Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu, którego wartość nie przekracza 130 000 zł bez podatku od towarów i usług (netto) na:Świadczenie bieżących usług prawnych na rzecz Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu


             Opole, dnia 18.05.2021.
(miejscowość, data złożenia wniosku)

 

Zaproszenie do składania ofert
w postępowaniu, którego wartość nie przekracza 130 000 zł bez podatku od towarów i usług (netto)

Świadczenie bieżących usług prawnych na rzecz Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu
(nazwa zamówienia)

 

Rodzaj zamówienia: dostawa / usługa / roboty budowlane*

 1. Zamawiający: Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu, ul. św. Wojciecha 13,
  45-023 Opole.
 2. Opis przedmiotu zamówienia: Świadczenie bieżących usług prawnych na rzecz Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu – szczegóły zamówienia określa wzór umowy.
 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w zał. nr 1 do wzoru umowy
  a) warunki płatności: miesięcznie - ryczałtowo,
  b) termin związania ofertą: 30 dni,
  c) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się tylko Wykonawcy, zaproszeni do składania ofert, którzy zapewnią min. 1 osobę posiadającą uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia i podlegają nadzorowi w zakresie wykonywania zawodu, odpowiedzialności dyscyplinarnej (zawodowej) i obowiązkowemu ubezpieczeniu OC
 4. Kryterium oceny ofert: cena 100% .
 5. Termin wykonania zamówienia: do 12 miesięcy od dnia zwarcia umowy
 6. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych: tak / nie*.
 7. Sposób przygotowania ofert oraz miejsce i termin ich składania:
  Ofertę należy złożyć wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia w formie:
  a) osobiście w siedzibie: Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu, ul. św. Wojciecha 13, 45-023 Opole, od pon.–pt. w godz. 08:00–15;00,
  b) przesłać na adres: Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu, ul. św. Wojciecha 13, 45-023 Opole.
  c) w postaci lub formie elektronicznej (skan dokumentu lub z podpisem kwalifikowalnym) na e-mail: sekretariat@muzeum.opole.pl,
  W nieprzekraczalnym terminie do dnia: 24.05.2021 r.
 8. Szczegółowych informacji w zakresie w/w zamówienia udziela: Barbara Rokosz
 9. Załączniki:
  1) Formularz oferty
  DOCXZałącznik nr 1 - Formularz oferty.docx (15,06KB)
  2) Wzór umowy wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.
  PDFZałącznik nr 2 - Wzór umowy.pdf (271,37KB) - wersja pierwotna
  PDF20.05.2021 zalacznik-nr-2-wzor-umowy modyfikacja.pdf (438,92KB) - wersja aktualna, po modyfikacjach (20.05.2021)

 


Opole, dnia 20.05.2021r.

 

Pytania i odpowiedzi na zadane pytania

 

Nazwa zamówienia: Świadczenie usług prawnych na rzecz Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu.

Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania tj.:

 

§2 1 wzoru umowy: „W przypadku dużej ilości spraw Zleceniobiorca musi zapewnić dostępność min. dwóch radców/adwokatów”

- co Zamawiający rozumie przez „dużą ilość spraw” w tym postanowieniu umownym,

Odpowiedź: „duża ilość spraw” to taką ilość spraw, która przy dobrej organizacji czasu i pracy wiedzy i doświadczenia, jednej osoby, podczas dyżuru u Zamawiającego, nie będzie możliwe do wykonania przez jedną osobę, lub zgłoszony problem będzie złożony.

- czy Zamawiający dopuszcza, aby wykonawca w pierwszej kolejności wykonywał usługi osobiście, a druga zgłoszona osoba była angażowana okazjonalnie, w razie usprawiedliwionej niedostępności wykonawcy osobiście (np. choroba, przeprowadzanie egzaminu w danej godzinie, itp.)

Odpowiedź: Tak.

