Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na: usługę wykonania instalacji artystycznych wraz z ich montażem w miejscach wskazanych przez Zamawiającego na terenie Opola

światło na sztukę - logotypy (2018).png

 

Znak sprawy: MAD.26.10.2018
Opole, dnia 16.08.2018 r.
(miejscowość, data złożenia wniosku)

 

 

Zapytanie ofertowe
w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na:

usługę  wykonania instalacji artystycznych wraz z ich montażem
w miejscach wskazanych przez Zamawiającego na terenie Opola

(przedmiot zamówienia)

 

Rodzaj zamówienia: dostawa/usługa/roboty budowlane*

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa Zamawiającego: Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu
NIP: 754-25-27-629
Adres: ul. św. Wojciecha 13, 45–023 Opole
Numer tel./faksu: +48 77 443 17 50/77 443 17 78
E-mail: sekretariat@muzeum.opole.pl
Strona internetowa: www.muzeum.opole.pl
Strona internetowa BIP: www.bip.mso.opole.pl
Godziny pracy Zamawiającego: od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 7:30 do 15:30.

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) oraz Regulaminem udzielania zamówień publicznych, wyłączonych zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych spod jej rygorów, tj. zamówień, których wartość szacunkowa nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro w skali roku budżetowego, wprowadzonym Zarządzeniem Dyrektora Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu nr 7/2015 z 6 maja 2015 r., Zarządzeniem Dyrektora Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu nr 12/2017 z 10.07.2017 r. w sprawie: kwalifikowania wydatków bieżących i majątkowych w ramach projektu pn. „Światło na sztukę – ochrona i rozwój infrastruktury obiektów Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu oraz Teatru im. Jana Kochanowskiego celem poprawienia odbioru i zwiększenia dostępności oferty kulturalnej” realizowanego w ramach RPO WO 2014-2020: Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie: 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura, zwanego dalej projektem, oraz wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektu pn. „Światło na sztukę – ochrona i rozwój infrastruktury obiektów Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu oraz Teatru im. Jana Kochanowskiego celem poprawienia odbioru i zwiększenia dostępności oferty kulturalnej” realizowanego w ramach RPO WO 2014-2020: Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie: 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura, a także zgodnie z aktualnymi, na dzień wszczęcia postępowania, Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020, zwanych dalej: „Wytycznymi”.
 2. Dane osobowe przekazane zamawiającemu w toku prowadzenia postępowania będą przetwarzane zgodnie z regulacjami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  Szczegółowe informacja w tym zakresie znajduje się w  Załączniku 5.

 

 

III. MIEJSCE UPUBLICZNIENIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 1. Strona internetowa BIP Zamawiającego: www.bip.mso.opole.pl,
 2. Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich: www.bazakonkurencyjności.funduszeuropejskie.gov.pl,
 3. Tablica w siedzibie Zamawiającego: ul. św. Wojciecha 13, 45–023 Opole.

 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  09.33.12.00 - Słoneczne moduły fotoelektryczne
  45.11.12.00 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
  45.22.32.00 - Roboty konstrukcyjne
  45.42.11.60 - Instalowanie wyrobów metalowych
  45.44.10.00 - Roboty szklarskie
  39.29.81.00-8 - Ramki do fotografii
  79.52.00.00-5 - Usługi reprograficzne
  79.80.00.00-2 - Usługi drukowania i powiązane
  79.82.25.00-7 - Usługi projektów graficznych
  79.34.10.00-6 - Usługi reklamowe
 2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług polegających na: wykonaniu projektu instalacji artystycznych (zwanych dalej także lightboxami i/lub gablotami i/lub tablicami informacyjno-promocyjnymi) oraz jego realizacji wraz z montażem instalacji w miejscach wskazanych przez Zamawiającego na terenie Opola według specyfikacji określonej w załączniku nr 4.
 3. Przedmiot zamówienia należy zrealizować zgodnie z dokumentacją techniczną i specyfikacją techniczną, stanowiącą Załącznik nr 4 do niniejszego zaproszenia.
 4. W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do zachowania przepisów BHP i PPOŻ.
 5. Wykonawca zapewnia nowe materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, posiadające aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie. Materiały użyte do wykonania zamówienia muszą być dopuszczone do obrotu w krajach UE zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi i do powszechnego stosowania w budownictwie.
 6. Wykonawca w razie wytworzenia odpadów jest zobowiązany do postępowania określonego przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. Poz. 21 ze zm.), a w szczególności jest odpowiedzialny i zobowiązany do gospodarowania tymi odpadami.
 7. Zamawiający wymaga załączenia do oferty w celach informacyjnych kosztorysu (sporządzonego metodą szczegółową) Wykonawcy, obrazującego sposób obliczania ceny. Zamawiający nie będzie sprawdzał ani poprawiał kosztorysu Wykonawcy przyjmując, że prawidłowo podano cenę ryczałtową ogółem w formularzu ofertowym.
 8. Miejsce wykonania zamówienia: Opole. Szczegółowa lokalizacja określona została wskazana załączniku nr 3 do specyfikacji technicznej, stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszego zapytania.
 9. Warunki płatności: przelew na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy w terminie 30 dni po zrealizowaniu zamówienia.
 10. Wykonawca nie może powierzyć wykonania zamówienia Podwykonawcy.
 11. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
 12. Ponadto Zamawiający nie przewiduje:
  1) rozliczeń w walutach obcych,
  2) udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia,
  3) zwrotu kosztów udziału Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia: do 30 dni od dnia udzielenia zamówienia – zawarcia umowy (jednak nie później, niż do dnia 1 października 2018 roku).

