Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na wolne stanowisko pracy: opiekun ekspozycji-przewodnik

Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

DANE PODSTAWOWE

1. Nazwa stanowiska pracy:

opiekun ekspozycji-przewodnik.

2. Komórka organizacyjna:

Muzeum Śląska Opolskiego - Dział Edukacji Muzealnej.

3. Wymiar etatu:

1 (praca w pełnym wymiarze godzin - pełny etat)

4. Liczba stanowisk pracy:

1

5. Miejsce wykonywania pracy:

Muzeum Śląska Opolskiego ul. Św. Wojciecha 13 45-023 Opole

6. Rodzaj pracy:

praca wg harmonogramu (dotyczy także wyznaczonych sobót, niedziel i świąt, poniedziałki - wolne).

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE

1. Wykształcenie:

średnie lub wyższe.

2. Wymagania:

- komunikatywność,
- umiejętność nawiązywania kontaktów,
- otwartość,
- dyspozycyjność,
- poprawne mówienie po polsku,
- samodzielność,
- sumienność i rzetelność w wykonywaniu zadań.

3. Doświadczenie:

- doświadczenie zawodowe poza instytucjami kultury przy wykonywaniu podobnych czynności: niewymagane,
- doświadczenie zawodowe w instytucjach kultury, w tym na pokrewnych stanowiskach: niewymagane.

4. Umiejętności:

- umiejętność ładnego wypowiadania się w sposób przystępny dla słuchaczy
- umiejętność pracy w zespole
- umiejętność organizacji własnej pracy
- mile widziane zainteresowanie historią i posiadanie wiedzy o wystawach stałych w Muzeum Śląska Opolskiego.

 

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU

 

1. Zadania główne:

- oprowadzanie po wystawach stałych i czasowych grup zwiedzających w j. polskim,
- komunikatywność, otwartość w kontaktach ze zwiedzającymi,
- nadzorowanie i kontrolowanie ruchu zwiedzających, przestrzeganie harmonogramu pracy (praca dotyczy także wyznaczonych sobót i niedziel),
- zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa ekspozycji na wystawie.

2. Zadania pomocnicze:

- utrzymanie ładu i porządku w powierzonej sali ekspozycyjnej, a w szczególności: odkurzanie i czyszczenie podłóg, stolarki drzwiowej, okiennej i sprzętu wystawienniczego, odkurzanie odkrytych eksponatów.

3. Zadania okresowe:

- udział w pakowaniu, przemieszczaniu zabytków oraz sprzętu
- udział w montażu i demontażu wystaw.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACOWNIKA

 

1. Zasady odpowiedzialności pracownika na stanowisku:

- służbowa za rzetelne i należyte wykonywanie obowiązków,
- prawna i materialna za skutki wynikające z niedopełnienia obowiązków, za powierzone składniki majątkowe.

 

SPOSÓB APLIKOWANIA

 

1. Wymagane dokumenty niezbędne :

- list motywacyjny oraz CV podpisane własnoręcznie przez kandydata oraz zawierające podpisane oświadczenie kandydata o treści:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).",
- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia ( potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata)
- Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
- Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
- Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
DOCXZałącznik 2. Oświadczenie o nie byciu prawomocnie skazanym.docx (12,22KB)
- Podpisane własnoręcznie: Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz  Klauzula informacyjna dla kandydata/ki do pracy w Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu według obowiązującego wzoru (załącznik nr 1.)
DOCKwestionariusz osobowy - osoba ubiegająca się o pracę z RODO.doc (39,00KB)

2. Dokumenty dodatkowe :

- Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach przydatnych na oferowanym stanowisku potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata.

3. Termin, do którego należy składać dokumenty:

- Dokumenty aplikacyjne można składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Muzeum Śląska Opolskiego ul. Św. Wojciecha 13, 45-023 Opole do dnia 20 sierpnia 2021 r. godz.  15.00,  lub przesłać pocztą na wskazany  adres z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko opiekun ekspozycji - przewodnik”
- Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Muzeum Śląska Opolskiego po terminie, nie będą rozpatrywane (decyduje data faktycznego wpływu do Muzeum).
- Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami
- Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Muzeum Śląska Opolskiego
- Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 77 44 31 761 osoba upoważniona do kontaktu: Izabela Jasińka