Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na wolne stanowisko pracy: Konserwator

Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

DANE PODSTAWOWE

1. Nazwa stanowiska pracy:

Konserwator

2. Komórka organizacyjna:

Muzeum Śląska Opolskiego – Pracownia Konserwacji Zabytków

3. Wymiar etatu:

1 (praca w pełnym wymiarze godzin - pełny etat)

4. Liczba stanowisk pracy:

1

5. Miejsce wykonywania pracy:

Muzeum Śląska Opolskiego ul. Św. Wojciecha 13 45-023 Opole

6. Rodzaj pracy:

praca od poniedziałku do piątku

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE

1. Wykształcenie:

wyższe/ wyższe kierunkowe

2. Wymagania:

- Wymagany profil (specjalność) Studia archeologiczne, w tym specjalizacja z zakresu konserwacji ruchomych zabytków archeologicznych
- Obligatoryjne uprawnienia do konserwacji ruchomych zabytków archeologicznych

3. Doświadczenie:

- doświadczenia zawodowe poza instytucjami kultury przy wykonywaniu podobnych czynności:
przy konserwacji ruchomych zabytków archeologicznych        
- doświadczenie w pracy w instytucjach kultury, w tym na pokrewnych stanowiskach:
przy konserwacji ruchomych zabytków archeologicznych

4. Umiejętności:

- Znajomość problematyki konserwacji prewencyjnej w odniesieniu do ruchomych zabytków archeologicznych
- Wiedza i umiejętność postępowania na stanowisku archeologicznym z ruchomymi zabytkami archeologicznymi, w zależności od materiału z którego zostały wykonane
-  Znajomość zagadnień związanych z problematyką organizacji muzealnych magazynów archeologicznych

 

C. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU

1. Zadania główne

- prowadzenie pełnego zakresu prac konserwatorskich przy ruchomych zabytkach archeologicznych
- opracowywanie kart programów i konserwacji zgodnie z przyjętymi standardami

2. Zadania pomocnicze

- udział w pozyskiwaniu grantów na konserwację zabytków archeologicznych i zakup sprzętu dla Pracowni Konserwacji Zabytków w MŚO
- zakup niezbędnych materiałów do konserwacji zabytków archeologicznych
- nadzór nad pakowaniem zabytków archeologicznych w razie transportu

3. Zadania okresowe

- prowadzenie analiz stanu zachowania ruchomych zabytków archeologicznych – profilaktyka konserwatorska
- kwalifikowanie ruchomych zabytków  archeologicznych do konserwacji
- sporządzanie ocen konserwatorskich ruchomych zabytków archeologicznych w przypadku planowanego ich użyczenia
- kontrola warunków przechowywania i eksponowania zabytków archeologicznych

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACOWNIKA

 

1. Zasady odpowiedzialności pracownika na stanowisku:

- służbowa za rzetelne i należyte wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów regulaminu pracy innych dotyczących stanowiska pracy,
- prawna i materialna za skutki wynikające z niedopełnienia obowiązków albo przekroczenia swoich uprawnień służbowych,
- za jakość i terminowość wykonywanej pracy na zajmowanym stanowisku,
- za ścisłe przestrzeganie tajemnicy państwowej, służbowej i gospodarczej w zakresie działalności na swoim stanowisku pracy
- za powierzone składniki majątkowe

 

SPOSÓB APLIKOWANIA

1. Wymagane dokumenty niezbędne :

- list motywacyjny oraz CV podpisane własnoręcznie przez kandydata oraz zawierające podpisane oświadczenie kandydata o treści:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).",
- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia ( potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata)
- Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
- Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
- Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
DOCXZałącznik 2. Oświadczenie o nie byciu prawomocnie skazanym.docx (12,22KB)
- Podpisane własnoręcznie: Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz  Klauzula informacyjna dla kandydata/ki do pracy w Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu według obowiązującego wzoru (załącznik nr 1.)
DOCKwestionariusz osobowy - osoba ubiegająca się o pracę z RODO.doc (39,00KB)

2. Dokumenty dodatkowe :

- Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach przydatnych na oferowanym stanowisku potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata.

3. Termin, do którego należy składać dokumenty:

- Dokumenty aplikacyjne można składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Muzeum Śląska Opolskiego ul. Św. Wojciecha 13, 45-023 Opole do dnia 20 sierpnia 2021 r. godz.  15.00,  lub przesłać pocztą na wskazany  adres z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko konserwator”
- Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Muzeum Śląska Opolskiego po terminie, nie będą rozpatrywane (decyduje data faktycznego wpływu do Muzeum).
- Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami
- Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Muzeum Śląska Opolskiego
- Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 77 44 31 763 osoba upoważniona do kontaktu: Beata Wewiórka