- ile spraw wymagających uczestnictwa adwokata/radcy prowadzi obecnie Zamawiający,

Odpowiedź: ilość spraw nie określa wielkości i zakresu świadczenia, ponieważ sposób świadczenia uzależniony jest od wiedzy i doświadczenia osoby świadczącej usługę. Sukces świadczenia usług prawnych uzależniony jest od wielu czynników takich jak: wiedza i doświadczenie, terminy i cechy osób świadczących te usługi, organizacja czasu i pracy. Dla jednej osoby temat/problem (sprawa) może być skomplikowany a dla innej osoby łatwy do wykonania i na odwrót. Sprawy w ramach przedmiotowego postępowania nie są sprawami wymagającymi zastępstwa procesowego i tym samym nie są policzalne w sposób miarodajny. Zamawiający oszacował zakres jaki jest mu potrzebny i wystarczający do prowadzenia bieżącej obsługi prawnej na poziomie dwóch dyżurów po 2 godziny w tygodniu.

- ile średnio Zamawiający wykorzystuje godzin świadczenia usług prawnych w miesiącu, w 2021 roku,

Odpowiedź: zgodnie z zamówieniem.

- czy Zamawiający przewiduje, że średnia liczba godzin świadczenia usług prawnych w miesiącu będzie wzrastać w 2021 roku,

Odpowiedź: Zamawiający nie planuje ze swojej strony zwiększenia ilości godzin podczas dyżurów w tygodniu. Zwiększenie pracy Wykonawcy może być spowodowane czynnikami leżącymi po stronie Wykonawcy.

- jakiego typu sprawy (jaka dziedzina prawa) przeważają u Zamawiającego w przedmiocie tego zamówienia, jeśli jakiekolwiek,

Odpowiedź: każdej dziedziny prawa związanego z funkcjonowaniem Zamawiającego będącego jednostką sekta finansów publicznych. Nie da się przewidzieć ani skategoryzować czy zaplanować problemów prawnych, które wystąpią w przyszłości u Zamawiającego opierając się na przeszłości ponieważ np.: pojawienie się problemu z dziedziny kodeksu pracy w 2020, a który został na bieżąco rozpatrzony i wyjaśniony w 20 minut. przez prawnika, ma się nijak do wskazania, że taki sam lub podobny problem pojawi się w kolejnych 12 miesiącach.

 

§2 ust. 2 wzoru umowy: „2.Usługi będę świadczone w siedzibie Wykonawcy oraz w formie dyżuru radcy prawnego w siedzibie Zamawiającego w budynku przy ul. Św. Wojciecha 13 minimum 4godzinny/tydzień w stałych dniach i godzinach tj.: ...................................(podać zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym

- czy Zamawiający dopuszcza, aby dyżur był świadczony przez adwokata, a jeśli nie, dlaczego Zamawiający ogranicza zasadę uczciwej konkurencji poprzez ograniczenie możliwości świadczenia usług prawnych tylko do radców prawnych,

Odpowiedź: sformułowanie „radca prawny”, w tym miejscu umowy, ma charakter nazwy stanowiska i związany jest z zakresem świadczenia. Sfomułowanie przyjęte w umowie, w tym jednym miejscu, nie naruszają zasady uczciwej konkurencji, ponieważ w treści zapytania wskazano że:
(…) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się tylko Wykonawcy, zaproszeni do składania ofert, którzy zapewnią min. 1 osobę posiadającą uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia
i podlegają nadzorowi w zakresie wykonywania zawodu, odpowiedzialności dyscyplinarnej (zawodowej) i obowiązkowemu ubezpieczeniu OC
.
Przedmiotem zamówienia jest „Świadczenie usług prawnych na rzecz Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu”.

Nadto w umowie w § 2 podano sformułowania, o treści:
W przypadku dużej ilości spraw Zleceniobiorca musi zapewnić dostępność min. dwóch radców/adwokatów
„(…) Zleceniobiorca zapewni taką ilość radców prawnych lub adwokatów (…)”
„Zleceniobiorca zapewni ciągłość prowadzenia spraw powierzonych przez Zamawiającego pomiędzy poszczególnymi Radcami/Adwokatami obsługującymi Zamawiającego”

- czy Zamawiający posiada preferencję dnia roboczego (np. wtorek, środa itp.), w którym miałby być świadczony dyżur,

Odpowiedź: będzie to przedmiotem ustaleń z Wykonawcą, z którym będzie zawierana umowa. Zamawiający nie narzuca na tym etapie postępowania dni i godzin dyżurów aby nie ograniczyć konkurencji.
Zamawiający zwraca uwagę, że w umowie widnieje zapis (…) minimum 4 godzinny/tydzień w stałych dniach i godzinach (…) -wyrażenie w dni jest w liczbie mnogiej co oznacza liczbę dni większą niż jeden dzień.

