Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Referent ds. obsługi sekretariatu

Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

DANE PODSTAWOWE

1. Nazwa stanowiska pracy:

Referent ds. obsługi sekretariatu

2. Komórka organizacyjna:

Muzeum Śląska Opolskiego – samodzielne stanowisko.

3. Wymiar etatu:        

1  (praca w pełnym wymiarze godzin - pełny etat)

4. Liczba stanowisk pracy:            

1

5. Miejsce wykonywania pracy:

Muzeum Śląska Opolskiego ul. Św. Wojciecha 13, 45-023 Opole

6. Rodzaj pracy:

praca w systemie jednozmianowym.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE

1. Wykształcenie:

 • Wykształcenie średnie lub wyższe, mile widziane o profilu administracyjnym

2. Wymagania:

 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office;
 • znajomość podstawowych procedur kancelaryjno-biurowych;
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych itp.;

3. Wymagania dodatkowe:

 • biegła znajomość języka polskiego jako obcego (dotyczy cudzoziemców);
 • znajomość języka obcego w stopniu komunikatywnym.

4. Doświadczenie mile widziane:

 • w pracy związanej z działalnością kulturalną, preferowane na stanowisku związanym z bezpośrednią pracą z interesantami;
 • w obszarze działania lub współpracy ze środowiskiem organizacji pozarządowych i/lub placówek oświatowych.

5. Umiejętności:

 • sumienność i rzetelność w wykonywaniu zadań;
 • zdolności organizacyjne;
 • umiejętność planowania i organizacji;
 • odpowiedzialność - dyscyplina wewnętrzna;
 • umiejętność pracy w zespole.                                                                                                              

6. Ogólny zakres obowiązków:

 • zapewnienie bieżącej obsługi kancelaryjno-organizacyjnej sekretariatu Muzeum,
 • nadzór nad obiegiem dokumentów w sekretariacie Muzeum, w tym prowadzenie wewnętrznych rejestrów obowiązujących w Muzeum tj. rejestr zarządzeń, umów itp.,
 • zarządzanie kalendarzem oraz przygotowywanie i prowadzenie bieżącej korespondencji dyrektora i zastępcy dyrektora (Dyrekcji) Muzeum,
 • zarządzanie korespondencją przychodzącą i wychodzącą,
 • przygotowywanie dokumentów do podpisu, w tym sprawdzanie ich kompletności i zgodności z wewnętrznymi procedurami,
 • rejestrowanie spraw realizowanych przez Muzeum zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
 • udzielanie informacji w zakresie wykonywanych obowiązków w celu zapewnienia rzetelnego informowania interesantów,
 • przygotowywanie prezentacji, sporządzanie zestawień oraz raportów na polecenie przełożonych,
 • porządkowanie, kopiowanie, skanowanie i archiwizacja bieżących dokumentów sekretariatu i Dyrekcji,
 • organizacja i koordynacja spotkań Dyrekcji, w tym: zapraszanie i obsługa gości,przygotowywanie sali oraz niezbędnych materiałów,
 • obsługa organizacyjna podróży służbowych dyrektora, zastępcy dyrektora oraz pracowników Muzeum,
 • pośredniczenie w wewnętrznych i zewnętrznych kontaktach interesantów z Dyrekcją Muzeum,
 • pomoc Dyrekcji w opracowywaniu zestawień dotyczących sprawozdawczości i planowania w Muzeum oraz kontroli zarządczej,
 • czuwanie nad terminową realizacją spraw prowadzonych przez Dyrekcję, w tym w szczególności dot. sprawozdawczości oraz właściwy przepływ informacji pomiędzy Dyrekcją a pracownikami czy interesantami,
 • porządkowanie i archiwizacja dokumentacji sekretariatu i Dyrekcji celem przekazania do Archiwum Zakładowego,

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACOWNIKA

 

1. Zasady odpowiedzialności pracownika na stanowisku:

 • służbowa za rzetelne i należyte wykonywanie obowiązków;
 • prawna i materialna za skutki wynikające z niedopełnienia obowiązków, za powierzone składniki majątkowe.

 

SPOSÓB APLIKOWANIA

 

 1. Wymagane dokumenty niezbędne :
 • list motywacyjny oraz CV podpisane własnoręcznie przez kandydata oraz zawierające podpisane oświadczenie kandydata o treści:


"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).";

 

 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i zdobyte kwalifikacje zawodowe oraz kserokopie świadectw pracy;
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub państwa członkowskiego UE;
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • podpisane własnoręcznie: Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz  Klauzula informacyjna dla kandydata/ki do pracy w Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu według obowiązującego wzoru (załącznik nr 1.) DOCkwestionariusz-osobowy-osoba-ubiegajaca-sie-o-prace-z-rodo-2023.doc (34,00KB)
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, Załącznik nr 2 - Oświadczenie o nie byciu prawomocnie skazanym.docx.

2. Dokumenty dodatkowe :

 • Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach przydatnych na oferowanym stanowisku.

3. Termin, do którego należy składać dokumenty:

 • Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Muzeum Śląska Opolskiego ul. Św. Wojciecha 13, 45-023 Opole do dnia 29 czerwca 2023r. godz.  15.30,  lub przesłać pocztą na wskazany wyżej adres z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Referent ds. obsługi sekretariatu”.
 • Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Muzeum Śląska Opolskiego po terminie, nie będą rozpatrywane (decyduje data faktycznego wpływu do Muzeum).
 • Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami.
 • Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Muzeum Śląska Opolskiego.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 77 443 17 66 osoba upoważniona do kontaktu: Ewa Kozłowska – Starszy specjalista ds. kadr w sprawach proceduralnych lub 77 443 17 72 osoba upoważniona do kontaktu: Pani Joanna Ojdana– z-ca dyrektora MŚO – w sprawach dotyczących wymagań kwalifikacyjnych i zakresu zadań.