Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - Zapytanie ofertowe w postęp. o wart. nie przekraczającej równowart. kwoty 30000 euro na Dostawę i montaż zestawu ścianek modułowe z ekranami i gabloty wraz akcesoriami z ekranami szklanymi i akcesoriami

Bioróżnorodność - logo z znazwa projektu - KOL.jpeg

Bioróżnorodność - góra - KOL.jpeg

Opole, 20.07.2016 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Dotyczy: Zapytanie ofertowe w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na Dostawę i montaż zestawu ścianek modułowe z ekranami i gabloty wraz akcesoriami z ekranami szklanymi i akcesoriami.

Znak sprawy: MŚO/MAD/2921/11/2016

Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu prowadząc postępowanie, o którym mowa wyżej zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –  Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) oraz Regulaminem udzielania zamówień publicznych, wyłączonych zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych spod jej rygorów, tj. zamówień, których wartość szacunkowa nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro w skali roku budżetowego, wprowadzonym Zarządzeniem Dyrektora Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu nr 7/2015 z 6 maja 2015 r., Zarządzeniem Dyrektora Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu nr 12/2015 z 28.08.2015 r. w sprawie: Udzielania zamówień publicznych, realizowanych w ramach projektu partnerskiego pn. „Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności w województwie opolskim”, a także aktualnymi, na dzień wszczęcia postępowania, Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020 informuje, że:
1)  z udziału w postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy na podstawie zapisów część VI pkt. 5 i 6 przedmiotowego zapytania ofertowego;
2) do upływu terminu składania ofert, tj. 18.07.2016 r. do godz. 8:30 wpłynęły 4 oferty, nie podlegające odrzuceniu. Uzyskały one następującą punktację na podstawie przyjętych kryteriów tj.: cena – 60 %, okres gwarancji – 20%, termin wykonania zamówienia – 20%.

 

Lp.

Dane Wykonawcy/ów

Data wpływu oferty

Cena oferty brutto

Okres gwarancji

Termin wykonania zamówienia

Liczba pkt. wg kryterium cena

Liczba pkt. wg kryterium okres gwarancji

Liczba pkt. wg kryterium termin realizacji zamówienia

Łączna liczba pkt. wg trzech kryteriów

1

PORSA – Systemy Meblowe Mirosław Krysiak

ul. Zwycięzców 4D,

03–941 Warszawa

NIP: 952-136-58-84

Regon:  015269785

15.07.
2016 r.

124.783,50 zł

48
m-cy

40 dni 

57,78 pkt

20 pkt

6 pkt

83,78 pkt

2

Omega system A.H.U. Omega Cz.L. Polakowscy

ul. Pszczelnicza 14,

41–100 Siemianowice Śląskie

NIP: 954-10-03-026

Regon: 270525160

13.07.
2016 r.

120.169,77 zł

48
m-cy

14 dni

60 pkt

20 pkt

17,14 pkt

97,14 pkt

3.

EXTEND VISON Sp. z o.o.

ul. Kamienna 43,

31–403 Kraków

NIP: 945-15-15-490

Regon: 351152198

KRS: 0000103098

15.07.
2016 r.

220.170,00 zł

24
m-ce

45 dni

32,75 pkt

10 pkt

5,33 pkt

48,08 pkt

4.

P.U.H. SIMPLEX Joanna Nowak

ul. Ułańska 4/5,

60–748 Poznań

NIP: 781-115-95-02

Regon: 301632827

18.07.
2016 r.
godz.
7:45

128.153,70 zł

48
m-cy

12 dni

56,26 pkt

20 pkt

20 pkt

96,26 pkt

 

W związku z powyższym nie zachodzi przesłanka unieważnienia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o której mowa w części XIV pkt. 2 zapytania ofertowego;

3)  jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 2 złożoną przez firmę Omega system  A.H.U. Omega Cz. L. Polakowscy, NIP: 954-10-03-026, REGON: 270525160, ul. Pszczelnicza 14,41–100 Siemianowice Śląskie

Cena brutto wybranej oferty wynosi: 120.169,77 zł i nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Złożona oferta uzyskała w ostatecznej ocenie 97,14 pkt. Jest tym samym najkorzystniejsza wg kryteriów podanych w zapytaniu ofertowym tj. cena 60%, okres gwarancji 20%, termin wykonania zamówienia 20% oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega odrzuceniu. W związku z powyższym zaproponowano podpisanie umowy na realizację zamówienia z ww. Wykonawcą.

4)  umowa z ww. Wykonawcą zostanie zawarta z uwzględnieniem warunków określonych w zapytaniu ofertowym w terminie do 7 dni licząc od dnia upublicznienia niniejszej informacji.

 

Bioróżnorodność - dół - KOL.jpeg