- kiedy Zamawiający dopuszcza zmiany osób wpisanych jako wykonawcy usługi do oferty (również § 12 ust. 1 pkt 4) ?

Odpowiedź: w okolicznościach o których mowa w  § 2 pkt. 5 wzoru umowy.

 

§2 ust. 3 wzoru umowy: „Zamawiający przewiduje wykonywanie usługi (oprócz dyżurów, o których mowa w punkcie 2) poza  siedzibą  Zamawiającego  z  wykorzystaniem  technologii  informatycznych i  komunikacyjnych  (np.  mail,  telefon,  itp.). Zleceniobiorca zobowiązany  jest  zapewnić odpowiednie  środki  rzeczowo-techniczne  w  celu  prawidłowej  realizacji  usługi. Zleceniobiorca zapewni taką ilość radców prawnych lub adwokatów, która zapewni ciągłość świadczenia usług na rzecz Zleceniodawcy”.

- co Zamawiający rozumie przez „taką ilość radców prawnych lub adwokatów, która zapewni ciągłość świadczenia usług na rzecz Zleceniodawcy”,

Odpowiedź: Niezbędną do prawidłowego wykonania umowy w sposób sprawny i rzetelny, bez przeciągania rozwiązań bieżących problemów występujących w Jednostce z sektora finansów publicznych poprzez dobór takich osób, które biegle będą w stanie rozwiązywać wątpliwości natury prawnej oraz zastępowalność tych osób.

- czy Zamawiający zakłada, że może być to więcej niż 2 radców/adwokatów, o których mowa w §2 ust. 1 umowy,

Odpowiedź: Zamawiający założył minimum jakie jest niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia i nie ogranicza Wykonawcom ilości, osób którymi będzie dysponować Wykonawca. Zamawiający ma mieć wiedzę kto po stronie Wykonawcy będzie świadczył usługi co pozostaje do organizacji po stronie Wykonawcy z zapewnieniem ciągłość świadczenia usług na rzecz Zleceniodawcy.

- jeśli Zamawiający zakłada, że może być to więcej niż 2 radców/adwokatów, czy Zamawiający będzie pokrywać koszt zaangażowania dodatkowej osoby/osób, w tym czy Zamawiający proporcjonalnie albo w inny sposób będzie wtedy zwiększać wynagrodzenie wykonawcy, który zapewniać będzie udział większej liczby radców/adwokatów w razie takiej potrzeby Zamawiającego,

Odpowiedź: Wykonawca na podstawie umowy ma zaoferować maksymalne wynagrodzenie w czasie trwania umowy i nie przewiduje się zmiany tej ceny. W opinii Zamawiającego i doświadczenia zakres umowy jest w stanie wykonać jedna osoba, lecz konieczne jest przewidzenie czynnika ludzkiego takiego jak sytuacje losowe, zachorowania, świadczenie opieki nad innymi członkami rodziny, mniejsza koncentracja w danym dniu, urodzenia dzieci, śmierć członków rodziny i wiele innych sytuacji, które mogą spotkać każdą osobę w dniu dyżuru. W celu zapewnienia ciągłości wykonania umowy, bez szkody dla Zamawiającego, realnym do wykonania tego świadczenia jest zapewnienie w gotowości do świadczenia usług min. 2 osób. Większa ilość osób gotowa do świadczenia usług po stronie Wykonawcy nie generuje zwiększenia wynagrodzenia w sytuacji gdy dwie osoby nie świadczą usługi a trzecia je zastępuje.

 

§11 ust. 1 wzoru umowy – co rozumie Zamawiający przez pojęcie „wszelkich działań i czynności, które mogą rodzić podejrzenie stronniczości lub potencjalnego konfliktu interesów” ?

Odpowiedź: takie działania, które mogły by działać na szkodę Zamawiającego.

