Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - Zapytanie ofertowe w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na: Dostawę sprzętu wystawienniczego w postaci 4 sztuk infokiosków

Bioróżnorodność - logo z znazwa projektu - KOL.jpeg

Bioróżnorodność - góra - KOL.jpeg

 

Znak sprawy: MŚO/MAD/2921/13/2016

Opole, 08.08.2016 r.

 

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Dotyczy: Zapytanie ofertowe w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na dostawę sprzętu wystawienniczego w postaci 4 sztuk infokiosków

 

 

            Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu prowadząc postępowanie, o którym mowa wyżej zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –  Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) oraz Regulaminem udzielania zamówień publicznych, wyłączonych zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych spod jej rygorów, tj. zamówień, których wartość szacunkowa nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro w skali roku budżetowego, wprowadzonym Zarządzeniem Dyrektora Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu nr 7/2015 z 6 maja 2015 r., Zarządzeniem Dyrektora Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu nr 12/2015 z 28.08.2015 r. w sprawie: Udzielania zamówień publicznych, realizowanych w ramach projektu partnerskiego pn. „Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności w województwie opolskim”, a także aktualnymi, na dzień wszczęcia postępowania, Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020 informuje, że:

1)  z udziału w postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy na podstawie zapisów część VI pkt. 5 i 6 przedmiotowego zapytania ofertowego;

2) do upływu terminu składania ofert, tj. 08.08.2016 r. do godz. 8:30 wpłynęło 5 ofert, nie podlegających odrzuceniu. Uzyskały one następującą punktację na podstawie przyjętych kryteriów tj.: cena – 60 %, okres gwarancji – 20%, termin wykonania zamówienia – 20%.

 

Lp.

Dane Wykonawcy/ów

Data wpływu oferty

Cena oferty brutto

Okres gwarancji

Termin wykonania zamówienia

Liczba pkt. wg kryterium cena

Liczba pkt. wg kryterium okres gwarancji

Liczba pkt. wg kryterium termin realizacji zamówienia

Łączna liczba pkt. wg trzech kryteriów

1

Artboro
R. Łacna,
B. Świtniewski
S.C.

ul. Turawska 9,
46–022 Zawada

03.08.
2016

24.108,00

36
m-cy

7 dni 

60,00 pkt

15,00 pkt

20,00 pkt

95,00 pkt

 

2

Infobox
Sp. z o.o.

ul. Koraszewskiego 9,
43–400 Cieszyn

05.08.
2016

31.561,80

36
m-cy

14 dni

45,83 pkt

15,00 pkt

10,00 pkt

70,83 pkt

3

Magit
Sp. z o.o.

ul. Sołtysowicka 27,
51–168 Wrocław

05.08.
2016

26.005,89

24
m-ce

14 dni

55,62 pkt

10,00 pkt

10,00 pkt

75,62 pkt

4

Webicon

ul. Kasztanowa 29A,
09–410 Płock

 

08.08.
2016,

godz.
7:30

24.349,03

60
m-cy

21 dni

59,41 pkt

20,00 pkt

6,67 pkt

86,07 pkt

5

Itprojekt
Sp. z o.o.

Business Park Poleczki A1
Amsterdam Office, Lobby II,

ul. Poleczki 35,
02–822 Warszawa

08.08.
2016,

godz.
7:30

35.602,35

48
m-cy

20 dni

40,63 pkt

20,00 pkt

7,00 pkt

67,63 pkt

 

 

W związku z powyższym nie zachodzi przesłanka unieważnienia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o której mowa w części XIV pkt. 2 zapytania ofertowego;

3)  jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1 złożoną przez firmę Artboro R. Łacna, B. Świtniewski S.c., ul. Turawska 9, 46–022 Zawada. Cena brutto wybranej oferty wynosi: 24.108,00 zł i nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Złożona oferta uzyskała w ostatecznej ocenie 95,00 pkt. Jest tym samym najkorzystniejsza wg kryteriów podanych w zapytaniu ofertowym tj. cena 60%, okres gwarancji 20%, termin wykonania zamówienia 20% oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega odrzuceniu. W związku z powyższym zaproponowano podpisanie umowy na realizację zamówienia z ww. Wykonawcą.

4)  umowa z ww. Wykonawcą zostanie zawarta z uwzględnieniem warunków określonych w zapytaniu ofertowym w terminie do 7 dni licząc od dnia upublicznienia niniejszej informacji.

 

 

 

Bioróżnorodność - dół - KOL.jpeg