Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zaproszenie do składania ofert na: system wystawienniczy do eksponowania na zewnątrz lub wewnątrz z dwunastoma zadrukowanymi jednostronnie panelami z transportem i montażem

logotypy-UE.jpeg

 

 Znak sprawy: MŚO/MAD/2921/11/2017
Opole, dnia  16.11.2017 r.
 

 

Zaproszenie do składania ofert na:

system wystawienniczy do eksponowania na zewnątrz lub wewnątrz z dwunastoma zadrukowanymi jednostronnie panelami z transportem i montażem

 

            Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) oraz Regulaminem udzielania zamówień publicznych, wyłączonych zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych spod jej rygorów, tj. zamówień, których wartość szacunkowa nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro w skali roku budżetowego, wprowadzonym Zarządzeniem Dyrektora Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu nr 7/2015 z 6 maja 2015 r., Zarządzeniem Dyrektora Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu nr 12/2017 z 10.07.2017 r. w sprawie: kwalifikowania wydatków bieżących i majątkowych w ramach projektu pn. „Światło na sztukę – ochrona i rozwój infrastruktury obiektów Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu oraz Teatru im. Jana Kochanowskiego celem poprawienia odbioru i zwiększenia dostępności oferty kulturalnej” realizowanego w ramach RPO WO 2014-2020: Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie: 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura, zwanego dalej projektem, oraz wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektu pn. „Światło na sztukę – ochrona i rozwój infrastruktury obiektów Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu oraz Teatru im. Jana Kochanowskiego celem poprawienia odbioru i zwiększenia dostępności oferty kulturalnej” realizowanego w ramach RPO WO 2014-2020: Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie: 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura, a także zgodnie z aktualnymi, na dzień wszczęcia postępowania, Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020, zwanych dalej: „Wytycznymi”.       

Rodzaj zamówienia: dostawa / usługa / roboty budowlane*

 1. Zamawiający:
  Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu, ul. św. Wojciecha 13,
  45-023 Opole.
   
 2. Opis przedmiotu zamówienia:
  system wystawienniczy do eksponowania na zewnątrz lub wewnątrz z dwunastoma zadrukowanymi jednostronnie panelami według specyfikacji zawartych w formularzu oferty stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania oraz Załącznikiem nr 2 do niniejszego zapytania obejmującym projekt nadruku

  a) warunki płatności: przelew, 30 dni od daty przedstawienia faktury/rachunku po prawidłowo zrealizowanym i odebranym zamówieniu.
  b) termin związania ofertą: 30 dni,
  c) termin realizacji zamówienia: 10 dni od zlecenia realizacji zamówienia publicznego oraz przekazania projektu wydruku,  przy obliczaniu terminu nie uwzględnia się dnia, w którym nastąpiło wystawienie niniejszego zlecenia. W sytuacji kiedy dzień ten wypada na dzień wolny od pracy Zamawiającego, dostawa powinna nastąpić w najbliższym następnym dniu powszechnym.
  d) inne szczegółowe wymagania Zamawiającego:
  - okres gwarancji: minimum 12 miesięcy, maksimum 48 miesięcy. Gwarancja obok ceny i terminu realizacji zamówienia jest kryterium oceny oferty. Okres gwarancji Wykonawca określa w formularzu ofertowym - Załącznik nr 1.
  - Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w rozdz. 6.5 pkt. 8 lit. h „Wytycznych”.
  - Zamawiający nie przewiduje:
  1) rozliczeń w walutach obcych,
  2) udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia,
  3) zwrotu kosztów udziału Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
   
 3. Kryterium oceny ofert:
  Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu przy zastosowaniu poniższych kryteriów i ich wag:
  cena – 60 %,
  okres gwarancji – 20%
  termin realizacji zamówienia – 20%


  Maksymalna ilość punktów, jaką Wykonawca może uzyskać w wyniku oceny według ww. kryteriów wynosi 100 pkt. 
                    Cn
  C = …………………… x  60%  x 100 pkt.
                   Cob
  gdzie:
  C  -  liczba punktów za kryterium  cena
  Cn - najniższa cena brutto spośród ofert niepodlegających odrzuceniu
  Cob - cena brutto oferty badanej.

