Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Regulamin udzielania zamówień publicznych, wyłączonych zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych spod jej rygorów, tj. zamówień, których wartość szacunkowa nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro w skali roku budżetowego.

ZARZĄDZENIE NR 9/2020
DYREKTORA MUZEUM ŚLĄSKA OPOLSKIEGO W OPOLU
z dnia 02 marca 2020 r.


w sprawie: Regulamin udzielania zamówień publicznych, wyłączonych zgodnie
z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych spod jej rygorów, tj. zamówień, których wartość szacunkowa nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro w skali roku budżetowego 

 1. W związku z wdrożeniem zaleceń pokontrolnych Biura Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego UMWO (wystąpienie pokontrolne z 27.11.2014 r., znak sprawy: BKT-1711.24.2014), a także zmianami organizacyjnymi w Muzeum oraz w celu zapewnienia sprawności i przejrzystości udzielania zamówień publicznych wyłączonych zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych spod jej rygorów, tj. zamówień, których wartość szacunkowa nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro w skali roku budżetowego dokonuje się zmiany treści ww. regulaminu w zakresie:

a) opisu dopuszczalnego sposobu dokumentowania wpływu ofert do Muzeum,
b) zapisu o obowiązku rzetelnego prowadzenia i dokumentowania postępowania przez wnioskodawcę,
c) zapisu o konieczności dokonywania przez wnioskodawcę opisu przedmiotu zamówienia w konsultacji z osobą odpowiedzialną w Muzeum za zamówienia publiczne,
d) wskazania dopuszczanych kryteriów oceny ofert, w tym odnoszących się do przedmiotu zamówienia,
e) wskazania sposobu zaciągania zobowiązań w odniesieniu do zamówień poniżej i powyżej 15 000 zł netto.

 1. Ujednolicony tekst ww. regulaminu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 2. Traci moc Zarządzenie Dyrektora Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu nr 7/2015 z dnia 06 maja 2015 r.
 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PDFZarządzenie nr 9 2020.pdf (399,01KB)


Załącznik nr 1
do Zarządzenia Dyrektora
Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu nr 9/2020 z 02.03.2020 r.

 

 

Regulamin udzielania zamówień publicznych, wyłączonych zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych spod jej rygorów, tj. zamówień, których wartość szacunkowa nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro w skali roku budżetowego

Zastosowane rozwiązania organizacyjne i procedury wynikają z :

 • przepisów zawartych w art. 44 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tekst jedn.: Dz.  U.  z  2019  r. poz. 869.z późn. zm.), zwanej dalej: ustawą o finansach publicznych;
 • przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019  r.  poz. 1943 z późn. zm.), zwanej dalej: ustawą Prawo zamówień publicznych;
 • przepisów ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn.: Dz. U. z  2019  r. poz. 115 z późn. zm.);
 • przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 80);
 • aktów wykonawczych wydanych na podstawie wyżej wymienionych ustaw;
 • regulaminów i innych przepisów wewnętrznych regulujących organizację i funkcjonowanie Muzeum.

 