Przy obliczaniu terminu nie uwzględnia się dnia, w którym nastąpiło zawarcie umowy. W sytuacji, kiedy dzień ten wypada na dzień wolny od pracy Zamawiającego, wykonanie zamówienia powinno nastąpić w najbliższym następnym dniu powszednim.

Termin wykonania zamówienia jest jednym z kryteriów oceny ofert obok ceny. Termin Wykonawca określa w formularzu ofertowym - Załącznik nr 2.

 

VI. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSOBU DOKONANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy na dzień złożenia oferty spełniają warunki dotyczące:
  1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie wprowadza szczegółowego warunku w tym zakresie.
  2) zdolności technicznej lub zawodowej:
  Wykonawca uzna przedmiotowy warunek za spełniony na podstawie wykazu minimum trzech zamówień, których przedmiotem było wykonanie instalacji artystycznych wraz z ich montażem - o łącznej wartości 3 zamówień wynoszącej minimum 56.000,00 zł brutto, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli termin prowadzenia działalności jest krótszy - z tego okresu, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów [1] czy usługi zostały wykonane należycie – na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik 2a do niniejszego zapytania ofertowego.
  3) sytuacji ekonomicznej i finansowej: Zamawiający nie wprowadza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Jeżeli Wykonawca realizuje uprawnienie opisane powyżej, a podmioty z których zasobów korzysta będą brały udział w realizacji zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.
 3. W przypadku oferty wspólnej Wykonawców, warunek wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, musi spełniać przynajmniej jeden z Wykonawców.
 4. Wykonawcy, którzy nie wykazali spełnienia wymaganych warunków udziału w postępowaniu, zostaną wykluczeni, a ich oferta odrzucona.
 5. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawców:
  1) w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,
  2) którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), złożyli odrębne oferty w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
  3) którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, w celu uniknięcia konfliktu interesów (na podstawie pkt. 8 rozdziału 6.5.3. Szczególne warunki realizacji zamówień publicznych udzielanych zgodnie z zasadą konkurencyjności - Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020). Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Muzeum lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Muzeum lub osobami wykonującymi w imieniu Muzeum czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
  a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
  c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

  Stosowne oświadczenie w powyższym zakresie Wykonawca składa zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I NIE PODLEGANIU WYLKUCZENIU

 1. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia: 
  1) w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, wskazanych w pkt. VI – oświadczenie Wykonawcy, wystawione nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert, wg wzoru, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego,
  2) w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, wskazanym w pkt. VI pkt. 1 ppkt. 2 – wykaz minimum trzech zamówień, których przedmiotem było  wykonanie instalacji artystycznych wraz z ich montażem - o łącznej wartości 3 zamówień wynoszącej minimum 56.000,00 zł brutto, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli termin prowadzenia działalności jest krótszy - z tego okresu, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów czy usługi zostały wykonane należycie – wg wzoru stanowiącego Załącznik 2a do niniejszego zapytania ofertowego.
  3) Oświadczenie Wykonawcy, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu – wg wzoru stanowiącego Załącznik 2b do niniejszego zapytania ofertowego.
 2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Złożona przez nich oferta wspólna musi spełniać następujące wymagania:       
  1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić i wskazać pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, a pełnomocnictwo powinno zostać dołączone do oferty;
  2) wykaz wymieniony w pkt. VII pkt 1 dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzieleni zamówienia składają łącznie. Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczenia przez pełnomocnika podmiotów występujących wspólnie;
  3) oświadczenie, o którym mowa w pkt. VI, wskazujące, że brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania muszą być złożone przez każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną.
 3. W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.), Wykonawca winien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, nie później niż w terminie składania ofert, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje ujawniane przez Zamawiającego w czasie otwarcia ofert, a więc, nazwa (firma) oraz adres (siedziba) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia publicznego, okresu gwarancji, warunków płatności zawartych w ofercie. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu opatrzonym napisem „Tajemnica przedsiębiorstwa”, trwale ze sobą połączone oraz ponumerowane z zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty. Oświadczenie o zastrzeżeniu informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, należy załączyć do oferty.
 4. Dokumenty, o których mowa powyżej należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną, przy czym stosowne upoważnienie powinno być dołączone wówczas do oferty.
 5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów powinny być poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.

