Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na: Dostawę ścianek modułowych z ekranami szklanymi oraz gablot wystawienniczych wraz z akcesoriami i montażem

Bioróżnorodność - logo z znazwa projektu - KOL.jpeg

Bioróżnorodność - góra - KOL.jpeg

Znak sprawy: MŚO/MAD/2921/11/2016
Opole, dnia 08.07.2016 r.

 

Zapytanie ofertowe
w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na:
Dostawę ścianek modułowych z ekranami szklanymi
oraz gablot wystawienniczych wraz z akcesoriami i montażem

Rodzaj zamówienia: dostawa/usługa/roboty budowlane*

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa Zamawiającego: Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu
NIP: 754-25-27-629
Adres: ul. św. Wojciecha 13, 45–023 Opole
Numer tel./faksu: +48 77 443 17 50/77 443 17 78
E-mail: sekretariat@muzeum.opole.pl
Strona internetowa: www.muzeum.opole.pl
Strona internetowa BIP: www.bip.mso.opole.pl
Godziny pracy Zamawiającego: od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 7:30 do 15:30.

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –  Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) oraz Regulaminem udzielania zamówień publicznych, wyłączonych zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych spod jej rygorów, tj. zamówień, których wartość szacunkowa nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro w skali roku budżetowego, wprowadzonym Zarządzeniem Dyrektora Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu nr 7/2015 z 6 maja 2015 r., Zarządzeniem Dyrektora Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu nr 12/2015 z 28.08.2015 r. w sprawie: Udzielania zamówień publicznych, realizowanych w ramach projektu partnerskiego pn. „Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności w województwie opolskim”, a także aktualnymi, na dzień wszczęcia postępowania, Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020.
 2. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę stosować się będzie przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm).

III. MIEJSCE UPUBLICZNIENIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 1. Strona internetowa BIP Zamawiającego: www.bip.mso.opole.pl,
 2. Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich: www.bazakonkurencyjności.funduszeeuropejskie.gov.pl,
 3. Tablica w siedzibie Zamawiającego: ul. św. Wojciecha 13, 45–023 Opole.

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  CPV: 39154000-6 - Sprzęt wystawowy, 39133000-3 - Zestawy wystawowe
 2. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę ścianek modułowych z ekranami szklanymi oraz gablot wystawienniczych wraz z akcesoriami i montażem.
 3.  Przedmiot zamówienia opisują:
  Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – Specyfikacja techniczna dostawy ścianek modułowych z ekranami i gabloty wraz z akcesoriami i montażem.
  Celem dostawy jest doposażenie obiektu edukacji ekologicznej, w sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć z zakresu edukacji ekologicznej.
 4. Miejsce wykonania zamówienia: ul. Leśnicka 28, Góra św. Anny, woj. opolskie.
 5. Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy, maksimum 48 miesięcy. Gwarancja obok ceny i terminu wykonania zamówienia jest kryterium oceny oferty. Okres gwarancji Wykonawca określa w formularzu ofertowym - Załącznik nr 4, przy czym w przypadku zadeklarowania gwaranci wyższej niż 48 miesięcy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia w dniu zawarcia umowy stosownych dokumentów potwierdzających objęcie takim okresem gwarancji przedmiotu zamówienia.
 6. Warunki płatności: przelew, 30 dni od daty przedstawienia fv po prawidłowo zrealizowanym i odebranym zamówieniu.
 7. Wykonawca nie może powierzyć wykonania  zamówienia Podwykonawcy.
 8. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
 9. Ponadto Zamawiający nie przewiduje:
  1) rozliczeń w walutach obcych,
  2) udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia,
  3) zwrotu kosztów udziału Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia: maksymalnie 45 dni od dnia podpisania umowy. Termin wykonania zamówienia jest jednym z  kryteriów oceny ofert obok ceny i gwarancji. Termin Wykonawca określa w formularzu ofertowym - Załącznik nr 4.

