Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ- Dotyczy: Zamówienia na na wykonanie usługi społecznej dotyczącej ochrony osób i mienia, monitoringu lokalnego systemu alarmowego oraz zdalnej weryfikacji wizyjnej (...)

Znak sprawy: MAD.26.19.2018
Opole, 27.12.2018 r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Dotyczy:

Zamówienia na usługi społeczne przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) na wykonanie usługi społecznej dotyczącej ochrony osób i mienia, monitoringu lokalnego systemu alarmowego oraz zdalnej weryfikacji wizyjnej w obiektach będących we władaniu Muzeum  Śląska Opolskiego w Opolu od 1.01.2019 r. do 31.12.2020 r.”

 

Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu prowadząc postępowanie, o którym mowa wyżej w oparciu o art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) informuje, że do upływu terminu składania ofert, tj. 24.12.2018 r., do godz. 10:00 wpłynęła jedna oferta, nie podlegająca odrzuceniu. Uzyskała ona następującą punktację na podstawie przyjętego kryterium tj.: cena – 100 %.

 

Lp.

Dane Wykonawcy/ów

Data wpływu oferty

Cena brutto oferty w zł

Liczba pkt. wg kryterium cena

Łączna liczba punktów

1

UNITREZ OCHRONA OP
Spółka z o.o.
Spółka komandytowa
45-403 Opole, ul. Górna 5
NIP 754-26-96-645
Regon 532186004

24.12.2018r.

498.623,52 zł

100,00 pkt

100,00 pkt

 

 

Oferta ww. Wykonawcy spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega odrzuceniu, a Wykonawca nie podlega wykluczeniu. Oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 100 pkt. w wyniku oceny ofert przeprowadzonej na podstawie kryterium określonego w niniejszym postępowaniu i nie przekracza kwoty jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację ww. zamówienia.

Wykonawca udokumentował brak podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu. W związku z powyższym nie zachodzi przesłanka unieważnienia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zamawiający informuje, że umowa z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza: UNITREZ OCHRONA OP Spółka z o.o. Spółka komandytowa, 45-403 Opole, ul. Górna 5, NIP 754-26-96-645, REGON 532186004, zostanie podpisana z Wykonawcą w dniu 31.12.2018r.