 

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na realizację zamówienia.
 2. Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
 3. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego.
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 7. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w oparciu o wzór formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
 8. Do oferty powinny zostać dołączone wszystkie dokumenty, wymagane przez postanowienia zapytania ofertowego, w szczególności wymienione w pkt. VI i VII niniejszego zapytania.
 9. Oferta i załączniki powinny zostać wypełnione lub sporządzone przez Wykonawcę bez dokonywania w nich zmian, skutkujących zmianą sensu ich treści. W przypadku, gdy jakakolwiek część treści powyższych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy, wpisuje on w tej części na dokumencie „nie dotyczy” i taki dokument dołącza do oferty.
 10. Formularz oferty oraz wszelkie oświadczenia i załączniki powinny być podpisane przez osobę/y reprezentującą/ce Wykonawcę na podstawie wpisu do odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej – osobiście w sposób czytelny przez Wykonawcę, albo przez osobę należycie umocowaną przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy, przy czym dokument pełnomocnictwa załącza się do oferty.
 11. Za podpisanie uznaje się własnoręczny czytelny podpis, podpis wraz z pieczątką imienną, pozwalającą na zidentyfikowanie podpisu lub podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
 12. Każda poprawka lub zmiana w treści oferty musi być parafowana przez osobę/y podpisującą/ce ofertę.
 13. Strony oferty wraz z załącznikami powinny być kolejno ponumerowane i trwale ze sobą połączone w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.
 14. Zaleca się by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty, była podpisana lub parafo­wana przez osobę podpisującą ofertę, a w przypadku kilku osób przynajmniej przez jedną z nich.
 15. Ofertę w formie tradycyjnej należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającym jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert, zaadresowanym:        

  Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu                   
  ul. św. Wojciecha 13, 45–023 Opole          
  z dopiskiem:
  Zapytanie ofertowe, nr: MAD.26.10.2018
  „Wykonanie instalacji artystycznych wraz z ich montażem
  w miejscach wskazanych przez Zamawiającego na terenie Opola”

  NIE OTWIERAĆ do dnia 27 sierpnia, godz. 11.30.
 1. Na opakowaniu należy umieścić dane Wykonawcy (nazwę, adres, telefon kontaktowy).
 2. Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać swoją ofertę pod warunkiem złożenia Zamawiającemu pisemnego oświadczenia w tej sprawie. Oświadczenie to powinno być dostarczone do siedziby Zamawiającego, tj. ul. św. Wojciecha 13, 45–023 Opole, do sekretariatu Muzeum, do upływu terminu składania ofert, w zamkniętej kopercie oznakowanej jak oferta dodatkowo z dopiskiem odpowiednio „Wycofanie oferty” lub „Zmiana”.

 

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

 1. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni
 2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

X. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. ul. św. Wojciecha 13, 45–023 Opole w nieprzekraczalnym terminie do 27.08.2018r. do godz. 10:00.
 2. Ofertę można również wysłać na adres: administracja@muzuem.opole.pl. Pod warunkiem opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz właściwym jej zabezpieczeniem w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert, w nieprzekraczalnym terminie do 26.08.2018r. do godz. 23:59.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone Wykonawcy.
 4. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego (lub w przypadku oferty złożonej za pomocą poczty elektronicznej – data i godzina wpłynięcia oferty na serwer pocztowy Zamawiającego), a nie data jej wysłania (data stempla pocztowego) czy zlecenia dostarczenia pocztą kurierską.
 5. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 27.08.2018r. o godz. 11:30 w siedzibie Zamawiającego, tj. ul. św. Wojciecha 13, 45–023 Opole.
 6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę (brutto), jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 7. Podczas otwarcia ofert Zamawiający każdorazowo poda obecnym:          
  a) nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta została otwarta,       
  b) informację dotyczącą ceny podanej w ofercie,    
  c) termin wykonania zamówienia,    
  e) warunków płatności.
 8. Wykonawca, który nie będzie obecny przy otwarciu ofert może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o przesłanie informacji, ogłoszonych w trakcie otwarcia ofert. Informacje te Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcy.
 9. W trakcie otwarcia ofert nie będą otwierane koperty zawierające oferty, w stosunku do których złożono oświadczenie o wycofaniu. Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania.
 10. Koperty oznakowane dopiskiem „Zmiana” zostaną otwarte w trakcie publicznej sesji otwarcia ofert przed otwarciem kopert zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zmiany zostaną dołączone do oferty.
 11. Zamawiający poprawia w ofercie:
  1) oczywiste omyłki pisarskie, 
  2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
  3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem, niepowodujące istotnych zmian w treści ofert, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
 12. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
  1) jej treść nie odpowiada wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym i załącznikach do niego,       
  2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,  
  3) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
  4) zawiera błędy w obliczeniu ceny,
  5) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

 

XI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

 1. Cenę oferty należy podać w złotych, cyfrowo i słownie.
 2. Cena oferty, to wartość wyrażona w złotych, jaką Zamawiający będzie obowiązany zapłacić Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem podatku VAT oraz podatku akcyzowego, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym.
 3. Podana w ofercie cena musi zawierać wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu zaoferowanej realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnej z wymaganiami Zamawiającego oraz obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Przy wyliczaniu wartości cen poszczególnych elementów należy ograniczyć się do dwóch miejsc po przecinku na każdym etapie wyliczenia ceny. Jeżeli parametr trzeciego miejsca po przecinku jest poniżej 5 to parametr drugiego miejsca po przecinku zaokrągla się w dół, jeżeli parametr trzeciego miejsca po przecinku jest 5 i powyżej to parametr drugiego miejsca po przecinku zaokrągla się w górę.

 

XII.OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERT WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT

 1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu przy zastosowaniu poniższych kryteriów:
  1) cena – 60 %,
  2) termin wykonania zamówienia** – 20%,
  3) okres gwarancji – 20 %
  ** jest to najkrótszy termin, w ciągu którego Wykonawca jest w stanie wykonać zamówienie. 
  Maksymalna ilość punktów, jaką Wykonawca może uzyskać w wyniku oceny według ww. kryteriów wynosi 100 pkt.
 2. Za kryterium cena Wykonawca może otrzymać maksymalnie 60 punktów. Liczba punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

  C = Cn / Cob x 60% x 100 pkt.

  gdzie: 
  C - liczba punktów za kryterium cena
  Cn - najniższa cena brutto spośród ofert nie podlegających odrzuceniu
  Cob - cena brutto oferty badanej.
   
 3. Za kryterium termin wykonania zamówienia Wykonawca może otrzymać maksymalnie 20 punktów. Liczba punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

  T = Tmin / Tob x 20% x 100 pkt.

  gdzie:
  T - liczba punktów za kryterium termin wykonania zamówienia
  Tmin - najkrótszy termin wykonania spośród ofert nie podlegających odrzuceniu
  Tob - termin wykonania zaproponowany w ofercie badanej.

  UWAGA: Niewypełnienie formularza ofertowego (załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia) w pozycji „Termin wykonania” skutkować będzie uznaniem przez Zamawiającego, że Wykonawca, zaoferował maksymalny termin wykonania zamówienia, tj. do 30 dni od dnia udzielenia zamówienia – zawarcia umowy (jednak nie później, niż do  1 października 2018 r.)
   
 4. Za kryterium okres gwarancji Wykonawca może otrzymać maksymalnie 20 punktów. Liczba punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:
                     
  G = Gob / Gmax x  20%  x 100 pkt.           

  gdzie:
  G -  liczba punktów za kryterium okres gwarancji
  Gob – okres gwarancji oferty badanej (w miesiącach)
  Gmax – maksymalny limit okresu gwarancji ustalony z góry przez Zamawiającego (w miesiącach).