VI. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSOBU DOKONANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy na dzień złożenia oferty spełniają warunki dotyczące:
  1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:
  Zamawiający nie wprowadza szczegółowego warunku w tym zakresie.
  2) posiadania wiedzy i doświadczenia:
  Zamawiający uzna przedmiotowy warunek za spełniony na podstawie wykazu minimum dwóch zamówień, przedmiotem których była dostawa systemów wystawienniczych o łącznej wartości obu zamówień wynoszącej minimum 140.000,00 zł brutto, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - z tego okresu, wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawa została wykonana oraz załączeniem dowodów[1] czy została wykonana należycie - Załącznik 2a,
  3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
  Zamawiający nie wprowadza szczegółowego warunku w tym zakresie.
  4) sytuacji ekonomicznej i finansowej:
  Zamawiający nie wprowadza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Jeżeli Wykonawca realizuje uprawnienie opisane powyżej, a podmioty z których zasobów korzysta będą brały udział w realizacji zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.
 3. W przypadku oferty wspólnej Wykonawców, warunek wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, musi spełniać przynajmniej jeden z Wykonawców.
 4. Ocena spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt VI.1 ppkt 1– 4 będzie dokonana przez Zamawiającego w oparciu o kompletność oraz prawidłowość złożonych poświadczeń, oświadczeń i dokumentów, jakich żąda Zamawiający, a także na podstawie ich treści, złożonych zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 i 2a, według formuły „spełnia – nie spełnia”. Poświadczenia, oświadczenia i dokumenty będą badane pod względem formalno-prawnym, ich aktualności, a także czy informacje w nich zawarte, potwierdzają spełnienie wymagań Zamawiającego.
 5. Wykonawcy, którzy nie wykazali spełnienia wymaganych warunków udziału w postępowaniu, zostaną wykluczeni, a ich oferta odrzucona.
 6. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawców:
  1) w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,
  2) którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
  3) którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), złożyli odrębne oferty w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
  4) którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, w celu uniknięcia konfliktu interesów (na podstawie pkt. 8 rozdziału 6.5.3. Szczególne warunki realizacji zamówień publicznych udzielanych zgodnie z zasadą konkurencyjności - Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020). Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Muzeum lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Muzeum lub osobami wykonującymi w imieniu Muzeum czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
  a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
  c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

  Stosowne oświadczenie w powyższym zakresie Wykonawca składa zgodnie z  załącznikiem nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I NIE PODLEGANIU WYLKUCZENIU

 1. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:
  1) w celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu wskazanych w pkt. VI – oświadczenie Wykonawcy, wystawione nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert, wg wzorów, stanowiących załączniki nr 2 oraz 2a do niniejszego zapytania ofertowego wraz z załączeniem dowodów,
  2) w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, wskazanych w pkt. VI – oświadczenie Wykonawcy, wystawione nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert, wg wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego,
 2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Złożona przez nich oferta wspólna musi spełniać następujące wymagania: 
  1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić i wskazać pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, a pełnomocnictwo powinno zostać dołączone do oferty;
  2) oświadczenie wymienione w pkt. VI dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzieleni zamówienia składają łącznie. Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczenia przez pełnomocnika podmiotów występujących wspólnie;
  3) oświadczenie, o którym mowa w pkt. VI, wskazujące, że brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania muszą być złożone przez każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną.
 3. W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.), Wykonawca winien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, nie później niż w terminie składania ofert, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje ujawniane przez Zamawiającego w czasie otwarcia ofert, a więc, nazwa (firma) oraz adres (siedziba) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia publicznego, okresu gwarancji, warunków płatności zawartych w ofercie. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu opatrzonym napisem „Tajemnica przedsiębiorstwa”, trwale ze sobą połączone oraz ponumerowane z zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty. Oświadczenie o zastrzeżeniu informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, należy załączyć do oferty.
 4. Dokumenty, o których mowa powyżej należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną, przy czym stosowne upoważnienie powinno być dołączone wówczas do oferty.
 5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów powinny być poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.
 6. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z pełnym tłumaczeniem na język polski.
 7. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
 8. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych powyżej oświadczeń, dokumentów czy pełnomocnictw lub złożyli je, lecz zawierają one błędy albo są wadliwe, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
 9. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt. VII.

