Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - Zapytanie ofertowe w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na: druk materiałów do wystaw, komiksu oraz materiałów promocyjnych.

Bioróżnorodność - logo z znazwa projektu - KOL.jpeg

Bioróżnorodność - góra - KOL.jpeg

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

 

Dotyczy: Zapytanie ofertowe w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro druk materiałów do wystaw, komiksu oraz materiałów promocyjnych.

Znak sprawy: MŚO/MAD/2921/15/2016

 

            Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu prowadząc postępowanie, o którym mowa wyżej zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –  Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) oraz Regulaminem udzielania zamówień publicznych, wyłączonych zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych spod jej rygorów, tj. zamówień, których wartość szacunkowa nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro w skali roku budżetowego, wprowadzonym Zarządzeniem Dyrektora Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu nr 7/2015 z 6 maja 2015 r., Zarządzeniem Dyrektora Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu nr 12/2015 z 28.08.2015 r. w sprawie: Udzielania zamówień publicznych, realizowanych w ramach projektu partnerskiego pn. „Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności w województwie opolskim”, a także aktualnymi, na dzień wszczęcia postępowania, Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020 informuje, że :

1) z udziału w postępowaniu na podstawie zapisów część VI pkt. 5 i 6 oraz część X pkt. 14 przedmiotowego zapytania ofertowego nie wykluczono żadnego Wykonawcy oraz nie odrzucono żadnej oferty.
2) do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 30.11.2016 r. do godziny 08:30.
Wpłynęły 4 oferty, nie podlegających odrzuceniu.
Uzyskały one następującą punktację na podstawie przyjętych kryteriów tj.:
cena – 60 %, okres gwarancji – 20%, termin wykonania zamówienia – 20%.

 

Lp.

Dane Wykonawcy/ów

Data wpływu oferty

Cena oferty brutto

Okres gwarancji

Termin wykonania zamówienia

Liczba pkt. wg kryterium cena

Liczba pkt. wg kryterium okres gwarancji

Liczba pkt. wg kryterium termin realizacji zamówienia

Łączna liczba pkt. wg trzech kryteriów

1

Zakład poligraficzny
SINDRUK 
ul. Obr. Stalingradu 66 
45-656 Opole

NIP:754-136-91-28, REGON:531201173

30.11.
2016 r., godz. 08:10

63.960,00

24 miesiące

7 dni 

60,00 pkt

20,00 pkt

8,57 pkt

88,57 pkt

 

2

DRUKARNIA "SADY"
Zenon Gil
os. Sady
47-303 Krapkowice

NIP: 756-000-41-61
REGON: 004533450

28.11. 2016 r.

76.419,90

24 miesiące

6 dni 

50,22 pkt

20,00 pkt

10,00 pkt

80,22 pkt

3

ZAPOL Sobczyk
Spółka Jawna
al. Piastów 42
 71-062 Szczecin
NIP: 852-05-09-412
REGON: 810061291

29.11.

2016 r.

92.686,20 zł

24 miesiące

3 dni

41,40 pkt

20,00 pkt

20,00 pkt

81,40 pkt

4

OFICYNA DRUKARSKA
Jacek Chmielewski 
ul. Sokołowska 12a 
01-142 Warszawa
NIP:527-010-23-80,
REGON: 012518466

29.11.

2016 r.

 

85.563,72 zł

24 miesiące

7 dni

44,85 pkt

20,00 pkt

8,57 pkt

73,42 pkt

 

 

W związku z powyższym nie zachodzi przesłanka unieważnienia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o której mowa w części XIV pkt. 2 zapytania ofertowego;
3) jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1 złożoną przez firmę Zakład poligraficzny SINDRUK, ul. Obr. Stalingradu 66, 45-656 Opole, NIP: 754-136-91-28, REGON:531201173.
4) Cena brutto wybranej oferty wynosi: 63.960,00zł i nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Złożona oferta uzyskała w ostatecznej ocenie
88,57 pkt. Jest tym samym najkorzystniejsza wg kryteriów podanych w zapytaniu ofertowym tj. cena 60%, okres gwarancji 20%, termin wykonania zamówienia 20% oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega odrzuceniu. W związku z powyższym zaproponowano podpisanie umowy na realizację zamówienia z ww. Wykonawcą.

5)  umowa z ww. Wykonawcą zostanie zawarta z uwzględnieniem warunków określonych w zapytaniu ofertowym w terminie do 7 dni licząc od dnia upublicznienia niniejszej informacji.

 

 

 

Bioróżnorodność - dół - KOL.jpeg