Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - Zapytanie ofertowe w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowar-tości kwoty 30 000 euro na digitalizację zabytków ze zbiorów Jana Cybisa.

światło na sztukę - A.jpeg

 

Znak sprawy: MOŚ/MAD/2921/7/2017

                                                                                                   Opole, 31.07.2017 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Dotyczy: Zapytanie ofertowe w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na digitalizację zabytków ze zbiorów Jana Cybisa.

 

            Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu prowadząc postępowanie, o którym mowa wyżej zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –  Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) oraz Regulaminem udzielania zamówień publicznych, wyłączonych zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych spod jej rygorów, tj. zamówień, których wartość szacunkowa nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro w skali roku budżetowego, wprowadzonym Zarządzeniem Dyrektora Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu nr 7/2015 z 6 maja 2015 r., Zarządzeniem Dyrektora Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu nr 12/2017 z 10.07.2017 r. w sprawie: kwalifikowania wydatków bieżących i majątkowych w ramach projektu pn. „Światło na sztukę – ochrona i rozwój infrastruktury obiektów Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu oraz Teatru im. Jana Kochanowskiego celem poprawienia odbioru i zwiększenia dostępności oferty kulturalnej” realizowanego w ramach RPO WO 2014-2020: Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie: 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura, zwanego dalej projektem, oraz wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektu pn. „Światło na sztukę – ochrona i rozwój infrastruktury obiektów Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu oraz Teatru im. Jana Kochanowskiego celem poprawienia odbioru i zwiększenia dostępności oferty kulturalnej” realizowanego w ramach RPO WO 2014-2020: Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie: 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura, a także zgodnie z aktualnymi, na dzień wszczęcia postępowania, Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020 informuje, że:

1)  z udziału w postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy na podstawie zapisów część VI pkt. 5 i 6 przedmiotowego zapytania ofertowego;

2) do upływu terminu składania ofert, tj. 26.07.2017 r. do godz. 8:00 wpłynęły 3 oferty, nie podlegające odrzuceniu. Uzyskały ona następującą punktację na podstawie przyjętych kryteriów tj.: cena – 60 %, okres gwarancji – 20%, jakość – 20%.

 

Lp.

Dane Wykonawcy/ów

Data wpływu oferty

Cena oferty brutto

Okres gwarancji

Termin wykonania zamówienia

Liczba pkt. wg kryterium cena

Liczba pkt. wg kryterium okres gwarancji

Liczba pkt. wg kryterium jakość

Łączna liczba pkt. wg trzech kryteriów

1

Zigniew Kańczukowski,

ul. Waryńskiego 1/3, 51–68 Wrocław, NIP:

898-177-83-86

26.07.
2017 r.

godz.

7:30

9.850,00 PLN

48 m-cy

do 15.09.2017 r. 

58,48 pkt

20,00 pkt

20,00 pkt

98,48 pkt

2

SCANNING 3D,

Ul. Kolbego 76,

64–115 Święciechowa, NIP: 697-187-44-72, REGON: 411549009

25.07. 2017 r.

9.741,60

PLN

48 m-cy

do 15.09.2017 r. 

59,13 pkt

20,00 pkt

20,00 pkt

99,13 pkt

3

Arkadiusz Podstawka,ul. Osobowicka 23/1,

51–110 Wrocław

25.07. 2017 r.

9.600,00

PLN

48 m-cy

do 15.09.2017 r. 

60,00 pkt

20,00 pkt

20,00 pkt

100,00 pkt

 

 

W związku z powyższym nie zachodzi przesłanka unieważnienia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o której mowa w części XIV pkt. 2 zapytania ofertowego;

3)  jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 3 złożoną przez Arkadiusz Podstawka, ul. Osobowicka 23/1. Cena brutto wybranej oferty wynosi: 9.600,00 zł i nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Złożona oferta uzyskała w ostatecznej ocenie 100,00 pkt. Jest tym samym najkorzystniejsza wg kryteriów podanych w zapytaniu ofertowym tj. cena 60%, okres gwarancji 20%, jakość  20% oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega odrzuceniu. W związku z powyższym zaproponowano podpisanie umowy na realizację zamówienia z ww. Wykonawcą.

4)  umowa z ww. Wykonawcą zostanie zawarta z uwzględnieniem warunków określonych w zapytaniu ofertowym w terminie do 7 dni licząc od dnia upublicznienia niniejszej informacji.

 

 

światło na sztukę - KOL.jpeg