Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - Zapytanie ofertowe w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na na dostawę kompletu ścianek ekspozycyjnych do prezentacji wystawy objazdowej wraz z akcesoriami i montażem

Bioróżnorodność - logo z znazwa projektu - KOL.jpeg

Bioróżnorodność - góra - KOL.jpeg

 

                                                                                                               Opole, 19.09.2016 r.

 

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

 

Dotyczy: Zapytanie ofertowe w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na dostawę kompletu ścianek ekspozycyjnych do prezentacji wystawy objazdowej wraz z akcesoriami i montażem.

Znak sprawy: MŚO/MAD/2921/11/2016

 

            Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu prowadząc postępowanie, o którym mowa wyżej zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –  Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) oraz Regulaminem udzielania zamówień publicznych, wyłączonych zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych spod jej rygorów, tj. zamówień, których wartość szacunkowa nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro w skali roku budżetowego, wprowadzonym Zarządzeniem Dyrektora Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu nr 7/2015 z 6 maja 2015 r., Zarządzeniem Dyrektora Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu nr 12/2015 z 28.08.2015 r. w sprawie: Udzielania zamówień publicznych, realizowanych w ramach projektu partnerskiego pn. „Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności w województwie opolskim”, a także aktualnymi, na dzień wszczęcia postępowania, Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020 informuje, że:
1) z udziału w postępowaniu na podstawie zapisów część VI pkt. 5 oraz część X pkt. 14 przedmiotowego zapytania ofertowego wykluczono jednego Wykonawcę, tj. Display Expo Sp. j., ul. Miśnieńska 31A, 64–100 Leszno, a złożona przez niego oferta została odrzucona.
Uzasadnienie: Wykonawca nie spełnia określonego w zapytaniu ofertowym warunku udziału w postępowaniu dot. posiadania wiedzy i doświadczenia.
2) do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 13.09.2016 r. do godziny 08:30. Wpłynęło 6 oferty, nie podlegających odrzuceniu. Uzyskały one następującą punktację na podstawie przyjętych kryteriów tj.: cena – 60 %, okres gwarancji – 20%, termin wykonania zamówienia – 20%.

 

Lp.

Dane Wykonawcy/ów

Data wpływu oferty

Cena oferty brutto

Okres gwarancji

Termin wykonania zamówienia

Liczba pkt. wg kryterium cena

Liczba pkt. wg kryterium okres gwarancji

Liczba pkt. wg kryterium termin realizacji zamówienia

Łączna liczba pkt. wg trzech kryteriów

1

Betty’s Home Kamil Malujda,

ul. Racjonalizatorów 10,
61–453 Poznań,

NIP: 783-159-90-26,
REGON:360285015

13.09.
2016 r.,

godz.
7:30

26.445,00

36
m-cy

20 dni 

58,41 pkt

15 pkt

2 pkt

75,41 pkt

 

2

Grafis Marek Krajewski,

ul. Orląt Lwowskich 32/3,
45–371 Opole,

NIP: 754-146-63-28,
REGON:532342421

12.09.
2016 r.

32.595,00

36
m-cy

14 dni 

47,39 pkt

15 pkt

2,86 pkt

65,25 pkt

3

Omega system A.H.U. Omega Cz.L. Polakowscy

ul. Pszczelnicza 14,

41–100 Siemianowice Śląskie

NIP: 954-10-03-026
REGON:270525160

09.09.
2016 r.

25.743,90 zł

48
m-cy

2 dni

60 pkt

20 pkt

20 pkt

100 pkt

4

EXTEND VISON Sp. z o.o.

ul. Kamienna 43,

31–403 Kraków

NIP: 945-15-15-490

REGON:351152198

12.09.
2016 r.

53.259,00 zł

24
m-ce

14 dni

29 pkt

10 pkt

2,86 pkt

41,86 pkt

5

IDP INTERSIGN Marek Józefiak, ul. M. Skłodowskiej-Curie 6, 90–505 Łódź,  NIP: 727-002-17-83,

REGON:470769587

12.09.
2016 r.

 

33.579,00 zł

24
m-ce

25 dni

46 pkt

10 pkt

1,6 pkt

57,60 pkt

6

AIKON POZNAŃ Sp. z o. o., ul. Międzyborska 27A, 60–162 Poznań,

NIP: 783-169-34-98, REGON:302266684

12.09.
2016 r.

37.749,68 zł

48
m-cy

25 dni

40,92 pkt

20 pkt

1,6 pkt

62,52 pkt

 

 

W związku z powyższym nie zachodzi przesłanka unieważnienia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o której mowa w części XIV pkt. 2 zapytania ofertowego;
3) po upływie terminu składania ofert wpłynęły 2 oferty, które zgodnie z częścią X, pkt. 3 zapytania ofertowego nie były rozpatrywane i zostały zwrócone Wykonawcom.
4) jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 3 złożoną przez firmę Omega system A.H.U. Omega Cz. L. Polakowscy, NIP: 954-10-03-026, REGON: 270525160, ul. Pszczelnicza 14,41–100 Siemianowice Śląskie.
Cena brutto wybranej oferty wynosi: 25.743,90 zł i nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Złożona oferta uzyskała w ostatecznej ocenie 100 pkt. Jest tym samym najkorzystniejsza wg kryteriów podanych w zapytaniu ofertowym tj. cena 60%, okres gwarancji 20%, termin wykonania zamówienia 20% oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega odrzuceniu. W związku z powyższym zaproponowano podpisanie umowy na realizację zamówienia z ww. Wykonawcą.

5)  umowa z ww. Wykonawcą zostanie zawarta z uwzględnieniem warunków określonych w zapytaniu ofertowym w terminie do 7 dni licząc od dnia upublicznienia niniejszej informacji.

 

 

Bioróżnorodność - dół - KOL.jpeg