  UWAGA: Minimalny, wymagany przez Zamawiającego, okres gwarancji wynosi 24 miesiące, maksymalny 48 miesięcy. W przypadku podania przez Wykonawcę krótszego niż 24 miesiące okresu gwarancji, Zamawiający odrzuci ofertę tego Wykonawcy.
  W przypadku ofert wykonawców, którzy zaoferowali okres gwarancji dłuższy niż 48 miesięcy, Zamawiający do ich oceny przyjmie, że wykonawca zaoferował maksymalny dopuszczalny okres gwarancji, tj. 48 miesięcy.
   
 5. Punkty uzyskane wg powyższej metodologii zostaną zsumowane i poddane przeliczeniu wg wzoru:

  Su = C+T+G

  gdzie:
  Su - suma punktów wg przyjętych kryteriów;
  C - liczba punktów za kryterium cena
  T - liczba punktów za kryterium termin wykonania zamówienia
  G - liczba punktów za kryterium okres gwarancji
   
 6. Zamawiający przy wyliczaniu punków za poszczególne kryteria ograniczy się do dwóch miejsc po przecinku na każdym etapie wyliczenia punktów. Jeżeli parametr trzeciego miejsca po przecinku jest poniżej 5 to parametr drugiego miejsca po przecinku zaokrągla się w dół, jeżeli parametr trzeciego miejsca po przecinku jest 5 i powyżej to parametr drugiego miejsca po przecinku zaokrągla się w górę
 7. Oferta, która uzyska największą liczbę punktów wg powyższych kryteriów i metodologii obliczania zostanie uznana za najkorzystniejszą.
 8. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

 

XIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne.
 2. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem formy pisemnej, w języku polskim, w związku z czym wszelkie pisma, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje składane w trakcie postępowania między Zamawiającym, a Wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim.
 3. Wszelkie zawiadomienia oraz informacje w zakresie powyższej procedury Wykonawcy przekazują w formie pisemnej faksem na numer: 77 443 17 78, drogą elektroniczną na adres: administracja@muzeum.opole.pl (opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu), bądź na adres Zamawiającego, tj. Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu ul. św. Wojciecha 13, 45-023 Opole.
 4. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy powołać się na znak sprawy: MAD.26.10.2018.
 5. Zamawiający wszelkie zawiadomienia oraz informacje w zakresie powyższej procedury przekazuje Wykonawcom pisemnie na wskazany w ofercie faks, e-mail, bądź adres korespondencyjny Wykonawcy.
 6. Wszelkie zawiadomienia oraz informacje przekazane faksem lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu.
 7. Każda ze stron na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania pism faksem lub drogą elektroniczną, np. w formie telefonicznej.
 8. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:                    
  Joanna Ojdana – Kierownik Działu Administracyjnego i Projektów, tel. tel. 77 443 17 56, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00.
 9. Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego zapytania ofertowego, a wniosek w tej sprawie powinien wpłynąć do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
 10. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści niniejszego zapytania ofertowego wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
 11. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert.
 12. Zamawiający nie udzieli żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach, wymagających zachowania pisemnego trybu postępowania.
 13. Treść zapytań, bez ujawniania źródła zapytania, wraz z wyjaśnieniami Zamawiający upublicznia w miejscach wskazanych w pkt. III niniejszego zapytania ofertowego.
 14. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści niniejszego zapytania ofertowego.
 15. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert zmienić treści niniejszego zapytania ofertowego. Informację o dokonanej zmianie niezwłocznie upublicznia w miejscach wskazanych w pkt. III niniejszego zapytania ofertowego.
 16. Jeżeli w wyniku zmiany treści niniejszego zapytania ofertowego, jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert. Informację o dokonanej zmianie niezwłocznie upublicznia w miejscach wskazanych w pkt. III niniejszego zapytania ofertowego. Wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawców dotyczące wcześniej ustalonych terminów, będą podlegały nowemu terminowi.
 17. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 9 niniejszego rozdziału zapytania ofertowego.
 18. Wszelkie uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią treści niniejszego zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert.
 19. Zamawiający na wniosek Wykonawcy, który złożył ofertę w postępowaniu, udostępnia protokół postępowania o udzielenie zamówienia, przy czym nie dotyczy to oświadczeń o braku powiązań z Wykonawcami, którzy złożyli oferty.