§ 1
Słownik pojęć

 1. Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:
  1) dostawa – nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, najmu, dzierżawy oraz leasingu,
  2) dyrektor Muzeum – dyrektor Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu,
  3) Muzeum –  Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu,
  4) najkorzystniejsza oferta – oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego, albo oferta z najniższa ceną, a w przypadku zamówień publicznych w zakresie działalności twórczej lub naukowej, których przedmiotu nie można z góry opisać w sposób jednoznaczny i wyczerpujący – oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego,
  5) osoba upoważniona – osoba, która na mocy udzielonego na podstawie odrębnych regulacji upoważnienia/pełnomocnictwa, otrzymała stosowne uprawnienia,
  6) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego – postępowanie wszczynane w drodze publicznego ogłoszenia o zamówieniu lub przesłania zaproszenia do składania ofert albo przesłania zaproszenia do negocjacji w celu dokonania wyboru oferty wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego, lub wynegocjowania postanowień takiej umowy,
  7) regulamin – niniejszy Regulamin udzielania zamówień publicznych wyłączonych zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych spod jej rygorów, tj. zamówień, których wartość szacunkowa nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro w skali roku budżetowego,
  8) roboty budowlane – wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 poz. 695, z późn. zm.), a także realizację obiektu budowlanego w rozumieniu Prawa budowlanego, za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego,
  9) usługa – wszelkie świadczenia wykonawcy na rzecz zamawiającego na podstawie odpłatnej umowy zawieranej między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem nie są dostawy oraz roboty budowlane,
  10) ustawa Prawo zamówień publicznych – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019  r.  poz. 1943 z późn. zm.),
  11) wartość szacunkowa zamówienia – całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez wnioskodawcę z należytą starannością, zgodnie z przepisami niniejszego regulaminu,
  12) wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro – składany przez wnioskodawcę wniosek o rozpoczęcie postępowania w celu udzielenia zamówienia publicznego na dostawy, usługi  lub roboty budowlane o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro – według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu,
  13) wnioskodawca – występujący o realizację danego zamówienia pracownik Muzeum, odpowiedzialny za jego realizację,
  14) wykonawca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego,
  15) zamawiający – Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu,
  16) zamówienia publiczne – umowy odpłatne zawierane między zamawiającym, a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane,

 

§ 2
Zakres stosowania

 1. Przepisy niniejszego regulaminu mają zastosowanie tylko do udzielanych przez Muzeum   zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane (zwane dalej również: zamówieniami) finansowanych ze środków publicznych lub przy ich współudziale, w tym również ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, wyłączonych zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych spod jej rygorów, tj. zamówień, których wartość szacunkowa nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro w skali roku budżetowego*.
 2. Regulamin nie obowiązuje w przypadku zakupu zbiorów muzealnych.
 3. Ilekroć w niniejszym regulaminie podaje się jakiekolwiek wartości kwotowe, należy przez nie rozumieć kwoty netto.

*z uwzględnieniem wytycznych kwalifikowalności wydatków w ramach konkretnych funduszy 

 

§ 3
Postanowienia ogólne

 1. Zamawiającym jest Muzeum, jako jednostka sektora finansów publicznych posiadająca osobowość prawną reprezentowana przez dyrektora.
 2. Zamówień publicznych udziela się wykonawcom wybranym zgodnie z przepisami niniejszego regulaminu.
 3. Podstawę do podjęcia działań związanych z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego stanowi Plan finansowo-rzeczowy Muzeum na dany rok budżetowy.
 4. Postępowanie należy przygotować i przeprowadzić w sposób zapewniający zachowanie zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców oraz przejrzystości.
 5. Czynności w ramach postępowania wykonują wyłącznie osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm.
 6. Postępowanie jest jawne. Zamawiający może ograniczyć dostęp do informacji związanych z postępowaniem tylko wówczas, gdy przepisy ustaw szczególnych tak stanowią.
 7. Obowiązkiem wnioskodawcy jest dopilnowanie, by zamówienie publiczne było zrealizowane zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, tj. w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów oraz w sposób umożliwiający terminową realizację zadań, i w wysokości oraz terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
 8. Postępowanie prowadzi się w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w niniejszym regulaminie oraz ustawie Prawo zamówień publicznych.

 

§ 4

Ustalanie wartości zamówienia publicznego, wyłączonego zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych spod jej rygorów, tj. o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro

 1. Udzielenie zamówienia publicznego, wyłączonego zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy  Prawo zamówień publicznych spod jej rygorów, winno być poprzedzone oszacowaniem wartości zamówienia publicznego w oparciu o określony przez Prezesa Rady Ministrów, w drodze rozporządzenia, aktualny na dzień wszczęcia procedury średni kurs złotego w stosunku do euro, stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień.
 2. Zakazuje się dzielenia zamówienia oraz zaniżania jego wartości w celu uniknięcia stosowania przepisów niniejszego regulaminu lub ustawy Prawo zamówień publicznych.
 3. Podstawą określenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez wnioskodawcę z należytą starannością.
 4. Podstawą obliczenia wartości zamówienia na dostawy jest wartość rynkowa rzeczy, praw lub innych dóbr będących przedmiotem dostawy.
 5. Podstawą obliczenia wartości zamówienia na usługi jest wartość rynkowa świadczeń objętych zamówieniem.
 6. Podstawą obliczenia wartości na roboty budowlane jest kosztorys inwestorski albo planowany koszt robót budowlanych. Jeżeli przedmiotem zamówienia publicznego, oprócz wykonania robót budowlanych, jest też ich zaprojektowanie, to wartość zamówienia publicznego ustala się na podstawie planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych. Przy obliczaniu wartości zamówienia publicznego na roboty budowlane uwzględnia się także wartość dostaw związanych z wykonywaniem robót budowlanych oddanych przez zamawiającego do dyspozycji wykonawcy.
 7. Jeżeli nie można obliczyć wartości zamówienia na podstawie realiów rynkowych wnioskodawca może swój szacunek oprzeć na aktualnie powszechnie stosowanych katalogach, cennikach, taryfikatorach itp.
 8. Podstawą obliczenia wartości zamówienia na usługi lub dostawy powtarzające się okresowo, jest zgodnie z wyborem wnioskodawcy:
  1) łączna wartość zamówień tego samego rodzaju, udzielonych w terminie poprzednich 12 miesięcy lub poprzednim roku budżetowym, z uwzględnieniem zmian ilościowych zamawianych dostaw lub usług oraz prognozowanego na dany rok średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem,
  2) łączna wartość zamówień tego samego rodzaju, których zamawiający zamierza udzielić w terminie 12 miesięcy następujących po pierwszej usłudze lub dostawie.
 9. Wybór podstawy ustalenia wartości zamówienia na usługi lub dostawy powtarzające się okresowo nie może być dokonany w celu uniknięcia stosowania przepisów niniejszego regulaminu lub ustawy Prawo zamówień publicznych.
 10. W przypadku wspólnego prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez kilku wnioskodawców, wartością zamówienia jest wartość całego zamówienia wspólnego.
 11. Jeżeli dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych, wartością zamówienia jest łączna wartość poszczególnych części zamówienia.
 12. Ustalenia wartości zamówienia dokonuje się nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi, oraz nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty budowlane.
 13.  Jeżeli po ustaleniu wartości zamówienia nastąpiła zmiana okoliczności mających wpływ na dokonane ustalenie, wnioskodawca przed wszczęciem postępowania dokonuje zmiany wartości zamówienia.
 14. W przypadku, gdy ustalenie wartości zamówienia publicznego z należytą starannością na podstawie przepisów niniejszego regulaminu nie jest możliwe, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów art. 32–35 tejże ustawy.

 

§ 5

Procedura wszczęcia i udzielenia zamówienia publicznego, wyłączonego zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych spod jej rygorów, tj. o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro

