Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - Dotyczy: Zapytanie ofertowe w postępowaniu o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na Digitalizację zabytków ze zbiorów Jana Cybisa

logotypy-UE.jpeg

            Znak sprawy: MAD.26.5.2018
Opole, 09.04.2018 r.

 

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Dotyczy: Zapytanie ofertowe w postępowaniu o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na Digitalizację zabytków ze zbiorów Jana Cybisa

 

            Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu prowadząc postępowanie, o którym mowa wyżej zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –  Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) oraz Regulaminem udzielania zamówień publicznych, wyłączonych zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych spod jej rygorów, tj. zamówień, których wartość szacunkowa nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro w skali roku budżetowego, wprowadzonym Zarządzeniem Dyrektora Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu nr 7/2015 z 6 maja 2015 r., Zarządzeniem Dyrektora Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu nr 12/2017 z 10.07.2017 r. w sprawie: kwalifikowania wydatków bieżących i majątkowych w ramach projektu pn. „Światło na sztukę – ochrona i rozwój infrastruktury obiektów Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu oraz Teatru im. Jana Kochanowskiego celem poprawienia odbioru i zwiększenia dostępności oferty kulturalnej” realizowanego w ramach RPO WO 2014-2020: Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie: 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura, zwanego dalej projektem, oraz wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektu pn. „Światło na sztukę – ochrona i rozwój infrastruktury obiektów Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu oraz Teatru im. Jana Kochanowskiego celem poprawienia odbioru i zwiększenia dostępności oferty kulturalnej” realizowanego w ramach RPO WO 2014-2020: Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie: 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura, a także zgodnie z aktualnymi, na dzień wszczęcia postępowania, Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020 informuje, że:

1) do upływu terminu składania ofert, tj. 30.03.2018 r. wpłynęły trzy oferty, nie podlegająca odrzuceniu. Uzyskały one następującą punktację na podstawie przyjętych kryteriów tj.: cena – 70 %, termin realizacji – 30%

a) dla pierwszej części zamówienia:

 

Lp.

Dane Wykonawcy/ów

Data wpływu oferty

Cena brutto oferty w zł dla pierwszej części zamówienia

Termin wykonania pierwszej części zamówienia

Okres gwarancji dla pierwszej części zamówienia

Liczba pkt. wg kryterium cena

Liczba pkt. wg kryterium termin realizacji zamówienia

Łączna liczba pkt. wg obu kryteriów

1

Arkadiusz Podstawka, ul. Osobowicka 23/1, 51-110 Wrocław

27.03.

2018 r.

 

5.200,00

14 dni od dnia otrzymania zlecenia do realizacji

12 miesięcy

70,00 pkt

25,71 pkt

95,71 pkt

2

Skanery Niewiarygodne Sp. z o.o., ul. Brazylijska 7a/13, 03-946 Warszawa, NIP: 113 28 82 167

29.03. 2018 r.

22.066,20

12 dni od dnia otrzymania zlecenia do realizacji

24 miesiące

16,49 pkt.

30,00 pkt.

46,49 pkt.

3.

Zbigniew Kańczukowski, ul. Waryńskiego 1/3, 51-683 Wrocław

29.03. 2018 r.

5.400,00

15 dni od dnia otrzymania zlecenia do realizacji

48 miesięcy

67,41 pkt.

24,00 pkt.

91,41 pkt.

 

b) dla drugiej części zamówienia:

 

Lp.

Dane Wykonawcy/ów

Data wpływu oferty

Cena brutto oferty w zł dla pierwszej części zamówienia

Termin wykonania pierwszej części zamówienia

Okres gwarancji dla pierwszej części zamówienia

Liczba pkt. wg kryterium cena

Liczba pkt. wg kryterium termin realizacji zamówienia

Łączna liczba pkt. wg obu kryteriów

1

Arkadiusz Podstawka, ul. Osobowicka 23/1, 51-110 Wrocław

27.03.

2018 r.

 

10.500,00

14 dni od dnia otrzymania zlecenia do realizacji

12 miesięcy

70,00 pkt

25,71 pkt

95,71 pkt

2

Skanery Niewiarygodne Sp. z o.o., ul. Brazylijska 7a/13, 03-946 Warszawa, NIP: 113 28 82 167

29.03. 2018 r.

29.384,70

12 dni od dnia otrzymania zlecenia do realizacji

24 miesiące

25,01 pkt.

30,00 pkt.

55,01 pkt.

3.

Zbigniew Kańczukowski, ul. Waryńskiego 1/3, 51-683 Wrocław

29.03. 2018 r.

10.900,00

15 dni od dnia otrzymania zlecenia do realizacji

48 miesięcy

67,43 pkt.

24,00 pkt.

91,43 pkt.

 

W związku z powyższym nie zachodzi przesłanka unieważnienia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w stosunku do żadnej z części postępowania.

3)  jako najkorzystniejszą do realizacji pierwszej i drugiej części zamówienia wybrano ofertę nr 1 złożoną przez Arkadiusza Podstawkę, ul. Osobowicka 23/1, 51-110 Wrocław. Cena brutto wybranej oferty dla pierwszej części zamówienia wynosi: 5.200,00 zł, dla drugiej - 10.500,00 zł. Łącznie koszt całości zamówienia zaoferowany przez Wykonawcę nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Złożona oferta uzyskała w ostatecznej ocenie w stosunku do pierwszej części zamówienia 95,71 pkt, w stosunku do drugiej - 95,71 pkt. Jest tym samym najkorzystniejsza dla obu części zamówienia wg kryteriów podanych w zapytaniu ofertowym tj. cena – 70 %, termin realizacji zamówienia – 30% oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega odrzuceniu. W związku z powyższym zlecenie realizacji zamówienia ww. Wykonawcy nastąpi w terminie do 14 dni licząc od dnia upublicznienia niniejszej informacji.

 


Tytuł Projektu: Światło na sztukę – ochrona i rozwój infrastruktury obiektów Muzeum Śląska Opolskiego oraz Teatru im. Jana Kochanowskiego celem poprawienia odbioru i zwiększenia dostępności opolskiej oferty kulturalnej.

Nr Umowy: RPOP.05.03.01-16-0030/16-00

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020;

Oś priorytetowa 05Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.3.Dziedzictwo kulturowe i kultura