Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Dotyczy: Zapytanie ofertowe w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na usługę wykonania instalacji artystycznych wraz z ich montażem (...)

światło na sztukę - logotypy (2018).png

 

Znak sprawy: MAD.26.10.2018
Opole, dnia 28.08.2018 r.
(miejscowość, data)

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Dotyczy: Zapytanie ofertowe w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na usługę  wykonania instalacji artystycznych wraz z ich montażem w miejscach wskazanych przez Zamawiającego na terenie Opola

 

Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu prowadząc postępowanie, o którym mowa wyżej zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) oraz Regulaminem udzielania zamówień publicznych, wyłączonych zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych spod jej rygorów, tj. zamówień, których wartość szacunkowa nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro w skali roku budżetowego, wprowadzonym Zarządzeniem Dyrektora Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu nr 7/2015 z 6 maja 2015 r., Zarządzeniem Dyrektora Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu nr 12/2017 z 10.07.2017 r. w sprawie: kwalifikowania wydatków bieżących i majątkowych w ramach projektu pn. „Światło na sztukę – ochrona i rozwój infrastruktury obiektów Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu oraz Teatru im. Jana Kochanowskiego celem poprawienia odbioru i zwiększenia dostępności oferty kulturalnej” realizowanego w ramach RPO WO 2014-2020: Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie: 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura, zwanego dalej projektem, oraz wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektu pn. „Światło na sztukę – ochrona i rozwój infrastruktury obiektów Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu oraz Teatru im. Jana Kochanowskiego celem poprawienia odbioru i zwiększenia dostępności oferty kulturalnej” realizowanego w ramach RPO WO 2014-2020: Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie: 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura, a także zgodnie z aktualnymi, na dzień wszczęcia postępowania, Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020, zwanych dalej: „Wytycznymi”. informuje, że:

1) do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 27.08.2018r. do godz. 10:00 - bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego, ul. św. Wojciecha 13, 45–023 Opole lub mailowo na adres: administracja@muzuem.opole.pl do 26.08.2018r. do godz. 23:59 wpłynęła jedna oferta, nie podlegająca odrzuceniu. Uzyskała ona następującą punktację na podstawie przyjętych kryteriów tj.: cena – 60 %, termin wykonania zamówienia – 20%, okres gwarancji – 20%:

 

Lp.

Dane Wykonawcy/ów

Data wpływu oferty

Cena brutto oferty w zł

Termin wykonania zamówienia

Liczba pkt. wg kryterium cena

Liczba pkt. wg kryterium okres gwarancji

Liczba pkt. wg kryterium termin wykonania zamówienia

Łączna liczba pkt. wg wszystkich kryteriów

1

Galeria Artystyczna Kamińscy. Renowacja Zabytków Architektury. Art. Plastyk Anna Kamińska, 45-054 Opole, ul. Grunwaldzka 26/3

27.08.
2018 r.,


godz.
08:50

68.597,10

20 dni od dnia otrzymania zamówienia do realizacji

60,00

 20,00

20,00

100,00

 

W związku z powyższym nie zachodzi przesłanka unieważnienia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

2)  jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1 złożoną przez Galeria Artystyczna Kamińscy. Renowacja Zabytków Architektury. Art. Plastyk Anna Kamińska, 45-054 Opole, ul. Grunwaldzka 26/3. Cena brutto wybranej oferty wynosi: 68.597,10 zł i nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Złożona oferta uzyskała w ostatecznej ocenie 100,00 pkt. Jest tym samym najkorzystniejsza wg kryteriów podanych w zapytaniu ofertowym tj. cena – 60 %, termin wykonania zamówienia – 20%, okres gwarancji – 20% oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega odrzuceniu. W związku z powyższym zlecenie realizacji zamówienia ww. Wykonawcy nastąpi w terminie do 7 dni licząc od dnia upublicznienia niniejszej informacji.

 


Tytuł Projektu: Światło na sztukę – ochrona i rozwój infrastruktury obiektów Muzeum Śląska Opolskiego
oraz Teatru im. Jana Kochanowskiego celem poprawienia odbioru i zwiększenia dostępności opolskiej oferty kulturalnej.
Nr Umowy: RPOP.05.03.01-16-0030/16-00
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020;
Oś priorytetowa 05Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.3.Dziedzictwo kulturowe i kultura