Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej, Dotyczy: Przetargu nieograniczonyego na roboty budowlane dla zadania Remont sal wystawienniczych i modernizacja oświetlenia w budynkach Muzeum Śląska Opolskiego przy ul. Mały Rynek 7 i 7a w Opolu.

światło na sztukę - logotypy (2018).png

     Znak sprawy: MAD.26.11.2018

                                                                                                   Opole, 25.09.2018 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Dotyczy:

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE
przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) na zadanie "
Remont sal wystawienniczych i modernizacja oświetlenia
w budynkach Muzeum Śląska Opolskiego przy ul. Mały Rynek 7 i 7a w Opolu.
"

 

Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu prowadząc postępowanie, o którym mowa wyżej w oparciu o art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) informuje, że do upływu terminu składania ofert, tj. 21.09.2018 r., do godz. 12:00 wpłynęła jedna oferta, nie podlegająca odrzuceniu. Uzyskała ona następującą punktację na podstawie przyjętych kryteriów tj.: cena – 60 %, okres gwarancji – 40%

 

Lp.

Dane Wykonawcy/ów

Data wpływu oferty

Cena brutto oferty w zł

Okres gwarancji

Liczba pkt. wg kryterium cena

Liczba pkt. wg kryterium okres gwarancji

Łączna liczba punktów

1

Galeria Artystyczna Kamińscy Artysta Plastyk Anna Kamińska, 45-054 Opole, ul. Grunwaldzka 13/lok. 2, NIP: 754-174-92-27;

21.09.

2018 r.

491 008,28 zł

60 miesięcy

60,00 pkt

40,00 pkt

100,00 pkt

 

 

            Oferta ww. Wykonawcy spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega odrzuceniu, a Wykonawca nie podlega wykluczeniu. Oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 100 pkt. w wyniku oceny ofert przeprowadzonej na podstawie kryteriów określonych w niniejszym postępowaniu i nie przekracza kwoty jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację ww. zamówienia.

 

            Z postępowania nie zostali wykluczeni żadni Wykonawcy, ani żadne oferty nie zostały odrzucone. W związku z powyższym nie zachodzi przesłanka unieważnienia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

            Zamawiający informuje, że na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1) lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych, umowa z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza: Galeria Artystyczna Kamińscy Artysta Plastyk Anna Kamińska,
45-054 Opole, ul. Grunwaldzka 13/lok. 2, NIP: 754-174-92-27 może zostać zawarta w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.

 


Tytuł Projektu: Światło na sztukę – ochrona i rozwój infrastruktury obiektów Muzeum Śląska Opolskiego
oraz Teatru im. Jana Kochanowskiego celem poprawienia odbioru i zwiększenia dostępności opolskiej oferty kulturalnej.
Nr Umowy: RPOP.05.03.01-16-0030/16-00
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020;
Oś priorytetowa 05 Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.3.Dziedzictwo kulturowe i kultura