Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zaproszenie do składania ofert na dostawę materiałów promocyjnych

logotypy-UE.jpeg

 Znak sprawy: MŚO/MAD/2921/17/2017
Opole, dnia 15.12.2017 r.
(miejscowość, data złożenia wniosku)

 

Zaproszenie do składania ofert na dostawę materiałów promocyjnych

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) oraz Regulaminem udzielania zamówień publicznych, wyłączonych zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych spod jej rygorów, tj. zamówień, których wartość szacunkowa nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro w skali roku budżetowego, wprowadzonym Zarządzeniem Dyrektora Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu nr 7/2015 z 6 maja 2015 r., Zarządzeniem Dyrektora Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu nr 12/2017 z 10.07.2017 r. w sprawie: kwalifikowania wydatków bieżących i majątkowych w ramach projektu pn. „Światło na sztukę – ochrona i rozwój infrastruktury obiektów Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu oraz Teatru im. Jana Kochanowskiego celem poprawienia odbioru i zwiększenia dostępności oferty kulturalnej” realizowanego w ramach RPO WO 2014-2020: Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie: 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura, zwanego dalej projektem, oraz wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektu pn. „Światło na sztukę – ochrona i rozwój infrastruktury obiektów Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu oraz Teatru im. Jana Kochanowskiego celem poprawienia odbioru i zwiększenia dostępności oferty kulturalnej” realizowanego w ramach RPO WO 2014-2020: Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie: 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura, a także zgodnie z aktualnymi, na dzień wszczęcia postępowania, Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020, zwanych dalej: „Wytycznymi”.       

Rodzaj zamówienia: dostawa / usługa / roboty budowlane*

 1. Zamawiający: Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu, ul. św. Wojciecha 13,
  45-023 Opole.
 2. Opis przedmiotu zamówienia:
  Dostawa materiałów promocyjnych według zestawienia zawartego w formularzu oferty stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania
  a) warunki płatności: przelew, 30 dni od daty przedstawienia faktury/rachunku po prawidłowo zrealizowanym i odebranym zamówieniu,
  b) termin związania ofertą: 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
  c) inne szczegółowe wymagania Zamawiającego:
  - Zamawiający wymaga przedłożenia projektu nadruku do akceptacji przed wykonaniem wydruków na materiałach promocyjnych (dopuszcza się wersję elektroniczną). Materiały graficzne do druku zostaną dostarczone w dniu zlecenia realizacji zamówienia. W celach niezbędnych do przygotowania oferty w złączniku nr 1a Zamawiający przedłożył zestawienie poglądowych grafik dla każdego artykułu będącego przedmiotem zamówienia.
  - Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w rozdz. 6.5 pkt. 8 lit. h „Wytycznych”.
  - Zamawiający nie przewiduje:
  1) rozliczeń w walutach obcych,
  2) udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia,
  3) zwrotu kosztów udziału Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
   
 3. Kryterium oceny ofert:
  Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu przy zastosowaniu poniższych kryteriów i ich wag:

  cena – 70 %,
  termin realizacji zamówienia – 30%

  Maksymalna ilość punktów, jaką Wykonawca może uzyskać w wyniku oceny według ww. kryteriów wynosi 100 pkt.

  Za kryterium cena Wykonawca może otrzymać maksymalnie 70 punktów. Liczba punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:                   

                   Cn
  C = …………………… x  70%  x 100 pkt.
                  Cob

  gdzie:
  C  -  liczba punktów za kryterium cena
  Cn - najniższa cena brutto spośród ofert niepodlegających odrzuceniu
  Cob - cena brutto oferty badanej.

  Za kryterium terminu realizacji zamówienia Wykonawca może otrzymać maksymalnie 30 punktów. Liczba punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

                  Tmin
  T = …………………… x  30%  x 100 pkt.
                   Tob

  gdzie:
  T -  liczba punktów za kryterium terminu realizacji zamówienia
  Tob – termin realizacji określony w ofercie badanej (w dniach)
  Tmin – najkrótszy termin wykonania spośród ofert nie podlegających odrzuceniu (w dniach).

  Punkty uzyskane wg powyższej metodologii zostaną zsumowane i poddane przeliczeniu wg wzoru:

  Su= C+T

  gdzie:
  Su - suma punktów wg przyjętych kryteriów;
  C - liczba punktów za kryterium cena
  T - liczba punktów za kryterium termin realizacji zamówienia

  Zamawiający przy wyliczaniu punków za poszczególne kryteria ograniczy się do dwóch miejsc po przecinku na każdym etapie wyliczenia punktów. Jeżeli parametr trzeciego miejsca po przecinku jest poniżej 5 to parametr drugiego miejsca po przecinku zaokrągla się w dół, jeżeli parametr trzeciego miejsca po przecinku jest 5 i powyżej to parametr drugiego miejsca po przecinku zaokrągla się w górę.

  Oferta, która uzyska największą liczbę punktów wg powyższych kryteriów i metodologii obliczania zostanie uznana za najkorzystniejszą.

  Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.
   
 4. Termin wykonania zamówienia: nie dłuższy niż 7 dni, licząc od daty udzielenia zamówienia oraz przekazania materiałów graficznych przez zamawiającego.
   
 5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych: tak / nie*.
   
 6. Sposób przygotowania ofert oraz miejsce i termin ich składania:
  Ofertę należy złożyć w formie pisemnej wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia:
  a) osobiście w siedzibie: Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu, ul. św. Wojciecha 13, 45-023 Opole.
  b) przesłać na adres: Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu, ul. św. Wojciecha 13, 45-023 Opole.
  c) faksem pod numer: 77 44 31 778
  d) w wersji elektronicznej (skan dokumentu) a e-mail: sekretariat@muzeum.opole.pl.
  W nieprzekraczalnym terminie do dnia: 20.12.2017 r.
   
 7. Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty:
  a) wypełniony formularz oferty.
   
 8. Szczegółowych informacji w zakresie w/w zamówienia udziela:  Joanna Ojdana, tel. 77 443 17 56.

                                                                                       ………………..………………….
                                                                                                                  (podpis dyrektora Muzeum lub wnioskodawcy)

 

W załączeniu:

Załącznik 1. Wzór formularza oferty.
DOCXZałącznik 1. Wzór formularza oferty..DOCX (304,59KB)
Załącznik 1a. Zestawienie poglądowych grafik dla każdego artykułu będącego przedmiotem zamówienia.
PDFZałącznik 1a. Zestawienie poglądowych grafik dla każdego artykułu będącego przedmiotem zamówienia..pdf (10,32MB)

 


Tytuł Projektu: Światło na sztukę – ochrona i rozwój infrastruktury obiektów Muzeum Śląska Opolskiego oraz Teatru im. Jana Kochanowskiego celem poprawienia odbioru i zwiększenia dostępności opolskiej oferty kulturalnej.

Nr Umowy: RPOP.05.03.01-16-0030/16-00

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020;

Oś priorytetowa 05 Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.3. Dziedzictwo kulturowe i kultura