  Za kryterium okres gwarancji Wykonawca może otrzymać maksymalnie 20 punktów. Liczba punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:
                   Gob
  G = …………………… x  20%  x 100 pkt.
                  Gmax
  gdzie:
  G – liczba punktów za kryterium okres gwarancji
  Gob – okres gwarancji oferty badanej (w miesiącach)
  Gmax – maksymalny limit okresu gwarancji ustalony z góry przez Zamawiającego (w miesiącach).

  UWAGA: W przypadku ofert wykonawców, którzy zaoferowali okres gwarancji dłuższy niż 48 miesięcy, Zamawiający do ich oceny przyjmie, że wykonawca zaoferował maksymalny dopuszczalny okres gwarancji, tj. 48 miesięcy. Z kolei oferty wykonawców, którzy zaoferowali okres gwarancji krótszy niż minimalny, wymagany przez Zamawiającego tj. 12 miesięcy zostaną odrzucone jako niezgodne z treścią niniejszego zapytania.

  Za kryterium terminu realizacji zamówienia Wykonawca może otrzymać maksymalnie 20 punktów. Liczba punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:
                 Tmin
  T = …………………… x  20%  x 100 pkt.
                  Tob
  gdzie:
  T -  liczba punktów za kryterium terminu realizacji zamówienia
  Tob – termin realizacji określony w ofercie badanej (w dniach)
  Tmin – najkrótszy termin wykonania spośród ofert nie podlegających odrzuceniu (w dniach).

  Punkty uzyskane wg powyższej metodologii zostaną zsumowane i poddane przeliczeniu wg wzoru:
  Su= C+G+T
  gdzie:
  Su - suma punktów wg przyjętych kryteriów;
  C - liczba punktów za kryterium cena
  G - liczba punktów za kryterium okres gwarancji
  T - liczba punktów za kryterium termin realizacji zamówienia

  Zamawiający przy wyliczaniu punków za poszczególne kryteria ograniczy się do dwóch miejsc po przecinku na każdym etapie wyliczenia punktów. Jeżeli parametr trzeciego miejsca po przecinku jest poniżej 5 to parametr drugiego miejsca po przecinku zaokrągla się w dół, jeżeli parametr trzeciego miejsca po przecinku jest 5 i powyżej to parametr drugiego miejsca po przecinku zaokrągla się w górę.

  Oferta, która uzyska największą liczbę punktów wg powyższych kryteriów i metodologii obliczania zostanie uznana za najkorzystniejszą.

  Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.
   
 4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych: tak / nie*.
   
 5. Sposób przygotowania ofert oraz miejsce i termin ich składania:
  Ofertę należy złożyć w formie pisemnej wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia:
  a) osobiście w siedzibie: Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu, ul. św. Wojciecha 13, 45-023 Opole.
  b) przesłać na adres: Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu, ul. św. Wojciecha 13, 45-023 Opole.
  c) faksem pod numer: 77 44 31 778
  d) w wersji elektronicznej (skan dokumentu) a e-mail: sekretariat@muzeum.opole.pl.

  W nieprzekraczalnym terminie do dnia: 21.11.2017 r.
   
 6. Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty:
  a) wypełniony formularz oferty.
   
 7. Szczegółowych informacji w zakresie w/w zamówienia udziela: Joanna Ojdana, tel. 77 443 17 56.

 

W załączeniu:
Załącznik nr 1. Wzór formularza oferty.
DOCZałącznik nr 1. Wzór formularza oferty.doc (316,50KB)
Załącznik nr 2. Poglądowy projekt nadruku paneli.
PDFZałącznik nr 2. Poglądowy projekt nadruku paneli.pdf (5,35MB)

 

 


Tytuł Projektu: Światło na sztukę – ochrona i rozwój infrastruktury obiektów Muzeum Śląska Opolskiego oraz Teatru im. Jana Kochanowskiego celem poprawienia odbioru i zwiększenia dostępności opolskiej oferty kulturalnej.

Nr Umowy: RPOPAKOWANIE05.03.01-16-0030/16-00

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020;

Oś priorytetowa 05Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.3.Dziedzictwo kulturowe i kultura