Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja z otwarcia ofert, Dotyczy: Przetargu nieograniczonyego na roboty budowlane dla zadania Remont sal wystawienniczych i modernizacja oświetlenia w budynkach Muzeum Śląska Opolskiego przy ul. Mały Rynek 7 i 7a w Opolu.

światło na sztukę - logotypy (2018).png

     Znak sprawy: MAD.26.11.2018

                                                                                                   Opole, 24.09.2018 r.

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy:

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE
przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) na zadanie „Remont sal wystawienniczych i modernizacja oświetlenia  w budynkach Muzeum Śląska Opolskiego przy ul. Mały Rynek 7 i 7a w Opolu”

 

 

            Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu prowadząc postępowanie, o którym mowa wyżej w oparciu o art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) przekazuje następujące informacje z otwarcia ofert:

  1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – 499.330,44 PLN brutto;
  2. Informacja dotyczące ofert od poszczególnych Wykonawców, przedstawiono
    w poniższej tabeli:

 

Lp.

Dane Wykonawcy/ów

Cena oferty

Termin wykonania zamówienia

Okres gwarancji

Warunki płatności

1

Galeria Artystyczna Kamińscy Artysta Plastyk Anna Kamińska, 45-054 Opole, ul. Grunwaldzka 13/lok. 2, NIP: 754-174-92-27;

491.008,28 zł

do 40 dni roboczych od dnia zawarcia umowy

60 miesięcy

Zgodnie z zapisami §5 i 6 części nr II SIWZ – wzoru umowy

 

Tytuł Projektu: Światło na sztukę – ochrona i rozwój infrastruktury obiektów Muzeum Śląska Opolskiego
oraz Teatru im. Jana Kochanowskiego celem poprawienia odbioru i zwiększenia dostępności opolskiej oferty kulturalnej.
Nr Umowy: RPOP.05.03.01-16-0030/16-00
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020;
Oś priorytetowa 05 Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.3.Dziedzictwo kulturowe i kultura