Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Pracownik gospodarczy

Nabór na wolne stanowisko pracy: pracownik gospodarczy

Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

DANE PODSTAWOWE

1. Nazwa stanowiska pracy:

Pracownik gospodarczy

2. Komórka organizacyjna:

Muzeum Śląska Opolskiego Dział Administracji i Projektów

3. Wymiar etatu:

1 (praca w pełnym wymiarze godzin - pełny etat)

4. Liczba stanowisk pracy:

1

5. Miejsce wykonywania pracy:

Muzeum Śląska Opolskiego oraz w innych obiektach należących do Muzeum.

6. Rodzaj pracy:

5 dni w tygodniu , 8 godzin /h , 40/h tygodniowo

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE

1. Wykształcenie:

podstawowe/ zawodowe/ średnie .

2. Wymagania:

- dokładność
- sumienność i rzetelność w wykonywaniu zadań.
- brak przeciwskazań zdrowotnych do zajmowania oferowanego stanowiska
- niekaralność

3. Doświadczenie:

- mile widziane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku

4. Umiejętności:

- właściwe wywiązywanie się z powierzonych obowiązków terminowość wykonywanej pracy
- umiejętność pracy w zespole
- umiejętność organizacji własnej pracy

 

 

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU

 

1. Zadania główne:

 1. Utrzymywanie ogólnego porządku zewnętrznych ciągów pieszych przy budynkach Muzeum w Opolu, ul. Św. Wojciecha 9 i 13, Krawieckiej 13 (od podwórza) – plac parkingowy, Mały Rynek 7 i 7 a, Ozimska 10, Gminna 3 wraz z odśnieżaniem w okresie zimowym.
 2. Utrzymywanie czystości w pomieszczeniach biurowych oraz sanitarnych, a także na klatkach schodowych i korytarzach w budynku Muzeumw Opolu przy ul. Św. Wojciecha 13.
 3. Utrzymywanie czystości w pomieszczeniach biurowych oraz sanitarnych, a także na klatkach schodowych i korytarzach w budynku Muzeum przy ulicy Mały Rynek 7 i 7a w Opolu ( z wyłączeniem sali wystawowych i sali odczytowej).
 4. Utrzymanie czystości tarasu Muzeum w obiekcie przy ul. Mały Rynek 7 a w Opolu.
 5. Utrzymywania czystości w pomieszczeniach magazynów zbiorów
 6. Mycie okien w pomieszczeniach biurowych i na klatkach schodowych w budynku w Opolu przy ul. Św. Wojciecha 13.
 7. Utrzymywanie czystości w pokoju gościnnym Muzeum w Opolu, ul. Krawiecka 13.
 8. W razie nagłej potrzeby utrzymanie czystości w pozostałych obiektach wystawienniczych Muzeum w Opolu i Górze Św. Anny w ramach zastępstw podczas dłuższej nieobecności pracowników dotychczas zajmujących się tym.
 9. W razie potrzeby udział i wykonywanie wskazanych prac organizacyjno-porządkowych przy przygotowywaniu wystaw i innych przedsięwzięć Muzeum.
 10. W razie konieczności roznoszenie zaproszeń i innych pism muzeum oraz nadawanie pilnych przesyłek pocztowych.
 11. Nadzór nad zabezpieczeniem obiektów Muzeum w Opolu i Górze św. Anny w podstawowe artykuły higieniczne i środki czystości, w tym informowanie przełożonego o potrzebach zakupowych.
 12. W razie potrzeby udział i wykonywanie wskazanych prac organizacyjno-porządkowych przy przygotowywaniu wystaw i innych przedsięwzięć Muzeum.

 

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACOWNIKA

 

1. Zasady odpowiedzialności pracownika na stanowisku:

- służbowa za rzetelne i należyte wykonywanie obowiązków,
- prawna i materialna za skutki wynikające z niedopełnienia obowiązków, za powierzone składniki majątkowe.
 

 

 

SPOSÓB APLIKOWANIA

 

1. Wymagane dokumenty niezbędne :

- list motywacyjny oraz CV podpisane własnoręcznie przez kandydata oraz zawierające podpisane oświadczenie kandydata o treści:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)."

- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia ( potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata)

- Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

- Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

- Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

- Podpisane własnoręcznie : Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz  Klauzula informacyjna dla kandydata/ki do pracy  w Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu według obowiązującego wzoru (DOCKwestionariusz kandydata do pracy.doc (54,50KB))

2. Dokumenty dodatkowe :

- Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach przydatnych na oferowanym stanowisku potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata.

3. Termin, do którego należy składać dokumenty:

- Dokumenty aplikacyjne można składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie
Muzeum Śląska Opolskiego ul. Św. Wojciecha 13 45-023 Opole do dnia 25 czerwca 2021 r. godz.  15.00, 
lub przesłać pocztą na wskazany  adres z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko pracownik gospodarczy.

- Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Muzeum Śląska Opolskiego po terminie, nie będą rozpatrywane (decyduje data faktycznego wpływu do Muzeum).

- Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami

- Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Muzeum Śląska Opolskiego