 1. Do udzielenia zamówienia do 30 000 euro stosuje się tryb wyboru ofert.
 2. Procedurę udzielenia zamówienia, o którym mowa w ust. 1 rozpoczyna sporządzony przez wnioskodawcę Wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
  1) we wniosku, o którym mowa w ust. 2, wnioskodawca m. in. w konsultacji z osobą odpowiedzialną w Muzeum za zamówienia publiczne, dokonuje opisu przedmiotu zamówienia (wskazując rodzaj zamówienia oraz opisując go w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą cech technicznych i jakościowych), uzasadnia celowość jego udzielenia oraz podaje jego wartość szacunkową wyrażoną w złotych oraz proponowany termin jego realizacji;
  2) następnie wnioskodawca przekazuje wniosek do osoby odpowiedzialnej za zamówienia publiczne w Muzeum, która m. in. dokonuje przeliczenia oszacowanej przez wnioskodawcę wartości zamówienia na kwotę wyrażoną w euro, uwzględniając aktualnie obowiązujące w tym zakresie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, a także proponuje tryb udzielenia zamówienia i kryteria wyboru oferty;
  3) wnioskodawca po uzyskaniu na wniosku opinii głównego księgowego o dostępności środków finansowych oraz zgody dyrektora Muzeum na realizację zamówienia przystępuje do wykonania zamówienia na podstawie procedury określonej poniżej;
  4) brak zgody dyrektora Muzeum na wszczęcie danego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powoduje zaniechanie realizacji całości zamówienia lub jego części (w przypadku dzielenia zamówienia na części).
 3. Tryb o którym mowa w ust. 1 polega na zaproszeniu przez wnioskodawcę (można w tym celu wykorzystać wzór zaproszenia stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu) do składania ofert co najmniej trzech wykonawców świadczących dostawy, usługi lub roboty budowlane, będące przedmiotem zamówienia, co zapewni konkurencję oraz wybór najkorzystniejszej oferty.
  1) termin składania ofert wskazany w zaproszeniu nie może być krótszy niż trzy dni licząc od daty skierowania zaproszenia do potencjalnych wykonawców;
  2) zaproszenie do składania ofert może być skierowane do wykonawców m.in. poprzez dostarczenie osobiste, telefoniczne, rozesłanie pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną, faksem lub poprzez portal internetowy (wszelką dokumentację w tym zakresie należy wówczas wydrukować i przechowywać wraz z całą dokumentacją dotyczącą danego zamówienia);
  3) wykonawcy zaproszeni do składania ofert składają je w formie i terminie określonych w zaproszeniu, przy czym terminowe złożenie oferty potwierdza się pisemnie na ofercie w przypadku ofert składanych osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej, a w przypadku ofert przesyłanych w formie elektronicznej lub faksem potwierdzeniem jest stosowny wydruk ze skrzynki pocztowej lub faksu, wskazanych w zaproszeniu. Dopuszcza się możliwość złożenia oferty ustnie (w przypadku, jeżeli zostało to wskazane w zaproszeniu) tylko i wyłącznie do zamówień  na usługi i dostawy. W przypadku, gdy pomimo skierowania zaproszenia do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, wpłynie tylko jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu uznaje się zasadę konkurencyjności za spełnioną;
  4) oferta podlega odrzuceniu jeżeli:
  a) jest niezgodna z zaproszeniem do składania ofert,
  b) została złożona po upływie wyznaczonego w zaproszeniu terminu,
  c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
  d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
  e) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
  5) na podstawie otrzymanych ofert wnioskodawca wybiera wykonawcę, który zaoferował najkorzystniejsze warunki realizacji zamówienia, zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w zaproszeniu. Kryteriami oceny ofert są cena lub cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, w szczególności jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, aspekty środowiskowe, społeczne, innowacyjne, serwis, termin wykonania zamówienia, koszty eksploatacji. Kryteria oceny ofert nie mogą dotyczyć właściwości wykonawcy, w szczególności jego wiarygodność ekonomicznej, technicznej lub finansowej.
  6) dopuszcza się negocjowanie cen i pozostałych parametrów oferty z wykonawcą, który zaoferował najkorzystniejsze warunki realizacji zamówienia szczególnie w przypadku, kiedy oferowana cena przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie danego zamówienia, a zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.
 4. Po dokonaniu czynności, o których mowa w ust. 3 wnioskodawca sporządza notatkę dotyczącą przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro w trybie wyboru ofert, której wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu, rekomendując danego wykonawcę do udzielenia zamówienia.
 5. Zamawiający udziela zamówienia wykonawcy, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę.
 6. Zamówienia  udziela się, po uzyskaniu, przynajmniej ustnej, akceptacji dyrektora Muzeum na jego realizację (przy czym w przypadku jej braku należy zaniechać realizacji zamówienia):
  a) ustnie do kwoty 15 000 zł na usługi, dostawy, roboty budowlane,
  b) pisemnie od kwoty 15 000 zł na usługi, dostawy, roboty budowlane,
  c) w przypadku, kiedy zamówienia udziela się wykonawcy będącemu osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej, każdorazowo konieczne jest zawarcie z nim pisemnej umowy określającej przedmiot zamówienia i warunki płatności.
 7. Zamawiający może udzielić zamówienia z pominięciem procedur przewidzianych w §5 ust.1-5 jeżeli:
  1) wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwoty 15 000 zł, pod warunkiem, że jego udzielenie nie prowadzi do podziału zamówienia w celu uniknięcia stosowania przepisów niniejszego regulaminu lub ustawy Prawo zamówień publicznych,
  2) ze względu na szczególny charakter i rodzaj zamówienia uzasadnione jest udzielenie go konkretnemu wykonawcy,
  3) zamówienie może być świadczone tylko przez jednego wykonawcę,
  4) zamówienie udzielane jest w zakresie działalności twórczej lub artystycznej,
  5) ze względu na wyjątkową sytuację, nie wynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych w niniejszym regulaminie,
  6) przeprowadzone postępowanie w myśl zapisów § 5 ust. 1–4 nie zostało zakończone udzieleniem zamówienia.
 8. W celu udzielenia zamówienia z pominięciem procedur przewidzianych w niniejszym paragrafie, ze względu na okoliczności wymienione w ust. 7 pkt. 2–6 wymagane jest uzyskanie przez wnioskodawcę pisemnej zgody dyrektora Muzeum. Ponadto, jeśli to możliwe, należy przeprowadzić negocjacje z wykonawcą w celu uzyskania jak najlepszych warunków zamówienia.
 9. Wnioskodawca zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania osobie odpowiedzialnej za zamówienia publiczne w Muzeum informacji o udzielanych w ciągu roku budżetowego zamówień do kwoty 30 000 euro, celem odnotowania w programie Rodzajowa Ewidencja Wydatków.
 10. Faktury, rachunki lub inne dopuszczone odrębnymi przepisami dokumenty księgowe, wystawione przez wykonawcę, do zamówień określonych w niniejszym regulaminie sprawdza się pod względem merytorycznym oraz zamieszcza się na nich pieczęć informującą, że w stosunku do nich nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt. 8).
 11. Wnioskodawca zobowiązany jest do rzetelnego prowadzenia i dokumentowania  postępowania oraz przekazania całej dokumentacji dotyczącej przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro do Działu Administracyjnego i Projektów Muzeum lub pozostawienia ww. dokumentacji w swoim dziale (zgodnie z decyzją kierownica działu), celem przechowywania jej w sposób gwarantujący nienaruszalność przez okres minimum 4 lat, licząc od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.

