Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na „ Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Muzeum Śląska Opolskiego”

Znak sprawy  MAD.26.6.2019
Opole, 2019-08-30

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na
Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Muzeum Śląska Opolskiego”

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Muzeum Śląska Opolskiego.

PUBLIKACJA OGŁOSZENIA: Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie nr 583346-N-2019 z dnia 07.08.2019 r.

TRYB POSTĘPOWANIA: przetarg nieograniczony

ZAMAWIAJĄCY:

Zamawiający:

Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu

NIP: 

7542527629

Miejscowość:

45-023 Opole

Adres: 

ul. Wojciecha 13

Adres e-mail:

sekretariat@muzeum.opole.pl

Strona internetowa:

http://bip.mso.opole.pl

 

             Działając na mocy art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1986), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że jako najkorzystniejsza wybrana została oferta nr 4 złożona przez  TRMEW Obrót SA, Rydygiera 8, 01-793 Warszawa – cena: 239 776,53 zł brutto.

             Oferta najkorzystniejsza (oferta nr 4) wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów, tj. 100, obliczoną zgodnie ze wzorem określonym w pkt 2 rozdziału  9 SIWZ.

Ponadto Zamawiający przedstawia nazwy (firmy), siedziby  i  adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także wartość brutto złożonych ofert i punktację przyznaną ofertom w kryterium ceny ofert:     

WYKAZ WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY WRAZ Z OCENĄ OFERT:

Lp.

WYKONAWCA

Wartość
oferty brutto

Ocena punktowa
cena energii

1.

ENIGA Edward Zdrojek,
Nowowiejska 6, 76-200 Słupsk

     271 780,68 zł

88,22%

2.

Beskidzka Energetyka sp. z o.o.,
Warszawska 5, 43-400 Bielsko-Biała

     257 971,96 zł

92,95%

3.

ELEKTRA SA,
Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa

     252 462,42 zł

94,98%

4.

TRMEW Obrót SA,
Rydygiera 8, 01-793 Warszawa

     239 776,53 zł

100,00%

5.

ENTRADE sp. z o.o.,
Poznańska 86/88, 05-850 Jawczyce

     264 178,91 zł

90,76%

6.

TAURON Sprzedaż sp. z o.o.,
Łagiewnicka 60 , 30-417 Kraków

     255 949,47 zł

93,68%

 

UZASADNIENIE WYBORU:

Wybrana oferta spełniała wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskała największą ilość punktów, po przeliczeniu kryteriów oceny ofert na punkty, w/g ustalonego w specyfikacji wzoru.

OFERTY WYKLUCZONE/ODRZUCONE : nie dotyczy

DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW - nie dotyczy.

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWNIA - nie dotyczy.