Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Asystent muzealny w Dziale Archeologicznym

Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

DANE PODSTAWOWE

1. Nazwa stanowiska pracy:

Asystent muzealny

2. Komórka organizacyjna:

Muzeum Śląska Opolskiego - Dział Archeologiczny

3. Wymiar etatu:

1 (praca w pełnym wymiarze godzin - pełny etat)

4. Liczba stanowisk pracy:

1

5. Miejsce wykonywania pracy:

Muzeum Śląska Opolskiego ul. Św. Wojciecha 13 45-023 Opole

6. Rodzaj pracy:

praca w systemie jednozmianowym

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE

1. Wykształcenie:

wyższe kierunkowe  - archeologia (jednolite lub dwustopniowe w zakresie archeologii)

2. Wymagania:

- komunikatywność,
- umiejętność nawiązywania kontaktów,
- otwartość,
- dyspozycyjność,
- samodzielność,
- sumienność i rzetelność w wykonywaniu zadań.

3. Doświadczenie:

- Znajomość metodyki prowadzenia badań archeologicznych,
- Znajomość języka obcego – j. niemiecki (w stopniu co najmniej dobrym),
- Praktyczna umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office.

4. Wymagania dodatkowe:

- Posiadanie uprawnień do prowadzenia badań archeologicznych,
- Znajomość programów graficznych,
- Znajomość języka czeskiego lub angielskiego (w stopniu co najmniej  podstawowym).

 

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU

 

1. Ogólny zakres obowiązków:

- Pozyskiwanie zbiorów zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym MŚO, w tym udział w archeologicznych badaniach terenowych,
- Nadzór merytoryczny i opieka nad zbiorami,
- Katalogowanie i opracowywanie zbiorów,
- Przygotowywanie i publikowanie wyników badań,
- Udział w konferencjach i projektach  badawczych,
- Przygotowywanie scenariuszy wystaw i ich realizacja,
- Udział w prowadzonej przez muzeum działalności upowszechnieniowej, edukacyjnej i promocyjnej.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACOWNIKA

 

1. Zasady odpowiedzialności pracownika na stanowisku:

- służbowa za rzetelne i należyte wykonywanie obowiązków,
- prawna i materialna za skutki wynikające z niedopełnienia obowiązków, za powierzone składniki majątkowe.

 

SPOSÓB APLIKOWANIA

 

1. Wymagane dokumenty niezbędne :

- list motywacyjny oraz CV podpisane własnoręcznie przez kandydata oraz zawierające podpisane oświadczenie kandydata o treści:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).",
- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia ( potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata)
- Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
- Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
- Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
DOCXZałącznik 2. Oświadczenie o nie byciu prawomocnie skazanym.docx (12,22KB)
- Podpisane własnoręcznie: Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz  Klauzula informacyjna dla kandydata/ki do pracy w Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu według obowiązującego wzoru (załącznik nr 1.)
DOCKwestionariusz osobowy - osoba ubiegająca się o pracę z RODO.doc (39,00KB)

2. Dokumenty dodatkowe :

- Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach przydatnych na oferowanym stanowisku potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata.

3. Termin, do którego należy składać dokumenty:

- Dokumenty aplikacyjne można składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Muzeum Śląska Opolskiego ul. Św. Wojciecha 13, 45-023 Opole od dnia 22.11.2021 r. do dnia 03.12.2021 r. godz.  15.00lub przesłać pocztą na wskazany  adres z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko asystenta muzealnego w Dziale Archeologii”
- Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Muzeum Śląska Opolskiego po terminie, nie będą rozpatrywane (decyduje data faktycznego wpływu do Muzeum).
- Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami
- Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Muzeum Śląska Opolskiego
- Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 77 44 31 758 osoba upoważniona do kontaktu: Ewa Matuszczyk Rychlik