Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Dotyczy: Zapytanie ofertowe w postępowaniu o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro usługę opracowania i wdrożenia portalu dot. twórczości Jana Cybisa dostosowanego do osób niedowidzących

światło na sztukę - logotypy (2018).png

 

            Znak sprawy: MAD.26.12.2018

                                                                                                   Opole, 05.09.2018 r.

 

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Dotyczy: Zapytanie ofertowe w postępowaniu o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro usługę opracowania i wdrożenia portalu dot. twórczości Jana Cybisa dostosowanego do osób niedowidzących

 

                        Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu prowadząc postępowanie, o którym mowa wyżej zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –  Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) oraz Regulaminem udzielania zamówień publicznych, wyłączonych zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych spod jej rygorów, tj. zamówień, których wartość szacunkowa nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro w skali roku budżetowego, wprowadzonym Zarządzeniem Dyrektora Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu nr 7/2015 z 6 maja 2015 r., Zarządzeniem Dyrektora Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu nr 12/2017 z 10.07.2017 r. w sprawie: kwalifikowania wydatków bieżących i majątkowych w ramach projektu pn. „Światło na sztukę – ochrona i rozwój infrastruktury obiektów Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu oraz Teatru im. Jana Kochanowskiego celem poprawienia odbioru i zwiększenia dostępności oferty kulturalnej” realizowanego w ramach RPO WO 2014-2020: Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie: 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura, zwanego dalej projektem, oraz wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektu pn. „Światło na sztukę – ochrona i rozwój infrastruktury obiektów Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu oraz Teatru im. Jana Kochanowskiego celem poprawienia odbioru i zwiększenia dostępności oferty kulturalnej” realizowanego w ramach RPO WO 2014-2020: Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie: 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura, a także zgodnie z aktualnymi, na dzień wszczęcia postępowania, Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020 informuje, że:

1) z udziału w postępowaniu na podstawie zapisów część VI pkt. 5 oraz część X pkt. 11 przedmiotowego zapytania ofertowego wykluczono dwóch Wykonawców a ich oferty zostały odrzucone, tj.:

  • ITLU Sp. z o.o.., ul. Nałęczowska 51 A,20-701 Lublin,
    Uzasadnienie: Wykonawca nie spełnia określonego w zapytaniu ofertowym warunku udziału w postępowaniu dot. posiadania wiedzy i doświadczenia.
  • PRO MULTIMEDIA PATRYK FILIPEK, ul. Szkolna 2/18, 41-250 Czeladź,
    Uzasadnienie: Wykonawca nie spełnia określonego w zapytaniu ofertowym warunku udziału w postępowaniu dot. posiadania wiedzy i doświadczenia.

2) do upływu terminu składania ofert, tj. 03.10.2018 r. wpłynęły dwie oferty, nie podlegająca odrzuceniu. Uzyskały one następującą punktację na podstawie przyjętych kryteriów tj.: cena – 70 %, termin realizacji – 30%

 

Lp.

Dane Wykonawcy/ów

Data wpływu oferty

Cena brutto oferty
w zł

Termin wykonania zamówienia

Liczba pkt. wg kryterium cena

Liczba pkt. wg kryterium termin realizacji zamówienia

Łączna liczba pkt. wg obu kryteriów

1

nFinity.pl
Sp. z o.o.
ul. Wandy 7/4
53-320 Wrocław

02.10.

2018 r.

 

29,799,21

29 dni od dnia otrzymania zlecenia do realizacji

65,77 pkt.

12,41 pkt.

78,19 pkt.

2

CG2
Sp. z o.o.
ul. Drobiarska 2A
45-410 Opole

03.10. 2018 r.

28.000,00

12 dni od dnia otrzymania zlecenia do realizacji

70,00 pkt.

30,00 pkt.

100,00 pkt.

 

W związku z powyższym nie zachodzi przesłanka unieważnienia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o której mowa w części XIV pkt. 2 zapytania ofertowego:

3)  jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1 złożoną przez firmę CG2 Sp. z o.o., ul. Drobiarska 2A, 45-410 Opole. Cena brutto wybranej oferty wynosi: 28.000,00 zł i nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Złożona oferta uzyskała w ostatecznej ocenie 100,00 pkt. Jest tym samym najkorzystniejsza wg kryteriów podanych w zapytaniu ofertowym tj. cena – 70 %, termin realizacji zamówienia – 30% oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega odrzuceniu.