Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ, Dotyczy: PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE

logotypy-UE.jpeg      

     Znak sprawy: MOŚ/MAD/293/1/2017

                                                                                                   Opole, 05.12.2017 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Dotyczy:

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE
przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) na zadanie „Remont i przebudowa budynku Galerii Muzeum Śląska Opolskiego przy ul. Ozimskiej 10 w Opolu oraz przebudowa piwnicy z historyczną studnią przy ul. Św. Wojciecha 13 w Opolu”

 

 

            Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu prowadząc postępowanie, o którym mowa wyżej w oparciu o art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) informuje, że do upływu terminu składania ofert, tj. 01.12.2017 r., do godz. 12:00 wpłynęła jedna oferta, nie podlegająca odrzuceniu. Uzyskała ona następującą punktację na podstawie przyjętych kryteriów tj.: cena – 60 %, okres gwarancji – 40%

 

Lp.

Dane Wykonawcy/ów

Data wpływu oferty

Cena brutto oferty w zł

Okres gwarancji

Liczba pkt. wg kryterium cena

Liczba pkt. wg kryte-rium okres gwarancji

Łączna liczba pkt. wg trzech kryteriów

1

Konsorcjum:

Galeria Artystyczna Kamińscy
Artysta Plastyk Anna Kamińska,
45-054 Opole,
ul. Grunwaldzka 13/lok. 2,
NIP: 754-174-92-27;

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych
mgr inż. Igor Charandziuk,
47-320 Gogolin,
ul. Urocza 14,
NIP: 755-176-67-07

01.12.
2017 r.

 

1.101.105,00

36 m-cy

60,00 pkt

40,00 pkt

100,00 pkt

 

 

Z postępowania nie zostali wykluczeni żadni Wykonawcy, ani żadne oferty nie zostały odrzucone. W związku z powyższym nie zachodzi przesłanka unieważnienia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

            Oferta ww. Wykonawców spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega odrzuceniu, a Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu. Oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 100 pkt. w wyniku oceny ofert przeprowadzonej na podstawie kryteriów określonych w niniejszym postępowaniu i nie przekracza kwoty jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację ww. zamówienia.

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1) lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych, umowa z Wykonawcami, których oferta została wybrana jako najkorzystniejsza tj. konsorcjum: Galeria Artystyczna Kamińscy Artysta Plastyk Anna Kamińska, 45-054 Opole, ul. Grunwaldzka 13/lok. 2, NIP: 754-174-92-27 oraz Przedsiębiorstwo Usług Technicznych mgr inż. Igor Charandziuk, 47-320 Gogolin, ul. Urocza 14, NIP: 755-176-67-07 może zostać zawarta w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.

 

 


Tytuł Projektu: Światło na sztukę – ochrona i rozwój infrastruktury obiektów Muzeum Śląska Opolskiego oraz Teatru im. Jana Kochanowskiego celem poprawienia odbioru i zwiększenia dostępności opolskiej oferty kulturalnej.

Nr Umowy: RPOP.05.03.01-16-0030/16-00

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020;

Oś priorytetowa 05Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.3.Dziedzictwo kulturowe i kultura