Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ -Zapytanie ofertowe w postępowaniu o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na dostawę pętli indukcyjnej, jej montaż, uruchomienie oraz przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi (...)

światło na sztukę - logotypy (2018).png

            Znak sprawy: MAD.26.13.2018

                                                                                                   Opole, 15.10.2018 r.

 

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Dotyczy: Zapytanie ofertowe w postępowaniu o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na dostawę pętli indukcyjnej, jej montaż, uruchomienie oraz przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi wdrożonego systemu wspomagania słuchu

 

                        Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu prowadząc postępowanie, o którym mowa wyżej zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –  Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) oraz Regulaminem udzielania zamówień publicznych, wyłączonych zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych spod jej rygorów, tj. zamówień, których wartość szacunkowa nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro w skali roku budżetowego, wprowadzonym Zarządzeniem Dyrektora Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu nr 7/2015 z 6 maja 2015 r., Zarządzeniem Dyrektora Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu nr 12/2017 z 10.07.2017 r. w sprawie: kwalifikowania wydatków bieżących i majątkowych w ramach projektu pn. „Światło na sztukę – ochrona i rozwój infrastruktury obiektów Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu oraz Teatru im. Jana Kochanowskiego celem poprawienia odbioru i zwiększenia dostępności oferty kulturalnej” realizowanego w ramach RPO WO 2014-2020: Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie: 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura, zwanego dalej projektem, oraz wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektu pn. „Światło na sztukę – ochrona i rozwój infrastruktury obiektów Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu oraz Teatru im. Jana Kochanowskiego celem poprawienia odbioru i zwiększenia dostępności oferty kulturalnej” realizowanego w ramach RPO WO 2014-2020: Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie: 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura, a także zgodnie z aktualnymi, na dzień wszczęcia postępowania, Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020 informuje, że:

1) do upływu terminu składania ofert, tj. 11.10.2018 r. wpłynęły dwie oferty, nie podlegające odrzuceniu. Uzyskały one następującą punktację na podstawie przyjętych kryteriów tj.: cena – 70 %, okres gwarancji – 30%

 

Lp.

Dane Wykonawcy/ów

Data wpływu oferty

Cena brutto oferty
w zł

Okres gwarancji

Liczba pkt. wg kryterium cena

Liczba pkt. wg kryterium okres gwarancji

Łączna liczba pkt. wg obu kryteriów

1

G-SYSTEM
Grzegorz Rutkowski
ul. Armii Krajowej 27/9
45-071 Opole

10.10.
2018 r.

 

31.980,00

24 m-ce

65,67 pkt.

30,00 pkt

95,67 pkt.

2

M.ŁUCZAK
Marcin Łuczak
ul. Marcinkowskiego 2-4/116
48-300 Nysa

11.10. 2018 r.
godz. 7:40

30.000,00

24 m-ce

70,00 pkt.

30,00 pkt.

100,00 pkt.

 

W związku z powyższym nie zachodzi przesłanka unieważnienia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o której mowa w części XIV pkt. 2 zapytania ofertowego:

2)  jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 2 złożoną przez firmę M.ŁUCZAK Marcin Łuczak, ul. Marcinkowskiego 2-4/116, 48-300 Nysa. Cena brutto wybranej oferty wynosi: 30.000,00 zł i nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Złożona oferta uzyskała w ostatecznej ocenie 100,00 pkt. Jest tym samym najkorzystniejsza wg kryteriów podanych w zapytaniu ofertowym tj. cena – 70 %, okres gwarancji – 30% oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu i nie podlega odrzuceniu.