Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę systemu wystawienniczego do eksponowania na zewnątrz lub wewnątrz z dwu-nastoma zadrukowanymi jednostronnie panelami z transportem i montażem

logotypy-UE.jpeg

Znak sprawy: MOŚ/MAD/2921/11/2017
Opole, 23.11.2017 r.

 

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Dotyczy: Zapytanie ofertowe w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na dostawę systemu wystawienniczego do eksponowania na zewnątrz lub wewnątrz z dwunastoma zadrukowanymi jednostronnie panelami z transportem i montażem

 

 

            Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu prowadząc postępowanie, o którym mowa wyżej zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –  Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) oraz Regulaminem udzielania zamówień publicznych, wyłączonych zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych spod jej rygorów, tj. zamówień, których wartość szacunkowa nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro w skali roku budżetowego, wprowadzonym Zarządzeniem Dyrektora Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu nr 7/2015 z 6 maja 2015 r., Zarządzeniem Dyrektora Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu nr 12/2017 z 10.07.2017 r. w sprawie: kwalifikowania wydatków bieżących i majątkowych w ramach projektu pn. „Światło na sztukę – ochrona i rozwój infrastruktury obiektów Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu oraz Teatru im. Jana Kochanowskiego celem poprawienia odbioru i zwiększenia dostępności oferty kulturalnej” realizowanego w ramach RPO WO 2014-2020: Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie: 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura, zwanego dalej projektem, oraz wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektu pn. „Światło na sztukę – ochrona i rozwój infrastruktury obiektów Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu oraz Teatru im. Jana Kochanowskiego celem poprawienia odbioru i zwiększenia dostępności oferty kulturalnej” realizowanego w ramach RPO WO 2014-2020: Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie: 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura, a także zgodnie z aktualnymi, na dzień wszczęcia postępowania, Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020 informuje, że:

 

1) do upływu terminu składania ofert, tj. 21.11.2017 r. wpłynęły trzy oferta, nie podlegająca odrzuceniu. Uzyskały one następującą punktację na podstawie przyjętych kryteriów tj.: cena – 60 %, okres gwarancji – 20%, termin realizacji zamówienia – 20%

 

Lp.

Dane Wykonawcy/ów

Data wpływu oferty

Cena brutto oferty w zł

Termin wykonania zamówienia

Okres gwarancji

Liczba pkt. wg kryterium cena

Liczba pkt. wg kryterium termin realizacji zamówienia

Liczba pkt. wg kryterium okres gwarancji

Łączna liczba pkt. wg trzech kryteriów

1

A.H. U. Omega
Cz.L.Polakowscy, 

Ul. Pszczelnicza 14,
41-100
Siemianowice Śląskie,

NIP:
954-10-03-026

20.11.
2017 r.

 

11.990,00

3 dni od dnia otrzymania zlecenia do realizacji

48
m-cy

39,08 pkt

20,00 pkt

20,00 pkt

79,08 pkt

2

Silesia Print
Sp. z o.o.,
Al. Roździeńskiego 188,
40-203 Katowice,
NIP:
634-27-48-992

20.11.
2017 r.

19.950,60

10 dni od dnia otrzymania zlecenia do realizacji

48
m-cy

23,49 pkt.

6 pkt.

20 pkt.

49,49 pkt.

3.

Metaloplastyka
Marian Ostrowski,
Plac Kaliski 9,
54-028 Wrocław

21.11.
2017 r.

7.810,50

7 dni od dnia otrzymania zlecenia do realizacji

25
m-cy

60 pkt.

8,57 pkt.

10,42 pkt.

78,99 pkt.

 

W związku z powyższym nie zachodzi przesłanka unieważnienia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

3)  jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1 złożoną przez A.H. U. Omega Cz.L.Polakowscy, ul. Pszczelnicza 14, 41-100 Siemianowice Śląskie, NIP: 954-10-03-026. Cena brutto wybranej oferty wynosi: 11.990,00 zł i nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Złożona oferta uzyskała w ostatecznej ocenie 79,08 pkt. Jest tym samym najkorzystniejsza wg kryteriów podanych w zapytaniu ofertowym tj. cena – 60 %, okres gwarancji – 20%, termin realizacji zamówienia – 20% oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega odrzuceniu. W związku z powyższym zlecenie realizacji zamówienia ww. Wykonawcy nastąpi w terminie do 7 dni licząc od dnia upublicznienia niniejszej informacji.

 


   Tytuł Projektu: Światło na sztukę – ochrona i rozwój infrastruktury obiektów Muzeum Śląska Opolskiego oraz Teatru im. Jana Kochanowskiego celem poprawienia odbioru i zwiększenia dostępności opolskiej oferty kulturalnej.

Nr Umowy: RPOP.05.03.01-16-0030/16-00

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020;

Oś priorytetowa 05Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.3.Dziedzictwo kulturowe i kultura