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na realizację zamówienia.
 2. Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
 3. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego.
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 7. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w oparciu o wzór formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego zapytania  ofertowego.
 8. Do oferty powinny zostać dołączone wszystkie dokumenty, wymagane przez postanowienia zapytania ofertowego, w szczególności wymienione w pkt.  VI i VII niniejszego zapytania.
 9. Załączniki powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę bez dokonywania w nich zmian, skutkujących zmianą sensu ich treści. W przypadku, gdy jakakolwiek część treści powyższych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy, wpisuje on w tej części na dokumencie „nie dotyczy” i taki dokument dołącza do oferty.
 10. Formularz oferty oraz wszelkie oświadczenia i załączniki powinny być w sposób czytelny podpisane przez osobę/y reprezentującą/ce Wykonawcę na podstawie wpisu do odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej – osobiście przez Wykonawcę, albo przez osobę należycie umocowaną przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy, przy czym dokument pełnomocnictwa załącza się do oferty.
 11. Za podpisanie uznaje się własnoręczny czytelny podpis, podpis wraz z pieczątką imienną, pozwalającą na zidentyfikowanie podpisu.
 12. Każda poprawka lub zmiana w treści oferty musi być parafowana przez osobę/y podpisującą/ce ofertę.
 13. Strony oferty wraz z załącznikami powinny być kolejno ponumerowane i trwale ze sobą połączone w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.
 14. Zaleca się by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty, była podpisana lub parafo­wana przez osobę podpisującą ofertę, a w przypadku kilku osób przynajmniej przez jedną z nich.
 15. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającym jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert, zaadresowanym:
  Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu
  ul. św. Wojciecha 13, 45–028 Opole
  z dopiskiem:
  Zapytanie ofertowe, nr: MŚO/MAD/2921/11/2016
  „Dostawa ścianek modułowych z ekranami szklanymi oraz gablot wystawienniczych wraz z akcesoriami i montażem”
  NIE OTWIERAĆ do 18.07.2016 r. do godz. 9:00
 16. Na opakowaniu należy umieścić dane Wykonawcy (nazwę, adres, telefon kontaktowy).
 17. Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać swoją ofertę pod warunkiem złożenia Zamawiającemu pisemnego oświadczenia w tej sprawie. Oświadczenie to powinno być dostarczone do siedziby Zamawiającego, tj. ul. św. Wojciecha 13, 45–028 Opole, do sekretariatu Muzeum, do upływu terminu składania ofert, w zamkniętej kopercie oznakowanej jak oferta dodatkowo z dopiskiem odpowiednio „Wycofanie oferty” lub „Zmiana”.

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

 1. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni.
 2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

X. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. ul. św. Wojciecha 13, 45–028 Opole w sekretariacie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 lipca 2016 r. do godziny 08:30.
 2. Ofertę można również wysłać na adres: administracja@muzuem.opole.pl. Pod warunkiem opatrzenia  bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz właściwym jej zabezpieczeniem w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 lipca 2016 r. do godziny 23:59:59.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone Wykonawcy.
 4. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego, a nie data jej wysłania (data stempla pocztowego) czy zlecenia dostarczenia pocztą kurierską.
 5. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 18 lipca 2016 r. o godzinie 9:00 w siedzibie Zamawiającego, tj. ul. św. Wojciecha 13, 45–028 Opole.
 6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę (brutto), jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 7. Podczas otwarcia ofert Zamawiający każdorazowo poda obecnym:
  a) nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta została otwarta,
  b) informację dotyczącą ceny podanej w ofercie,
  c) termin wykonania zamówienia,
  d) okres gwarancji,
  e) warunków płatności.
 8. Wykonawca, który nie będzie obecny przy otwarciu ofert może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o przesłanie informacji, ogłoszonych w trakcie otwarcia ofert. Informacje te Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcy.
 9. W trakcie otwarcia ofert nie będą otwierane koperty zawierające oferty, w stosunku do których złożono oświadczenie o wycofaniu. Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania.
 10. Koperty oznakowane dopiskiem „Zmiana” zostaną otwarte w trakcie publicznej sesji otwarcia ofert przed otwarciem kopert zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zmiany zostaną dołączone do oferty.
 11. Zamawiający poprawia w ofercie:
  1) oczywiste omyłki pisarskie,
  2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
  3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem, niepowodujące istotnych zmian w treści ofert, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
 12. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie zmiany jej treści, z wyjątkiem zapisów pkt. 10.
 13. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie:
  1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314),
  2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
  Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień, lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza w opinii Zamawiającego, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
 14. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
  1) jej treść nie odpowiada wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym i załącznikach do niego,
  2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
  3) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem warunków, o których mowa w pkt. 13 niniejszej części zapytania ofertowego,
  4) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
  5) zawiera błędy w obliczeniu ceny,
  6) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

XI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

 1. Cenę oferty należy podać w złotych, cyfrowo i słownie.
 2. Cena oferty, to wartość wyrażona w złotych, jaką Zamawiający będzie obowiązany zapłacić Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem podatku VAT oraz podatku akcyzowego, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym.
 3. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego  określone w Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – Specyfikacja techniczna dostawy ścianek modułowych z ekranami i gabloty wraz z akcesoriami i montażem oraz zawierać wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu zaoferowanej realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnej z wymaganiami Zamawiającego oraz obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Przy wyliczaniu wartości cen poszczególnych elementów należy ograniczyć się do dwóch miejsc po przecinku na każdym etapie wyliczenia ceny. Jeżeli parametr trzeciego miejsca po przecinku jest poniżej 5 to parametr drugiego miejsca po przecinku zaokrągla się w dół, jeżeli parametr trzeciego miejsca po przecinku jest 5 i powyżej to parametr drugiego miejsca po przecinku zaokrągla się w górę.

XII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERT WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT

 1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu przy zastosowaniu  poniższych kryteriów:
  cena – 60 %,
  okres gwarancji* – 20%
  termin wykonania zamówienia (dostawy)** – 20%

  *    jest to  maksymalna  ilość czasu, w ciągu, którego Wykonawca obejmuje gwarancją przedmiot zamówienia.
  ** jest to najkrótszy termin, w ciągu którego Wykonawca jest w stanie wykonać zamówienie.
 2. Maksymalna ilość punktów, jaką Wykonawca może uzyskać w wyniku oceny według ww. kryteriów wynosi 100 pkt.
 3. Za kryterium cena Wykonawca może otrzymać maksymalnie 60 punktów. Liczba punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:
                                                 Cn
                               C = …………………… x  60%  x 100 pkt.
                                                Cob

  gdzie:
  C  -  liczba punktów za kryterium cena
  Cn - najniższa cena brutto spośród ofert nie podlegających odrzuceniu
  Cob - cena brutto oferty badanej.
 4. Za kryterium okres gwarancji Wykonawca może otrzymać maksymalnie 20 punktów. Liczba punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:   
                                                     Gob
                                     G = …………………… x  20%  x 100 pkt.
                                                    Gmax
  gdzie:
  G  -  liczba punktów za kryterium okres gwarancji
  Gob – okres gwarancji oferty badanej
  Gmax – najdłuższy okres gwarancji spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.                                               
 5. Za kryterium termin wykonania zamówienia Wykonawca może otrzymać maksymalnie 20 punktów. Liczba punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru: 
                                                           Tmin
                                           T = ............................. x 20% x 100 pkt         
                                                           