 

XIV. OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA ORAZ INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 1. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszcza informacje o:
  a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę firmy albo imię i nazwisko, siedzibę lub adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy firm albo imiona i nazwiska, siedziby lub adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 
  b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
  c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie fak­tyczne i prawne,
  d) terminie, po upływie którego może zostać zawarta umowa na swojej stronie internetowej BIP oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie – tablica ogłoszeń. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania zamieszczana jest również na portalu Baza konkurencyjności.
 2. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
  1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,  
  2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,  
  3) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 3. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:   
  1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,       
  2) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
 4. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.
 5. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
 6. Przed podpisaniem umowy przedstawiciel Wykonawcy winien przedstawić pełnomocnic­two do jej podpisania, jeżeli nie wynika ono z załączonych do oferty dokumentów.
 7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego jej wykonania.
 8. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozo­stałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w pkt. 2 niniejszego rozdziału.
 9. W przypadku gdy w postępowaniu nie wpłynie żadna oferta Zamawiający może zawrzeć umowę z wykonawcą wybranym bez zachowania procedury.

 

XV. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY, PRZEWIDYWANE MOŻLIWOŚCI DOKONANIA JEJ ZMIANY ORAZ WARUNKI TAKIEJ ZMIANY

 1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej:
  a) zmiany przepisów prawa mających istotny wpływ na realizację umowy,
  b) zmian korzystnych dla Zamawiającego, 
  c) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
  d) w sytuacji zmiany osób reprezentujących strony w przypadku zmian organizacyjnych,
  e) zmiany obowiązujących stawek VAT – cena umowna może ulec zmianie, tylko i wyłącznie w przypadku zmiany stawki podatku VAT. Zmiana ceny może obejmować wyłącznie zakres dostaw niewykonanych i rozliczana jest na korzyść Zamawiającego.
  f) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 10 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
  g) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
  - konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
  - wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
  h) Wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:
  - w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
  - w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców,
 2. Nie stanowi zmiany umowy:            
  a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy np. zmianą rachunku bankowego,   
  b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami,

 

XVI. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO NINIEJSZEJ SIWZ

Załącznik nr 1 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. 
DOCXZałącznik nr 1- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc.docx (33,73KB)

Załącznik nr 2 – Formularz oferty
DOCXZałącznik nr 2 -Formularz oferty.doc.docx (33,91KB)

Załącznik nr 2a – Wykaz usług.
DOCXZałącznik nr 2a Wykaz usług.docx (34,64KB)

Załącznik nr 2b –  Oświadczenie o wypełnieniu obowiązków informacyjnych przewidzianych w art 13 lub 14 RODO.
DOCXZałącznik nr 2b - Oświadczenie o wypełnieniu obowiązków inforacyjnych przewidzianych w art 13 lub 14 RODO..docx (33,33KB)

Załącznik nr 3 – Wzór umowy.
DOCXZałącznik nr 3 - Wzór umowy. doc.docx (40,47KB)

Załącznik nr 4 – Specyfikacja techniczna wraz z załącznikami (Zał. nr 1-5 do specyfikacji).
PDFZałącznik nr 4 - Secyfikacja techniczna lightboxy.pdf (586,27KB)
PDFZał. nr 1 do specyfikacji - gablota_rys1.pdf (41,79KB)
ZIPZał. nr 2 do specyfikacji - reprodukcje poglądowe.zip (2,67MB)
ZIPZał. nr 3 do specyfikacji - plany sytuacyjne.zip (252,63KB)
ZIPZał. nr 4 do specyfikacji - ciąg logotypów.zip (2,48MB)
JPEGZał. nr 5 do specyfikacji - przykładowa wizualizacjia zawartości graficznej lightboxa.jpeg (284,53KB)

Załączniku nr 5 – Klauzula informacyjna z art. 13 RODO.
PDFZałącznik nr 5 - Klauzula informacyjna RODO.pdf (754,13KB)

 

[1] Zamawiający przyjmuje, ze dowodami w rozumieniu § 2 ust 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126) oraz art. 26 ust. 2c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych są: poświadczenia, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub oświadczenia Wykonawcy, Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących  sytuacji  finansowej  lub  ekonomicznej  wymaganych  przez zamawiającego,  może  złożyć  inny  dokument,  który  w wystarczający  sposób potwierdza  spełnianie  opisanego  przez  zamawiającego  warunku  udziału w postępowaniu lub kryterium selekcji.

 


Tytuł Projektu: Światło na sztukę – ochrona i rozwój infrastruktury obiektów Muzeum Śląska Opolskiego
oraz Teatru im. Jana Kochanowskiego celem poprawienia odbioru i zwiększenia dostępności opolskiej oferty kulturalnej.
Nr Umowy: RPOP.05.03.01-16-0030/16-00
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020;
Oś priorytetowa 05Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.3.Dziedzictwo kulturowe i kultura