Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na wolne stanowisko pracy - Kasjer/pracownik gospodarczy w Muzeum Czynu Powstańczego

Nabór na wolne stanowisko pracy w Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny

 

A. DANE PODSTAWOWE

1. Nazwa stanowiska:

 • Kasjer/pracownik gospodarczy w Muzeum Czynu Powstańczego

2. Komórka organizacyjna:

 • Dyrektor Muzeum Śląska Opolskiego / Muzeum Czynu Powstańczego

3. Wymiar czasu pracy:

 • 1/1 etatu

4. Miejsce pracy:

 • Muzeum Czynu Powstańczego w Górze św. Anny, ul. Leśnicka 28, 47-154 Góra Św. Anny

 

B. WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE

1. Wykształcenie (charakter lub typ szkoły)

 • Minimum zawodowe

2. Obligatoryjne uprawnienia

 • Dobra organizacja pracy
 • umiejętność obsługi kasy fiskalnej
 • Samodzielność, obowiązkowość, dyspozycyjność
 • Cierpliwość, opanowanie, umiejętność pracy w zespole
 • Brak przeciwskazań do wchodzenia na drabinę (do 3. m. wys.)
 • Kultura osobista

3. Doświadczenie zawodowe

 • co najmniej 2-letni staż pracy

 

C. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU

 

1. Zadania główne

 • Obsługa kasy fiskalnej oraz podstawowa obsługa komputera,
 • Utrzymanie porządku na wystawach i wokół budynku Muzeum
 • Utrzymanie porządku w pomieszczeniach biurowych i ciągach komunikacyjnych Muzeum
 • Opieka nad sprzętem wystawienniczym
 • Czuwanie nad ruchem zwiedzających w obiekcie
 • Prowadzenie ewidencji środków czystości wraz z dokumentacją
 • Sprzedaż biletów wstępu, wydawnictw i pamiątek wraz z prowadzeniem stosownej dokumentacji finansowej i magazynowej
 • praca według harmonogramu, również w soboty i niedziele

2. Zadania pomocnicze

 • wykonywanie innych dodatkowych poleceń służbowych nieobjętych niniejszym zakresem czynności, a pozostających w związku z nim oraz w sytuacjach szczególnych innych poleceń służbowych przełożonych

3. Zadania okresowe

 • współpraca przy organizacji wystaw, odczytów oraz innych uroczystości

 

D. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACOWNIKA

 • służbowa za rzetelne i należyte wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów regulaminu pracy,
 • prawna i materialna za skutki wynikające z niedopełnienia obowiązków albo przekroczenia swoich uprawnień służbowych,
 • materialna za powierzone składniki majątkowe.

 

E. WYMAGANE DOKUMENTY

 • list motywacyjny oraz CV zawierające oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w dokumentach składanych w związku
  z naborem dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji a wynikające z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Oświadczenie powinno mieć brzmienie:

„Zgadzam się na przetwarzanie przez Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu danych osobowych zawartych w moim CV lub w innych dokumentach dołączonych do CV, dla celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę.”

 • kserokopie dokumentów poświadczające wykształcenie (potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata),
 • kserokopie świadectw pracy, dokumenty potwierdzające posiadanie doświadczenia zawodowego (potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy),
 • kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie według obowiązującego wzoru,
 • oświadczenie kandydata stwierdzające, iż nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne,
 • inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

F. TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko: kasjer/pracownik gospodarczy”, osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Muzeum), na adres: Muzeum Śląska Opolskiego, ul. Św. Wojciecha 13, 45-015 Opole w terminie do 7 lutego 2020 r. do godz. 13:00,
 • dokumenty doręczone po upływie powyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

 

G. MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Muzeum Śląska Opolskiego (sekretariat)
ul. Św. Wojciecha 13, 45-015 Opole

 

H. DODATKOWE INFORMACJE

 • oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane,
 • z Regulaminem Naboru można zapoznać się w siedzibie Muzeum (sekretariat),
 • dodatkowe informacje można uzyskać po numerem telefonu 77 453 66 77 (sekretariat) lub 77 443 17 66 (kadry),
 • zatrudnienie od 1 marca 2020 r.