Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

logotypy-UE.jpeg

Znak sprawy: MŚO/MAD/2921/17/2017

                                                                                                   Opole, 29.12.2017 r.

 

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Dotyczy: Zapytanie ofertowe w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na dostawę materiałów promocyjnych.

 

            Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu prowadząc postępowanie, o którym mowa wyżej zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –  Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) oraz Regulaminem udzielania zamówień publicznych, wyłączonych zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych spod jej rygorów, tj. zamówień, których wartość szacunkowa nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro w skali roku budżetowego, wprowadzonym Zarządzeniem Dyrektora Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu nr 7/2015 z 6 maja 2015 r., Zarządzeniem Dyrektora Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu nr 12/2017 z 10.07.2017 r. w sprawie: kwalifikowania wydatków bieżących i majątkowych w ramach projektu pn. „Światło na sztukę – ochrona i rozwój infrastruktury obiektów Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu oraz Teatru im. Jana Kochanowskiego celem poprawienia odbioru i zwiększenia dostępności oferty kulturalnej” realizowanego w ramach RPO WO 2014-2020: Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie: 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura, zwanego dalej projektem, oraz wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektu pn. „Światło na sztukę – ochrona i rozwój infrastruktury obiektów Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu oraz Teatru im. Jana Kochanowskiego celem poprawienia odbioru i zwiększenia dostępności oferty kulturalnej” realizowanego w ramach RPO WO 2014-2020: Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie: 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura, a także zgodnie z aktualnymi, na dzień wszczęcia postępowania, Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020 informuje, że:

 

1) do upływu terminu składania ofert, tj. 20.12.2017 r. wpłynęły dwie oferty, nie podlegająca odrzuceniu. Uzyskały one następującą punktację na podstawie przyjętych kryteriów tj.: cena – 70 %, termin realizacji zamówienia – 30%

 

Lp.

Dane Wykonawcy/ów

Data wpływu oferty

Cena brutto oferty w zł

Termin wykonania zamówienia

Liczba pkt. wg kryterium cena

Liczba pkt. wg kryterium termin realizacji zamówienia

Łączna liczba pkt. wg wszystkich kryteriów

1

Eurocent Małgorzata Sufryd, ul. Luboszycka 34, 45-215 Opole

20.12.

2017 r.

 

28.805,62

7 dni od dnia otrzymania zlecenia do realizacji

65,40

30,00

95,40

2

CG2 Sp. z o.o., ul. Drobiarska 2A, 45-410 Opole

20.12. 2017 r.

26.868,61

7 dni od dnia otrzymania zlecenia do realizacji

70,00

30,00

100,00

 

 

W związku z powyższym nie zachodzi przesłanka unieważnienia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

2)  jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 2 złożoną przez CG2 Sp. z o.o., ul. Drobiarska 2A, 45-410 Opole. Cena brutto wybranej oferty wynosi: 26.868,61 zł i nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Złożona oferta uzyskała w ostatecznej ocenie 100,00 pkt. Jest tym samym najkorzystniejsza wg kryteriów podanych w zapytaniu ofertowym tj. cena – 70 %, termin realizacji zamówienia – 30% oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega odrzuceniu. W związku z powyższym zlecenie realizacji zamówienia ww. Wykonawcy nastąpi w terminie do 7 dni licząc od dnia upublicznienia niniejszej informacji.


Tytuł Projektu: Światło na sztukę – ochrona i rozwój infrastruktury obiektów Muzeum Śląska Opolskiego oraz Teatru im. Jana Kochanowskiego celem poprawienia odbioru i zwiększenia dostępności opolskiej oferty kulturalnej.

Nr Umowy: RPOP.05.03.01-16-0030/16-00

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020;

Oś priorytetowa 05Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.3.Dziedzictwo kulturowe i kultura