 

§11 ust. 2 wzoru umowy: „W  trakcie  trwania niniejszej umowy Wykonawca oraz osoby realizujące przedmiot umowy zobowiązują się w szczególności do niepodejmowania żadnych czynności,
w tym doradczych i obsługi prawnej na rzecz podmiotu, który ma status wykonawcy w rozumieniu PZP lub Regulaminu udzielania zamówień, których wartość jest mniejsza niż 130 000 zł bez podatku od towarów i usług (netto) i zamówień wyłączonych z ustawy Pzp oraz realizacji zawartych w wyniku ich rozstrzygnięć umów.

- czy to postanowienie odnosi się do wykonawców ogólnie (jak sugeruje jego literalne brzmienie), czy odnosi się tylko do wykonawców, którzy złożą ofertę Zamawiającemu w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego, gdzie występuje Zamawiający,

Odpowiedź: postanowienie odnosi się do wykonawców w rozumieniu definicji wykonawcy, o której mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych i Regulaminu udzielania zamówień, których wartość jest mniejsza niż 130 000 zł bez podatku od towarów i usług (netto).
Wykonawca – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która oferuje na rynku wykonanie robót budowlanych lub obiektu budowlanego, dostawę produktów lub świadczenie usług lub ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego

 

§11 ust. 3 wzoru umowy: „Wykonawca zobowiązuje się, że w czasie trwania niniejszej umowy w  toku  jakichkolwiek negocjacji handlowych lub czynności w sprawach innych klientów Wykonawcy, zarówno Wykonawca, jego pracownicy oraz osoby przy pomocy których Wykonawca będzie realizował niniejszą umowę, nie będą działać sprzecznie z interesami Zamawiającego”.

-  j.w., czy to postanowienie odnosi się do innych klientów ogólnie (jak sugeruje jego literalne brzmienie), czy odnosi się tylko do klientów którzy będą jednocześnie działać względem Zamawiającego, w szczególności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, gdzie występuje Zamawiający,

Odpowiedź: to postanowienie odnosi się do innych klientów ogólnie, którzy będą jednocześnie działać względem Zamawiającego co będzie sprzecznie z interesami Zamawiającego

 

§11 ust. 4 wzoru umowy: „4.W sytuacji, gdy bez woli i wiedzy Wykonawcy interes Zamawiającego okaże się sprzeczny z interesami innego z klientów Wykonawcy, Wykonawca niezwłocznie powiadomi na piśmie Zamawiającego o takim fakcie, a Zamawiający podejmie stosowne decyzje, co do dalszego postępowania w sprawie. Niniejsze postanowienie ma odpowiednie zastosowanie w przypadkach określonych w ust. 2.”

- mając na uwadze ustawową tajemnicę adwokacką (art. 6 ust. 1 p.o.a.), i fakt że adwokat (odpowiednio radca) obowiązany jest zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z udzielaniem pomocy prawnej, a wobec tego w obliczu faktu że ten zapis umowny jest nieważny jako sprzeczny z ustawą (art. 58§1 k.c.), dlaczego Zamawiający zawarł takie postanowienie we wzorze umowy, i czy usunie je przy zawieraniu umowy,

Odpowiedź: Zacytowany zapis umowy nie wskazuje na konieczność dzielenia się, radcy czy adwokata, z Zamawiającym szczegółami prowadzonych spraw innych klientów. Zapis umowy ma na celu rozwiązania sytuacji dotyczącej Wykonawcy np.: kancelarii, w której jeden z radców/adwokatów świadczy usługi doradztwa prawnego na rzecz Zamawiającego a inny pracownik tej samej kancelarii przyjmie sprawę w toku której wyjdzie, że sprawa ma związek z Zamawiającym i podjęte zostały przez kancelarię działania np.: zastępstwa procesowego w sprawie przeciwko Zamawiającemu. Wykonawca każdorazowo samodzielnie będzie decydował kiedy interes Zamawiającego okaże się sprzeczny z interesami innego z klientów Wykonawcy oraz o treści powiadomienia Zamawiającego.

