriów podanych w zapytaniu ofertowym tj. cena 60%, okres gwarancji 20%, termin wykonania zamówienia 20% oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega odrzuceniu. W związku z powyższym zaproponowano podpisanie umowy na realizację zamówienia z ww. Wykonawcą. Od decyzji Zamawiającego pozostałym Wykonawcom, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu nie przysługuje odwołanie.

4)  umowa z ww. Wykonawcą zostanie zawarta z uwzględnieniem warunków określonych w zapytaniu ofertowym w terminie do 7 dni licząc od dnia upublicznienia niniejszej informacji;

 

Bioróżnorodność - dół - KOL.jpeg