  Tob

  gdzie:
  T  -  liczba punktów za kryterium termin wykonania zamówienia
  Tmin - najkrótszy termin wykonania spośród ofert nie podlegających odrzuceniu
  Tob - termin wykonania zaproponowany w ofercie badanej.
 6. Punkty uzyskane wg powyższej metodologii zostaną zsumowane i poddane przeliczeniu wg wzoru:

                                                        Su= C+G+T
  gdzie:
  Su - suma punktów wg przyjętych kryteriów;
  C - liczba punktów za kryterium cena
  G - liczba punktów za kryterium okres gwarancji
 7. Zamawiający przy wyliczaniu punków za poszczególne kryteria ograniczy się do dwóch miejsc po przecinku na każdym etapie wyliczenia punktów. Jeżeli parametr trzeciego miejsca po przecinku jest poniżej 5 to parametr drugiego miejsca po przecinku zaokrągla się w dół, jeżeli parametr trzeciego miejsca po przecinku jest 5 i powyżej to parametr drugiego miejsca po przecinku zaokrągla się w górę.
 8. Oferta, która uzyska największa liczbę punktów wg powyższych kryteriów i metodologii obliczania zostanie uznana za najkorzystniejszą. 
 9. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

XIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne.
 2. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem formy pisemnej, w języku polskim, w związku z czym wszelkie pisma, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje składane w trakcie postępowania między Zamawiającym, a Wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim.
 3. Wszelkie zawiadomienia oraz informacje w zakresie powyższej procedury Wykonawcy przekazują w formie pisemnej faksem na numer: 77 443 17 78, drogą elektroniczną na adres: administracja@muzeum.opole.pl (opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu), bądź na adres Zamawiającego, tj. Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu ul. św. Wojciecha 13, 45-028 Opole.
 4. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy powołać się na znak sprawy: MŚO/MAD/2921/11/2016.
 5. Zamawiający wszelkie zawiadomienia oraz informacje w zakresie powyższej procedury przekazuje Wykonawcom pisemnie na wskazany w ofercie faks, e-mail, bądź adres korespondencyjny Wykonawcy.
 6. Wszelkie zawiadomienia oraz informacje przekazane faksem lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu.
 7. Każda ze stron na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania pism faksem lub drogą elektroniczną, np. w formie telefonicznej.
 8. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
  1) w zakresie spraw merytorycznych:
  Piotr Zabłocki – Kierownik Działu Przyrody, tel. 77 461 54 66, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00,
  2) w sprawach proceduralnych:
  Joanna Ojdana – Kierownik Działu Administracyjnego i Projektów, tel. tel. 77 443 17 56, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00.
 9. Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego zapytania ofertowego, a wniosek w tej sprawie powinien wpłynąć do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
 10. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści niniejszego zapytania ofertowego wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
 11. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert.
 12. Zamawiający nie udzieli żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach, wymagających zachowania pisemnego trybu postępowania.
 13. Treść zapytań, bez ujawniania źródła zapytania, wraz z wyjaśnieniami Zamawiający upublicznia w miejscach wskazanych w pkt. III niniejszego zapytania ofertowego.
 14. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści niniejszego zapytania ofertowego.
 15. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert zmienić treści niniejszego zapytania ofertowego. Informację o dokonanej zmianie niezwłocznie upublicznia w miejscach wskazanych w pkt. III niniejszego zapytania ofertowego.
 16. Jeżeli w wyniku zmiany treści niniejszego zapytania ofertowego, jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert. Informację o dokonanej zmianie niezwłocznie upublicznia
  w miejscach wskazanych w pkt. III niniejszego zapytania ofertowego. Wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawców dotyczące wcześniej ustalonych terminów, będą podlegały nowemu terminowi.
 17. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt.  9 niniejszego rozdziału zapytania ofertowego.
 18. Wszelkie uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią treści niniejszego zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert.
 19. Zamawiający na wniosek Wykonawcy, który złożył ofertę w postępowaniu, udostępnia protokół postępowania o udzielenie zamówienia, przy czym nie dotyczy to oświadczeń o braku powiązań z Wykonawcami, którzy złożyli oferty.