 

§ 6
Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkie komórki organizacyjne Muzeum.
 2. Za przestrzeganie niniejszego regulaminu przez poszczególne komórki organizacyjne Muzeum oraz zapoznanie z jego  postanowieniami podległych pracowników odpowiedzialny jest przede wszystkim dyrektor Muzeum, a także inne osoby w zakresie, w  jakim powierzono im czynności w danym postępowaniu.
 3. Spory interpretacyjne w zakresie treści niniejszego regulaminu rozstrzyga dyrektor Muzeum.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, akty wykonawcze do ww. ustawy, Kodeks cywilny oraz inne przepisy obowiązującego prawa.
 5. Integralną część niniejszego regulaminu stanowią załączniki:
  Załącznik nr 1 - Wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 30.000 euro
  Załącznik nr 2 - Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro wraz z załącznikami
  Załącznik nr 3 - Notatka dotycząca przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego poniżej 30.000 euro w trybie wyboru ofert


Załącznik nr 1
do Regulaminu udzielania zamówień publicznych, wyłączonych zgodnie z art. 4 pkt 8
ustawy Prawo zamówień publicznych spod jej rygorów, tj. zamówień, których wartość
szacunkowa nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro w skali roku budżetowego

                       

Znak sprawy: …………………..….………..
                           Opole, dnia ………………………………
                                                                     (miejscowość, data złożenia wniosku)


Wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
poniżej 300 00 euro na ……………………………………………………………

Przedmiot zamówienia

 1. Rodzaj zamówienia (zaznaczyć odpowiednio): □ dostawa, □ usługa, □ roboty budowlane.
 2. Opis zamówienia: ……………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………….

Wartość szacunkowa zamówienia

 1. Szacunkową wartość zamówienia, określoną z należytą starannością, ustalono w dniu ………………... , na podstawie: ………………………………………………. .
 2. Osoba/osoby* dokonujące ustalenia wartości zamówienia: ………………………..
 3. Szacunkowa wartość zamówienia:
              netto -                                                  ……………. zł
              stawka podatku VAT ….. -                     ……………. zł
              brutto -                                                 ……………. zł
 4. Proponowany termin realizacji zamówienia: ………………...  r.

