Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Specjalista ds. klasyfikacji i ewidencji środków trwałych w Dziale Administracyjnym i Projektów

Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: specjalista ds. klasyfikacji i ewidencji środków trwałych w Dziale Administracyjnym i Projektów

 

DANE PODSTAWOWE

 

1. Nazwa stanowiska pracy:

Specjalista ds. klasyfikacji i ewidencji środków trwałych

2. Komórka organizacyjna:

Muzeum Śląska Opolskiego - Dział Administracji i Projektów

3. Wymiar etatu:

1 (praca w pełnym wymiarze godzin - pełny etat)

4. Liczba stanowisk pracy:

1

5. Miejsce wykonywania pracy:

Muzeum Śląska Opolskiego ul. Św. Wojciecha 13 45-023 Opole

6Rodzaj pracy:

praca w systemie jednozmianowym

7. Planowana wysokość wynagrodzenia zasadniczego:

3 700,00 zł brutto

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE

1. Wykształcenie:

Minimum zawodowe, średnie; preferowane: administracyjne, rachunkowość.

2. Wymagania:

- komunikatywność,
- umiejętność nawiązywania kontaktów,
- otwartość,
- sumienność i rzetelność w wykonywaniu zadań,
- zdolności organizacyjne,
- umiejętność planowania i organizacji,
- odpowiedzialność - dyscyplina wewnętrzna.

3. Doświadczenie:

Preferowane doświadczenie w pracy (w tym na umowach cywilnoprawnych) w obszarze administracji publicznej.

4. Wymagania dodatkowe:

Znajomość zasad klasyfikacji i ewidencji środków trwałych, w tym Krajowego Standardu Rachunkowości nr 11 „Środki Trwałe”.

 

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU

 

1. Ogólny zakres obowiązków:

1) Prowadzenie spraw administracyjnych związanych ze stanem składników majątkowych pionu administracyjnego Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu (dalej: Muzeum),
2) Bieżąca analiza zapisów ksiąg rachunkowych ze stanem rzeczywistym środków trwałych,
3) Prowadzenie dokumentacji administracyjnej środków trwałych pionu administracyjnego, w tym tworzenie dokumentacji nabycia i likwidacji środków trwałych,
4) Prowadzenie spraw związanych z wypożyczaniem środków trwałych pionu administracyjnego Muzeum podmiotom zewnętrznym.
5) Dokonywanie wyceny i klasyfikacji środków trwałych pionu administracyjnego Muzeum, w tym w ramach planowanych i realizowanych inwestycji.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACOWNIKA

 

1. Zasady odpowiedzialności pracownika na stanowisku:

- służbowa za rzetelne i należyte wykonywanie obowiązków,
- prawna i materialna za skutki wynikające z niedopełnienia obowiązków, za powierzone składniki majątkowe.

 

SPOSÓB APLIKOWANIA

 

1. Wymagane dokumenty niezbędne :

- list motywacyjny oraz CV podpisane własnoręcznie przez kandydata oraz zawierające podpisane oświadczenie kandydata o treści:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).",

- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia (potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata),
- Podpisane własnoręcznie: Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz  Klauzula informacyjna dla kandydata/ki do pracy w Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu według obowiązującego wzoru (załącznik nr 1.)
DOCZałącznik 1. Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o pracę.doc (36,50KB)
- Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
- Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
- Oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
DOCXZałącznik 2. Oświadczenie o nie byciu prawomocnie skazanym.docx (12,22KB)

 

2. Dokumenty dodatkowe :

- Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach przydatnych na oferowanym stanowisku (potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata).

3. Termin, do którego należy składać dokumenty:

- Dokumenty aplikacyjne można składać od dnia 02.02.2022 r. do dnia 14.02.2022 r. do godz. 15.30 w zamkniętej kopercie: bezpośrednio w sekretariacie Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu, ul. św. Wojciecha 13, 45-023 Opole, lub przesłać pocztą na wskazany wyżej adres z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko referenta/specjalisty ds. klasyfikacji i ewidencji środków trwałych”.
- Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Muzeum Śląska Opolskiego po terminie, nie będą rozpatrywane (decyduje data faktycznego wpływu do Muzeum).
- Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami.
- Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Muzeum Śląska Opolskiego.
- Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
77 443 17 66 osoba upoważniona do kontaktu: Ewa Kozłowska – Starszy specjalista ds. kadrowo-płacowych-  w sprawach proceduralnych lub
77 443 17 59 osoba upoważniona do kontaktu: dr Joanna Ojdana – Zastępca Dyrektora Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu – w sprawach dotyczących wymagań kwalifikacyjnych i zakresu zadań na stanowisku specjalisty ds. administracji i projektów.