- czy zamiast postanowienia z §11 ust. 4, Zamawiający zaakceptuje przy zawieraniu umowy postanowienie, że „Wykonawca przy świadczeniu usług na rzecz Zamawiającego musi zachowywać zasady etyki zawodowej” lub podobne, mając na uwadze, że adwokat w ogóle nie mógłby przyjąć sprawy klienta, którego interesy byłyby sprzeczne z interesem Zamawiającego (http://www.nra.pl/admin/wgrane_dokumenty/zal-do-uchwaly-nr-82-2020.pdf, §24 lit. b Kodeksu Etyki Adwokackiej),

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia treści umowy.

 

Umowa ogólnie:

- czy Zamawiający przewiduje w dodatku do wynagrodzenia zwrot uzasadnionych kosztów świadczenia usługi na rzecz wykonawcy (np. koszty dojazdu na dyżur, koszty dojazdu poza dyżurem w razie nagłego wypadku), a jeśli tak, w jakim zakresie i na jakich zasadach,

Odpowiedź: Nie. Wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia określa cena oferty.

- czy w ramach świadczenia usług na podstawie umowy, Zamawiający będzie wymagać podróży służbowych wykonawcy do siedzib innych organów publicznych, a jeśli tak to czy będzie pokrywać koszty takich podróży i w jaki sposób (vide art. 742 i art. 743 k.c.)

Odpowiedź: Nie. Zasadą ma być dyżur wykonywany w siedzibie Zamawiającego.

- czy Zamawiający akceptuje wystawianie faktur VAT w formie elektronicznej z kwalifikowanym certyfikatem elektronicznym zgodnym z Rozporządzeniem nr 910/2014 (eIDAS),

Odpowiedź: Zamawiający zaakceptuje każdą formę wystawienia faktury zgodną z przepisami prawa.

- czy Zamawiający dopuszcza świadczenie usług przez aplikantów adwokackich/radcowskich poza dyżurem w siedzibie Zamawiającego, w zastępstwie wskazanego radcy/adwokata gdy są niedostępni ?

Odpowiedź: tylko w przypadku gdy wykazane osoby do świadczenia usług prawnych spełniają, w chwili wykonywania świadczenia, warunek udziału w postępowaniu tj.: posiadają uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia i podlegają nadzorowi w zakresie wykonywania zawodu, odpowiedzialności dyscyplinarnej (zawodowej) i obowiązkowemu ubezpieczeniu OC i zostali wykazani Zamawiającemu.


Nadto Zamawiający modyfikuje w § 2 wzoru umowy w punkcie 9 odwołanie się do właściwego punktu 8 zgodnie z wzorem umowy po modyfikacji.

20.05.2021 zalacznik-nr-2-wzor-umowy modyfikacja
PDF20.05.2021 zalacznik-nr-2-wzor-umowy modyfikacja.pdf (438,92KB)

 


 

Opole, dnia 20.05.2021r.

 

Pytania i odpowiedzi na zadane pytania

 

Nazwa zamówienia: Świadczenie usług prawnych na rzecz Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu.

Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania tj.:

Pytanie: Jako Kancelaria chcielibyśmy przystąpić do przetargu na obsługę  Muzeum, czy jest możliwość, abyśmy dostali od Państwa zaproszenie  do wzięcia udziału w przetargu jak to opisujecie Państwo w wymaganiach?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przedmiotowe postępowanie nie jest prowadzone przetargiem a zapytaniem ofertowym dla zamówienia, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł netto.

Zaproszeniem do udziału w przedmiotowym postępowaniu jest opublikowane zaproszenia do składania ofert w postępowaniu, którego wartość nie przekracza 130 000 zł bez podatku od towarów i usług (netto) wraz z załącznikami na stronie: http://bip.mso.opole.pl/153/176/zaproszenie-do-skladania-ofert-w-postepowaniu-ktorego-wartosc-nie-przekracza-130-000-zl-bez-podatku-od-towarow-i-uslug-netto-naswiadczenie-biezacych-uslug-prawnych-na-rzecz-muzeum-slaska-opolskiego-w-opolu.html

Zamawiający nie zapraszał w inny sposób żadnych Wykonawców, niż publikacja zaproszenia do składania ofert na stronie jak wyżej. Opublikowane zaproszenie do składania ofert skierowane jest do wszystkich Wykonawców spełniających warunek udziału o którym mowa w punkcie 3 c) zaproszenia.