........................................
(podpis wnioskodawcy)         

Opinia pracownika odpowiedzialnego za zamówienia publiczne w Muzeum

Szacunkowa wartość zamówienia (wszystkich części) w euro wynosi:
      netto -                                                  ………………… euro             
      stawka podatku VAT 23% -                   ………………… euro
      brutto -                                                  ………………… euro 

wg kursu 4,2693 zł zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.12.2019 r.
w sprawie średniego kursu złotego w  stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2453).
 

                                                                                                ........................................
(podpis pracownika odpowiedzialnego
za zamówienia publiczne w Muzeum)

Opinia głównego księgowego

 1. Potwierdzam / nie potwierdzam* zabezpieczenie na realizację powyższego zamówienia kwoty w wysokości ……………….. zł brutto.
   

                                                                                                   ........................................
(podpis głównego księgowego)

Opinia dyrektora Muzeum

 1. Wyrażam / nie wyrażam zgody na wszczęcie postępowania.

   

                                                                                                    ........................................
(podpis dyrektora Muzeum)

 

* niepotrzebne skreślić


 

 Załącznik nr 2
do Regulaminu udzielania zamówień publicznych, wyłączonych zgodnie z art. 4 pkt 8
ustawy Prawo zamówień publicznych spod jej rygorów, tj. zamówień, których wartość
szacunkowa nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro w skali roku budżetowego

Znak sprawy: …………………..….………..
                           Opole, dnia ………………………………
                                                                     (miejscowość, data złożenia wniosku)

 

Zaproszenie do składania ofert
w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro
na ……………………………………………………………………………………….

(przedmiot zamówienia)

Rodzaj zamówienia: dostawa / usługa / roboty budowlane*

 1. Zamawiający: Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu, ul. św. Wojciecha 13,
  45-023 Opole.
 2. Opis przedmiotu zamówienia:
  ………………………………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………………………
  a) okres gwarancji: ……………………….. * *,
  b) warunki płatności: ………………………….,
  c) termin związania ofertą: ………………………,
  d) inne szczegółowe wymagania Zamawiającego: ………………………………….
 3. Kryterium oceny ofert: ………………. .
 4. Termin wykonania zamówienia: ………………………………..
 5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych: tak / nie*.
 6. Sposób przygotowania ofert oraz miejsce i termin ich składania:
  Ofertę należy złożyć
  a) osobiście w siedzibie: Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu, ul. św. Wojciecha 13, 45-023 Opole**.
  b) przesłać na adres: Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu, ul. św. Wojciecha 13, 45-023 Opole**.
  c) faksem pod numer: 77 44 31 778
  d) w wersji elektronicznej (skan dokumentu) a e-mail: **,
  e) telefonicznie w formie ustnej**.
  W nieprzekraczalnym terminie do dnia: ………………………………. r.
 7. Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty:
  a) ……………………………………
  b) ……………………………………
 8. Szczegółowych informacji w zakresie w/w zamówienia udziela: ……………………………………………………………………………….

 

                                                                                                    ........................................
(podpis dyrektora Muzeum lub wnioskodawcy)

          * niepotrzebne skreślić
          * * jeśli nie dotyczy wykreślićZałącznik nr 1
Do Zapytania ofertowego w postępowaniu o wartości
nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro

 

Znak sprawy: ……………...............……..….………..
                         .........................................., dnia ……………………
                                                                     (miejscowość, data złożenia wniosku)                

………………….......................……….                                       
              (pieczątka wykonawcy) 

 

Formularz oferty

 

Odpowiadając na skierowane do nas zaproszenie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego, realizowanego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019  r.  poz. 1943 z późn. zm.), a dotyczącego:

 

……………………………………………………………..............................………………………………………..
(przedmiot zamówienia)


Składam ofertę następującej treści:

1.* Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zaproszeniem do składania ofert i wymogami opisu przedmiotu zamówienia na kwotę w wysokości:
netto: ………………………. zł (słownie:…………………………………..……..……………………)
VAT: …………………….… zł (słownie:……………………………………...……………………….)
brutto:…………………….…zł (słownie: ………………………………………….………………...…)

2. Oświadczam, że zamówienie zrealizuję w całości w terminie do …………………………….. (wskazać zgodnie z zaproszeniem do składania ofert).