XIV. OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA ORAZ INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO  WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 1. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszcza informacje o:
  a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę firmy albo imię i nazwisko, siedzibę lub adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy firm albo imiona i nazwiska, siedziby lub adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
  b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
  c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie fak­tyczne i prawne,
  d)terminie, po upływie którego może zostać zawarta umowa na swojej stronie internetowej BIP oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie – tablica ogłoszeń. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania zamieszczana jest również na portalu Baza konkurencyjności.
 2. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
  1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
  2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
  3) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 3. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:
  1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,
  2) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
 4. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.
 5. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
 6. Przed podpisaniem umowy przedstawiciel Wykonawcy winien przedstawić pełnomocnic­two do jej podpisania, jeżeli nie wynika ono z załączonych do oferty dokumentów.
 7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego jej wykonania.
 8. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozo­stałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w pkt. 2 niniejszego rozdziału.
 9. W przypadku gdy w postępowaniu nie wpłynie żadna oferta Zamawiający może zawrzeć umowę z wykonawcą wybranym bez zachowania procedury.

XV. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY, PRZEWIDYWANE MOŻLIWOŚCI DOKONANIA JEJ ZMIANY ORAZ WARUNKI TAKIEJ ZMIANY

 1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej:
  a) zmiany przepisów prawa mających istotny wpływ na realizację umowy,
  b) zmian korzystnych dla Zamawiającego,
  c) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
  d) w sytuacji zmiany osób reprezentujących strony w przypadku zmian organizacyjnych,
  e) zmiany obowiązujących stawek VAT – cena umowna może ulec zmianie, tylko i wyłącznie w przypadku zmiany stawki podatku VAT. Zmiana ceny może obejmować wyłącznie zakres dostaw niewykonanych i rozliczana jest na korzyść Zamawiającego.
 2. Powyższe zmiany nie mogą prowadzić do podwyższenia wynagrodzenia Wykonawcy, które jest ustalone, w określonej w ofercie oraz w umowie, kwocie stałej i niezmiennej, niezależnie od faktycznego rozmiaru lub kosztów dostawy.
 3. Nie stanowi zmiany umowy:
  a) skorzystanie z klauzul waloryzacyjnych,
  b) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy np. zmianą rachunku bankowego,
  c) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami.
 4. Zmiana umowy musi spełniać następujące warunki:
  a) inicjowanie zmian musi nastąpić na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego,
  b) wniosek powinien zawierać uzasadnienie zmian,
  c) zmiany powinny być zawarte w formie  aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 5. Na zmianę zgodę muszą wyrazić obie Strony.
 6. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

XVI. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO NINIEJSZEJ SIWZ

Załącznik nr 1 –  Specyfikacja techniczna dostawy ścianek modułowych z ekranami i  gabloty wraz z akcesoriami i montażem.
Załącznik nr 2 –  Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z informacją w zakresie dysponowania wiedzą i doświadczeniem oraz odpowiednimi zasobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.
Załącznik nr 2a   –  Wykaz dostaw.
Załącznik nr 3 –   Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
Załącznik nr 4 –   Formularz oferty.

 

 

 


[1] Zamawiający przyjmuje, ze dowodami w rozumieniu § 1 ust 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231) są: poświadczenia, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub oświadczenia Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia

 

PDFZałącznik nr 1-Specyfikacja techniczna dostawy ścianek modułowych z ekranami i gabloty wraz z akcesoriami i montażem.pdf (360,91KB)

DOCXZałącznik nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx (398,17KB)

DOCXZałącznik nr 2a Wykaz dostaw.docx (398,49KB)

DOCXZałącznik nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w postępowaniu.docx (397,85KB)

DOCXZałącznik nr 4 Oferta w postępowaniu o wartości nie przekraczającej kwoty 30000 euro.docx (399,43KB)

 

Bioróżnorodność - dół - KOL.jpeg