3. Udzielam gwarancji jakości i rękojmi na okres: ……………………………………………**
(wskazać zgodnie z zaproszeniem do składania ofert).

4. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

5. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zaproszeniu do składania ofert.

 

 

................…………………………..
(podpis i pieczątka wykonawcy)   

 

   

*część ta może podlegać modyfikacji, w zależności od potrzeb wynikających ze specyfiki przedmiotu zamówienia oraz potrzeb Zamawiającego w tym zakresie.
**jeśli nie dotyczy, wykreślić        Załącznik nr 3
do Regulaminu udzielania zamówień publicznych, wyłączonych zgodnie z art. 4 pkt 8
ustawy Prawo zamówień publicznych spod jej rygorów, tj. zamówień, których wartość
szacunkowa nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro w skali roku budżetowego

        
Znak sprawy: ……………...............……..….………..
                         .........................................., dnia ……………………
                                                                     (miejscowość, data złożenia wniosku)     

 

Notatka
dotycząca przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego
poniżej 30 000 euro w trybie wyboru ofert

Rodzaj zamówienia: dostawa/usługa/robota budowlana*

 

 1. Przedmiot zamówienia: ……………………………………………………………………………………...…
 2. Termin realizacji zamówienia ……………………………………..................…………………...…………
 3. W dniu/dniach* ………………. zaproszenie do składania ofert zostało skierowane do następujących wykonawców, poprzez …………………………………………………...........................................................................……..
  (wskazać zgodnie z § 5 ust. 3 pkt. 2  Regulaminu udzielania zamówień publicznych, wyłączonych zgodnie z art. 4 pkt  8 ustawy Prawo zamówień publicznych spod jej rygorów, tj. zamówień, których wartość szacunkowa nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro w skali roku budżetowego)
  1)……………………………………………………………………………………
  2)……………………………………………………………………………………
  3) ……………………………………………………………………………………
 4. Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia .............., złożono następujące oferty:
 

Nazwa i adres Wykonawcy

Oferowana cena w PLN

Inne kryteria (wskazać)

Uwagi

netto

VAT

Brutto

 1.  

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 1. Wybrano wykonawcę nr ……………………………………………………………………
 2. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: ………………………………………………

 

................…………………………..
(podpis wykonawcy)   

 

Zatwierdzam/nie zatwierdzam* do realizacji:

................…………………………..
(podpis dyrektora Muzeum)   W załączeniu: *

1) Wniosek o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro,
2) Zaproszenie do składania ofert z załącznikami,
3) Oferta nr 1,
4) Oferta nr 2,
5) Oferta nr 3.

* niepotrzebne skreślić

 


ZAŁĄCZNIKI:
OpenOffice / PDF / Word

ODTZałącznik nr 1 - Wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 30.000 euro.odt (18,09KB)
PDFZałącznik nr 1 - Wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 30.000 euro.pdf (242,34KB)
DOCZałącznik nr 1 - Wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 30.000 euro.doc (45,50KB)

ODTZałącznik nr 2 - Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro.odt (20,41KB)
PDFZałącznik nr 2 - Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro.pdf (80,87KB)
DOCZałącznik nr 2 - Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro.doc (39,50KB)

ODTZałącznik nr 1 do zaproszenia do składania ofert - Formularz oferty.odt (16,84KB)
PDFZałącznik nr 1 do zaproszenia do składania ofert - Formularz oferty.pdf (234,20KB)
DOCZałącznik nr 1 do zaproszenia do składania ofert - Formularz oferty.doc (37,00KB)

ODTZałącznik nr 3 - Notatka dotycząca przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego poniżej 30.000 euro w trybie wyboru ofert.odt (18,65KB)
PDFZałącznik nr 3 - Notatka dotycząca przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego poniżej 30.000 euro w trybie wyboru ofert.pdf (243,81KB)
DOCZałącznik nr 3 - Notatka dotycząca przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego poniżej 30.000 euro w trybie wyboru ofert.doc (53,00KB)